Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

23/2003

Nakládání s nebezpečnými odpady a vada správního řízení

Nakládání s nebezpečnými odpady. Řízení před soudem: vada řízení
k § 39 odst. 3 písm. b) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech1)
k § 78 odst. 7 soudního řádu správního
I. Skutečnost, že právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání nakládala s nebezpečným odpadem bez souhlasu příslušného správního orgánu nebo v rozporu s ním, sama o sobě postačovala k uložení sankce podle § 39 odst. 3 písm. b) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech; žádné další podmínky (např. délku a důvod protiprávního jednání) zákon nestanovil.
II. Je-li rozhodnutí správního orgánu I. stupně doručeno žalobci namísto jeho právnímu zástupci, jedná se o vadu řízení. Žalobní námitka v tomto ohledu uplatněná však není důvodná, pokud tato vada řízení neměla vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí o odvolání (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, čj. 6 A 12/2001-51)
Věc: Společnost s ručením omezeným M. v H. proti Ministerstvu životního prostředí o uložení pokuty při nakládání s odpady.
Česká inspekce životního prostředí dne 4. 9. 2000 uložila žalobci pokutu podle § 39 odst. 3 písm. b) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, za porušení § 5 odst. 5 tohoto zákona. Žalobce podal odvolání, o kterém rozhodl žalovaný 21. 11. 2000 žalobou napadeným rozhodnutím tak, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil a odvolání žalobce zamítl.
Žalobce zejména namítal, že pouhé jeho opomenutí požádat o prodloužení rozhodnutí o povolení nakládání s nebezpečnými odpady, vydaného dne 19. 12. 1996 podle předchozího právního předpisu (§ 4 zákona č. 238/1991 Sb.), které ze zákona pozbylo platnosti dne 31. 12. 1999 (§ 43 zákona č. 125/1997 Sb.), by nemělo být důvodem k uložení pokuty. Navíc po dobu, kdy žalobce bez platného povolení nakládal s nebezpečnými odpady (od 1. 1. do 9. 3. 2000, tj. pouze necelé 3 měsíce), splňoval materiální podmínky potřebné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nadto žalobce namítal nedostatky při doručování rozhodnutí správního orgánu I. stupně, neboť toto rozhodnutí nebylo doručeno právnímu zástupci žalobce, ale samotnému žalobci. Z tohoto důvodu rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci. Nebýt kvalitní spolupráce mezi žalobcem a jeho právním zástupcem, mohlo tímto jednáním navíc dojít k porušení práva na právní pomoc, které je zaručeno v čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Žalovaný jak v odůvodnění svého rozhodnutí, tak ve vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce byl původcem nebezpečného odpadu (zářivkových trubic), s nimiž v době od 1. 1. do 9. 3. 2000 nakládal bez příslušného souhlasu, čímž se dopustil správního deliktu. Platnost rozhodnutí ze dne 19. 12. 1996, kterým bylo žalobci povoleno nakládat s nebezpečnými odpady na dobu pěti let, totiž s ohledem na ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb. skončila dne 31. 12. 1999. Toto rozhodnutí vydané podle zák. č. 238/1991 Sb. nemohlo být prodlužováno, ale bylo třeba nového rozhodnutí podle zák. č. 125/1997 Sb. Ten nezná institut odstranění tvrdosti zákona v případě, že se jedná skutečně o administrativní nedostatek při nakládání s odpady, když vlastní fyzické nakládání je bezchybné. Žalovaný pak potvrdil, že rozhodnutí správního orgánu prvního stupně bylo nesprávně doručeno žalobci a nikoliv jeho právnímu zástupci, ačkoli jeho plná moc byla řádně doložena. Nicméně právní zástupce podal odvolání včas. Tento nedostatek zhodnotil žalovaný jako formální, protože žalobce tím, že podal včas odvolání, nebyl nedoručením rozhodnutí zkrácen na svých právech.
Soud žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 39 odst. 3 písm. b) zákona č. 125/1997 Sb. uloží příslušný okresní úřad nebo inspekce pokutu ve výši od 30 000 Kč do 10 000 000 Kč právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která nakládá s nebezpečným odpadem bez souhlasu příslušného okresního úřadu nebo v rozporu s ním.
V daném případě bylo ve správním řízení prokázáno, že žalobce nakládal v době od 1. 1. do 30. 3. 2000 s nebezpečným odpadem bez příslušného povolení okresního úřadu, neboť teprve na základě žádosti žalobce ze dne 16. 3. 2000 vydal Okresní úřad Pelhřimov dne 30. 3. 2000 rozhodnutí, kterým žalobci udělil souhlas ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zák. č. 125/1997 Sb. Zákon ve vymezení skutkové podstaty tohoto správního deliktu v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) tohoto zákona nestanoví žádné další podmínky či hlediska, k nimž by měl správní orgán při ukládání sankce přihlédnout. Nezohledňuje např. délku doby, po kterou bylo s uvedeným odpadem nakládáno bez příslušného souhlasu, jaký byl pro to důvod a zda byly souhlasy v případě podání žádosti vydány bez problémů či nikoliv. Podmínky pro uložení sankce za spáchání správního deliktu žalobcem byly tedy splněny, a proto nelze v tomto směru vytýkat žalovanému žádnou nezákonnost.
Stejně tak nedůvodný je i žalobní bod týkající se doručení rozhodnutí správního orgánu I. stupně žalobci a nikoliv jeho právnímu zástupci, který jej ve správním řízení zastupoval. Jedná se sice o vadu řízení, ale ta neměla vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, jak také důvodně namítal žalovaný, protože i přes toto procesní pochybení bylo žalobcem podáno v zákonné lhůtě odvolání, o kterém žalovaný rozhodl. Rozhodnutí o odvolání již bylo v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 spr. ř. doručeno právnímu zástupci žalobce. Proto výše uvedené pochybení správního orgánu I. stupně nemohlo mít ani vliv na právní moc rozhodnutí, jak se neoprávněně domníval žalobce.
Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.
(ci)
1 Pozn.: Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, byl s účinností od 1. 1. 2002 zrušen zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nyní proto srov. úpravu v § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., podle nějž pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.