Vydání 5/2004

Číslo: 5/2004 · Ročník: II

194/2004

Ochrana přírody a krajin a kácení dřevin

Ej 158/2003
Ochrana přírody a krajiny: kácení dřevin
k § 8 odst. 1 a 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Není-li naplněna podmínka zřejmosti a bezprostřednosti ohrožení života či zdraví nebo hrozící škody značného rozsahu, umožňující kácet dřeviny (zde: dvanáct kusů suchých topolů kanadských) bez povolení orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), je nezbytné postupovat podle § 8 odst. 1 citovaného zákona a vyžádat si povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2003, čj. 5 A 27/2001-34)
Věc:
Obec H. proti Ministerstvu životního prostředí o uložení pokuty za pokácení dřevin bez povolení orgánu ochrany přírody.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále též „inspekce“), dne 14. 9. 2000 uložila žalobci pokutu ve výši 50 000 Kč pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterého se žalobce dopustil tím, že na pozemku vedeném v katastrálním území K. nechal bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody pokácet dvanáct kusů topolů kanadských.
Ministerstvo životního prostředí žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 21. 12. 2000 potvrdilo rozhodnutí správního orgánu I. stupně a odvolání zamítlo.
Ve správní žalobě namítal žalobce nezákonnost rozhodnutí odvolacího orgánu, kterou spatřoval zejména v nesprávném právním posouzení věci. Žalobce uváděl, že doba od 14. 1. 2000, kdy bylo rozhodnuto o kácení stromů podle § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, do 15. až 17. 3. 2000, kdy došlo ke skutečnému pokácení stromů, nebyla natolik dlouhá, aby kácení vyžadovalo postup podle § 8 odst. 1 tohoto zákona. Krátce před kácením se stav dřevin navíc prudce zhoršil, a proto byl postup podle § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny namístě, a to bez ohledu na to, po jak dlouhou dobu byl problém předtím řešen.
Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že v daném případě šlo o kácení stromů podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, které vyžadovalo povolení orgánu ochrany přírody vydávané podle § 83 tohoto zákona. O kácení stromů podle § 8 odst. 4 zákona se nejednalo, neboť v daném případě nebyla naplněna podmínka zřejmého a bezprostředního ohrožení života či zdraví, což dokazuje skutečnost, že od usnesení Městské rady ze dne 5. 10. 1999 do pokácení dřevin ve dnech 15. až 17. 3. 2000 uplynulo celkem 163 dnů. Rovněž doba ode dne 14. 1. 2000, kdy oddělení životního prostředí Městského úřadu Hradec nad Moravicí vydalo souhlas ke kácení stromů podle § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, do samotného pokácení stromů ve dnech 15. až 17. 3. 2000 byla příliš dlouhá na to, aby odůvodnila tvrzení, že se jednalo o neodkladný zásah. Souhlas ze dne 14. 1. 2000, na který se žalobce odvolával, přitom nebyl souhlasem orgánu ochrany přírody ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť o kácení stromů měl v tomto případě rozhodnout referát životního prostředí Okresního úřadu v Opavě, který si přípisem ze dne 30. 10. 1995 vyhradil působnost podle § 77 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ze správního spisu vyplynulo, že dne 5. 10. 1999 byl na zasedání městské rady Městského úřadu Hradec nad Moravicí schválen záměr pokácet dvanáct kusů suchých topolů kanadských na hřišti v K., podmíněný písemným souhlasem vedoucího oddělení životního prostředí Městského úřadu Hradec nad Moravicí a souhlasem majitele pozemku. Souhlas s kácením stromů byl udělen dne 14. 1. 2000 oddělením životního prostředí Městského úřadu Hradec nad Moravicí. Dne 17. 3. 2000 bylo referátu životního prostředí Okresního úřadu v Opavě zasláno oznámení o tom, že ve dnech 15. až 17. 3. 2000 bylo na pozemku v katastrálním území K. pokáceno dvanáct topolů kanadských podle ustanovení § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal podle § 132 s. ř. s. k dokončení řízení, žalobu jako nedůvodnou zamítl (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Kácení stromů bylo v daném případě realizováno podle § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a bylo tedy nezbytné získat povolení orgánu ochrany přírody, kterým měl být referát životního prostředí Okresního úřadu v Opavě (působnost podle § 77 odst. 2 tohoto zákona si vyhradil přípisem zaslaným žalobci dne 30. 10. 1995).
Nejednalo se o kácení stromů podle ustanovení § 8 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť bylo zjištěno, že dřeviny nebyly ve stavu, který by zřejmě a bezprostředně ohrožoval život či zdraví nebo v jehož důsledku by hrozila škoda značného rozsahu, což by opravňovalo žalobce k provedení kácení bez povolení orgánu ochrany přírody. O tom svědčí mj. i to, že žalobce poté, co získal povolení ke kácení stromů dne 14. 1. 2000, pokácel stromy až za více než dva měsíce, tj. ve dnech 15. až 17. 3. 2000.
Pokud nebyly naplněny okolnosti nezbytné pro použití § 8 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byl na místě postup podle § 8 odst. 1 téhož zákona; žalobce však takto nepostupoval, a tím se dopustil správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jelikož bez povolení zničil skupinu dřevin rostoucích mimo les.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.