Vydání 6/2004

Číslo: 6/2004 · Ročník: II

239/2004

Neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu

Ejk 22/2004
Neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu
k § 30 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)*)
k § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 218/2000 Sb. i po ní (v textu též „daňový řád“)
I. Neoprávněně použité nebo zadržené prostředky státního rozpočtu jsou subjekty, kterým byly poskytnuty, povinny odvést ve stejné výši státnímu rozpočtu (§ 30 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., rozpočtových pravidel republiky). Zákon přitom nerozlišuje, zda prostředky státního rozpočtu byly neoprávněně použity či zadrženy dočasně nebo trvale, a podstatné není ani to, jakou formou byly prostředky ze státního rozpočtu poskytnuty.
II. Neoprávněně použité nebo zadržené rozpočtové prostředky spadají pod legislativní zkratku „daně“ uvedenou v § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a to jak ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 218/2000 Sb., tak i po ní. Správce daně tedy může daňovou kontrolou nebo jiným postupem podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zjišťovat, zda prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly použity tak, jak bylo při jejich poskytnutí určeno, a může rozhodnout o odvodu prostředků neoprávněně použitých nebo zadržených.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2003, čj. 28 Ca 330/2001-36)
Věc:
Zdravotní pojišťovna M. v P. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o odvod neoprávněně použitých prostředků do státního rozpočtu.
Finanční úřad pro Prahu 10 rozhodnutím ze dne 30. 3. 2000 uložil žalobkyni povinnost odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité prostředky ve výši 104 596 455,61 Kč.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu zamítlo žalobou naříkaným rozhodnutím ze dne 29. 5. 2001 odvolání žalobkyně proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Žalobkyně ve správní žalobě krom jiného namítala, že žalovaný i správní orgán I. stupně při vydání napadeného rozhodnutí a rozhodnutí správního orgánu I. stupně nesprávně postupovali podle daňového řádu. Žalobkyně dovozovala, že v době vydání rozhodnutí správním orgánem I. stupně v roce 2000 bylo možno postupovat podle daňového řádu pouze při správě částek neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků (§ 1 odst. 1 daňového řádu). Aby bylo možno daňový řád aplikovat, muselo by nejprve být v nějakém jiném řízení autoritativně stanoveno, že určitá částka je neoprávněně použitým nebo zadrženým rozpočtovým prostředkem. Do doby, než se tak stane, je daňový řád podle názoru žalobkyně neaplikovatelný. Žalobkyně se domnívá, že správní orgány měly v řízení a rozhodování o vrácení návratné finanční výpomoci postupovat podle zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, jako procesní úpravy speciální a podle správního řádu jako úpravy obecné. Žalobkyně namítala, že rozhodnutí bylo vydáno na základě skutečností zjištěných nesprávným úředním postupem a se zkrácením jejích procesních práv. Pravomocné rozhodnutí se proto opírá o podklady získané v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
Žalovaný považoval ve vyjádření k žalobě tuto námitku žalobkyně za nedůvodnou. Správce daně postupuje v daňovém řízení vždy podle daňového řádu, a proto není jakýkoliv důvod poučovat žalobce o jeho právech vyplývajících ze zákona o státní kontrole a správního řádu.
Skutková podstata spočívala v tom, že žalobkyně obdržela v roce 1997 první část návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, kterou měla podle čl. I smlouvy o návratné finanční výpomoci použít k úhradě oprávněných pohledávek pojišťovny G. Žalobkyně část těchto prostředků státního rozpočtu uložila na termínovaný účet u banky a úroky z tohoto vkladu plynoucí používala na úhradu pohledávek pojišťovny G.
Městský soud v Praze žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech republiky platí, že neoprávněně použité nebo zadržené prostředky státního rozpočtu republiky nebo státních fondů republiky jsou subjekty, kterým byly poskytnuty, povinny odvést ve stejné výši státnímu rozpočtu republiky, popř. státnímu fondu republiky. Zároveň jsou tyto subjekty povinny zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky.
Citované ustanovení § 30 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech republiky je zařazeno do části osmé tohoto zákona nazvané „Porušení rozpočtové kázně“ a je nadepsáno „Důsledky porušení rozpočtové kázně“. Citované ustanovení jednoznačně stanoví, že neoprávněně použité nebo zadržené prostředky státního rozpočtu jsou subjekty, kterým byly poskytnuty, povinny odvést ve stejné výši státnímu rozpočtu; nerozlišuje přitom, zda prostředky státního rozpočtu byly neoprávněně použity či zadrženy dočasně nebo trvale. Podstatné není ani to, jakou formou byly prostředky ze státního rozpočtu poskytnuty. Povinnost subjektu, jemuž byly prostředky ze státního rozpočtu poskytnuty, odvést tyto prostředky ve stejné výši státnímu rozpočtu nastává ze zákona neoprávněným použitím nebo zadržením těchto prostředků.
Podle ustanovení § 1 odst. 1 daňového řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2000, upravuje tento zákon správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a částek neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků (dále jen „daně“), které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky (dále jen „rozpočet republiky“), rozpočtů obcí, rozpočtů okresních úřadů (dále jen „územní rozpočty“) a státních fondů České republiky (dále jen „fondy“).
Podle ustanovení § 1 odst. 1 daňového řádu, ve znění účinném k 1. 1. 2001, upravuje tento zákon správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za porušení rozpočtové kázně (dále jen „daně“), které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky (dále jen „rozpočet republiky“), rozpočtů obcí, rozpočtů okresních úřadů (dále jen „územní rozpočty“) a státních fondů České republiky (dále jen „fondy“).
Podle ustanovení § 1 odst. 2 daňového řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2000 i k 1. 1. 2001, se správou daně rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době. Správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost.
Ustanovení § 1 odst. 1 daňového řádu tedy vymezuje pro účely tohoto zákona termín „daně“. Legislativní zkratka „daně“ ve znění daňového řádu k 31. 12. 2000 zahrnovala částky neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků. S účinností od 1. 1. 2001 byla novelou provedenou zákonem č. 218/2000 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1 daňového řádu slova „částek neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků“ nahrazena slovy „odvodů za porušení rozpočtové kázně“. Touto změnou slovního vyjádření nedošlo ke změně věcného obsahu legislativní zkratky „daně“ a správa částek neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků podléhala režimu daňového řádu i před 1. 1. 2001. Co se rozumí správou daně, je uvedeno v ustanovení § 1 odst. 2 daňového řádu. Správou daní se rozumí mimo jiné právo činit opatření potřebná ke zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo daň vybrat a vymáhat. Správce daně tedy může daňovou kontrolou nebo jiným postupem podle daňového řádu zjišťovat, zda prostředky poskytnuté subjektu ze státního rozpočtu byly použity tak, jak bylo při jejich poskytnutí určeno, a může rozhodnout o odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků ze státního rozpočtu.
(pec)
*) Nyní srov. § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 479/2003 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.