Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

37/2003

Ochrana přírody a krajiny a závazné stanovisko

Ochrana přírody a krajiny: závazné stanovisko orgánů ochrany přírody; zásah do významného krajinného prvku
k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Závazné stanovisko orgánů ochrany přírody podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lze vydat pouze před provedením zamýšleného zásahu. Nejde o právní nástroj k dodatečné legalizaci neoprávněného zásahu do významného krajinného prvku.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2003, čj. 22 Ca 121/2002-32)
Věc:
Občanské sdružení O. v Š. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, o vyslovení souhlas se zásahem do významného krajinného prvku.
Okresní úřad ve Frýdku-Místku dne 30. 10. 2001 vydal rozhodnutí, v němž k návrhu správce toku Povodí Odry, a.s., vyslovil souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (vodního toku Ostravice) podle § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal odvolání, o němž rozhodl žalovaný dne 30. 1. 2002 žalobou napadeným rozhodnutím tak, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil a odvolání zamítl.
Správní žalobou se žalobce domáhal zrušení obou shora označených rozhodnutí. V žalobních námitkách mj. uvedl, že rozhodnutí, jímž bylo vydáno závazné stanovisko ve věci zásahu do významného krajinného prvku, je nulitní, neboť nebyly splněny zákonné podmínky pro použití § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z jazykového, logického i teleologického výkladu citovaného ustanovení dovodil, že závazné stanovisko nelze vydat dodatečně, až v průběhu provádění zásahu do významného krajinného prvku. Správní orgán tak učinil, přestože udržovací práce na toku řeky již byly z velké části realizovány.
Ze spisů vyplynulo, že Povodí Odry, a.s., jako investor stavby ohlásilo dne 6. 10. 1999 u správního orgánu I. stupně udržovací práce na specifikovaném úseku řeky Ostravice; následně přikročilo k jejich provádění, aniž si předtím opatřilo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. O jeho vydání požádalo teprve 6. 12. 2000.
Krajský soud v Ostravě obě žalobou napadená rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Krajský soud se především zabýval otázkou, zda napadené rozhodnutí není pro svou povahu vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví [§ 70 písm. b) s. ř. s.] a dospěl k závěru, že v daném případě se nejedná o rozhodnutí předběžné povahy, a to proto, že akce již probíhá, jednak s ohledem na charakter a účel prováděného zásahu do významného krajinného prvku, kdy již nenásleduje žádné další správní řízení, ve vztahu k němuž by závazné stanovisko plnilo funkci podkladového rozhodnutí. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl krajský soud k závěru, že napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, podléhají přezkumu ve správním soudnictví.
Žalobní bod, v němž žalobce namítá nezákonnost napadeného rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, spočívající v tom, že závazné stanovisko bylo vydáno v rozporu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění, neboť nebyl splněn zákonný předpoklad pro jeho vydání (tj. možnost vydání závazného stanoviska pouze před samotným provedením zásahu), považuje krajský soud za důvodný. Ustanovení § 4 odst. 2 citovaného zákona stanoví, že k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu přírody. Krajský soud se ztotožňuje s právním názorem žalobce, že jazykový, logický i teleologický výklad citovaného ustanovení vyúsťuje v jediný závěr, a to, že zákonným předpokladem pro vydání závazného stanoviska je skutečnost, že bude vydáno před vlastním provedením zásahu, tedy v takovém stádiu přípravných prací, kdy je faktický zásah teprve zamýšlen. Citované zákonné ustanovení nelze použít jako právní nástroj, jímž by bylo možno dodatečně legalizovat neoprávněné zásahy do významného krajinného prvku. V daném případě za skutkového stavu, který zde byl v době rozhodování správních orgánů obou stupňů, neexistovaly zákonné předpoklady pro aplikaci citovaného ustanovení.
(nus)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.