Vydání 3/2004

Číslo: 3/2004 · Ročník: II

135/2004

Nevydání dokladu o zaplacení jízdného provozovatelem taxislužby

Správní trestání: nevydání dokladu o zaplacení jízdného provozovatelem taxislužby
k § 21 odst. 2 a § 35 odst. 3 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb. (v textu též "zákon o silniční dopravě")
k § 15 odst. 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Vydá-li řidič taxislužby po ukončení kontrolní jízdy namísto dokladu z tiskárny taxametru, jak mu ukládá § 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ručně psanou stvrzenku neobsahující náležitosti požadované v § 15 odst. 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, dopouští se správního deliktu podle § 35 odst. 3 písm. h) zákona o silniční dopravě; pozdější argumentace založená na poruše taxametru neomlouvá neúplnost a nepravdivost údajů uvedených na ručně psané stvrzence.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2003, čj. 5 A 116/2002-31)
Věc:
Pavel G. v P. proti Ministerstvu dopravy a spojů o pokutu podle zákona o silniční dopravě.
Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutím ze dne 14. 5. 2002 uložil žalobci podle § 35 odst. 3 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pokutu ve výši 250 000 Kč za porušení § 21 odst. 2 a 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v návaznosti na § 15 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, a dále za porušení ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v návaznosti na § 15 odst. 2 písm. b), c), e), f), g) a h) vyhlášky č. 478/2000 Sb.
Ministerstvo dopravy a spojů dne 5. 8. 2002 žalobou naříkaným rozhodnutím odvolání zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo.
V žalobních námitkách žalobce zejména vytýkal žalovanému pochybení spočívající ve vydání rozhodnutí pouze na základě volního uvážení žalovaného, které nebylo podloženo relevantními důkazy, čímž žalovaný vybočil z mezí a hledisek stanovených zákonem. Výše uložené pokuty byla dle názoru žalobce v příkrém rozporu s charakterem protiprávního jednání, spočívajícího v nesprávném vyplnění jízdního dokladu. S ohledem na to, že se u žalobce jednalo o jednorázové porušení předpisů, a s ohledem na výši předražení jízdného o 480 Kč nebyla při stanovování výše sankce splněna podmínka přiměřenosti postihu, neboť pokuta představuje více než šestisetnásobek částky, o kterou bylo jízdné překročeno; výše pokuty měla dle názoru žalobce povahu exemplárního postihu porušujícího princip rovnosti před zákonem a pro žalobce znamenala ekonomickou likvidaci.
Ze správního spisu vyplynulo, že při cenové kontrole dne 2. 4. 2002 nevystavil žalobce po uskutečněné kontrolní jízdě vozidlem taxislužby doklad o zaplacení jízdného jako výstup z tiskárny taxametru; kontrolnímu orgánu vydal ručně psaný doklad o zaplacení jízdného, který však neobsahoval obchodní firmu, místo trvalého pobytu provozovatele, evidenční číslo vozidla taxislužby, státní poznávací značku vozidla (resp. obsahoval nesprávnou státní poznávací značku), výchozí a cílové místo přepravy, čas odjezdu a příjezdu ani všechny dílčí položky, z nichž je výsledná sazba složena.
Žalobce v rámci svého vyjádření ve správním řízení uvedl, že doklad o zaplacení jízdného z tiskárny taxametru nemohl být vydán vzhledem k poruše taxametru.
Nejvyšší správní soud, jemuž byla věc podle § 132 s. ř. s. postoupena k dokončení řízení, žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je provozovatel taxislužby povinen zajistit, aby řidič při provozování taxislužby používal taxametr a vydal cestujícímu z tiskárny taxametru doklad o zaplacení jízdného. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, provozovatel taxislužby zajistí, aby řidič ihned po ukončení přepravy přepnul taxametr z provozní polohy "obsazeno" do provozní polohy "jízdné". Výše úhrady za poskytnutou přepravní službu se stanoví výhradně z údajů odečtených po ukončení jízdy ze zobrazovače taxametru na základě sjednané ceny za přepravu. Provozovatel taxislužby zajistí, aby řidič bez vyzvání vydal cestujícímu doklad o zaplacení jízdného, kterým je výhradně výstup z tiskárny taxametru ručně doplněný o další údaje stanovené tímto předpisem. Taxametr musí být nastaven na okamžitý automatický tisk dokladu o zaplacení jízdného při přepnutí do provozní polohy "jízdné". Podle § 21 odst. 3 zákona o silniční dopravě je provozovatel taxislužby povinen zajistit, aby k provozování taxislužby bylo užito pouze vozidel úplně vybavených a označených předepsaným způsobem. Způsob označení a podrobnosti o technických podmínkách provozování taxislužby, zejména podrobnosti o označení vozidla a náležitostech dokladů souvisejících s provozováním taxislužby, stanoví prováděcí předpis. Podle ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb. musí doklad o zaplacení jízdného v taxislužbě obsahovat číslo dokladu, obchodní jméno, místo trvalého pobytu provozovatele taxislužby u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby, evidenční číslo vozidla taxislužby, datum jízdy, státní poznávací značku, výchozí a cílové místo přepravy, čas odjezdu a příjezdu, všechny dílčí položky, z nichž je výsledná sazba složena, cenu včetně daně z přidané hodnoty, a požádá-li o to cestující, údaje potřebné k odečtení daně, údaje o úhradě jiných nákladů souvisejících s vyžádanou přepravou a jméno, příjmení a podpis řidiče. Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby řidič při provozování taxislužby používal taxametr podle odstavce 1 a vydal cestujícímu z tiskárny taxametru doklad o zaplacení jízdného. Podle ustanovení § 35 odst. 3 písm. h) zákona o silniční dopravě uloží dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy a spojů při porušení tohoto zákona pokutu až do výše 750 000 Kč dopravci, který poruší ustanovení § 21 citovaného zákona. Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o silniční dopravě se při stanovení výše pokuty přihlíží k závažnosti, významu a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.
Soud se při posuzování případu ztotožnil s právním názorem žalovaného i správního orgánu I. stupně, neboť vydání ručně psané stvrzenky s nepravdivými a neúplnými údaji je třeba považovat za velmi závažné porušení právních předpisů o silniční dopravě. Tvrzení žalobce o nefunkčnosti taxametru považuje soud za nedůvěryhodné, protože žalobce nebyl schopen přesvědčivě zdůvodnit, proč o poruše taxametru neinformoval kontrolní pracovníky neprodleně. Za nesporné lze dále považovat i nepravdivé a neúplné vyplnění ručně psané stvrzenky, v níž žalobce záměrně uvedl nepravdivé údaje a za jízdu účtoval pětinásobně vyšší jízdné, než je podle cenových předpisů přípustné. Výše uložené sankce je podle názoru soudu vzhledem k výše uvedeným okolnostem přiměřená a byla v rozhodnutí správního orgánu I. stupně i v rozhodnutí odvolacím řádně zdůvodněna, jelikož při rozhodování byla plně vzata v potaz kritéria stanovená v ustanovení § 36 odst. 2 zákona o silniční dopravě.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.