Vydání 4/2006

Číslo: 4/2006 · Ročník: IV

814/2006

Místní referendum a náležitosti návrhu

Ejk 4/2006
Místní referendum: náležitosti návrhu
k § 10 odst. 1 písm. f), odst. 2 a § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu
Jména a příjmení členů přípravného výboru uvedená v návrhu přípravného výboru [§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu] musí být totožná se jmény a příjmeními členů přípravného výboru uvedenými v podpisové listině [§ 11 odst. 1 písm. c) cit. zákona], neboť podpisová listina je jako příloha návrhu přípravného výboru jeho součástí (§ 10 odst. 2 cit. zákona).
(Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2005, čj. 22 Ca 347/2005-22)
Věc:
Přípravný výbor pro konání místního referenda proti městu Č. o určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.
Žalobce se u krajského soudu domáhal určení, že návrh na konání místního referenda ve věci prodeje bytového fondu z majetku města Č. ze dne 30. 9. 2005 nemá nedostatky. Uvedl, že nedostatky v návrhu na konání místního referenda odstranil na základě výzvy žalovaného, kterou obdržel dne 18. 10. 2005, a to ve stanovené lhůtě. Nesouhlasí však s názorem, že došlo k rozporu ve složení a počtu členů přípravného výboru, a tím nebyly splněny podmínky stanovené zákonem pro vyhlášení místního referenda. Původními členy přípravného výboru byli Ewa S., Janina P. a Roman B. Podpisová akce byla ukončena dne 28. 9. 2005, kdy se přípravnému výboru podařilo shromáždit dostatečný počet podpisů, tj. 10 % oprávněných osob z počtu obyvatel města. Dne 29. 9. 2005 měl žalobce v úmyslu odevzdat podpisové archy společně s návrhem na Městský úřad v Č., avšak v té době Roman B. přestal kontaktovat zbylé členky přípravného výboru: údajně odjel do ciziny, aniž vysvětlil důvod, proč návrh přípravného výboru nepodepsal. Na každý podpisový arch a zároveň na návrh přípravného výboru byl proto jako nový člen přípravného výboru uveden Vladimír V., který zároveň návrh na konání místního referenda podepsal. Takto opravený návrh byl dne 30. 9. 2005 předán žalovanému. Žalobce se domnívá, že splnil veškeré náležitosti stanovené v § 9 - § 11 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, a zdůraznil, že citovaný zákon nijak blíže neupravuje přípravný výbor jako subjekt: omezuje se jen na základní pokyny, které byly v daném případě splněny.
Žalovaný ve svém vyjádření setrval na tom, že návrh na vyhlášení místního referenda má vady, které nebyly ve lhůtě jím stanovené odstraněny. Občané města Č. podepisovali podpisové listiny vztahující se k místnímu referendu, které obsahovaly tři otázky týkající se předmětu referenda, a na všech podpisových listinách bylo uvedeno, že přípravný výbor tvoří tři osoby: Ewa S., Janina P. a Roman B. Pan Vladimír V., ačkoliv se označuje v návrhu na vyhlášení referenda za člena přípravného výboru, jím v době podpisu listin nebyl, neboť byl na listiny dopsán dodatečně až poté, co listiny podepsali občané. Tento nedostatek nebyl odstraněn ani přípisem žalobce ze dne 26. 10. 2005 označeným jako "odstranění nedostatku návrhu", v němž je uveden jednak odhad nákladů navrhovaného referenda a dále sdělení, že nelze dodatečně doložit návrh s podpisem pana B. Žalovaný označil údaj o Vladimíru V. jako o členu přípravného výboru za údaj nepravdivý, který byl dopsán na podpisové listiny až dodatečně v rozporu se skutečností, s tím, že následky takového postupu upravuje § 11 odst. 2 písm. d) zákona o místním referendu. Zákon o místním referendu neupravuje možnost přibrat další členy do přípravného výboru poté, co jsou již podepsány listiny, a z dikce zákona je zřejmé, že na podpisových listinách musí být členové přípravného výboru uvedeni, takže členem přípravného výboru je pouze ten, kdo je jako člen uveden v podpisové listině. I kdyby bylo možno dodatečně členy přípravného výboru přibírat, je vyloučeno, aby chyběl podpis kteréhokoliv z nich na návrhu referenda. Absence jména Romana B. v návrhu na místní
referendum
a jeho podpisu je nedostatkem, bez jehož odstranění zákon nepřiznává ostatním členům přípravného výboru právo podat návrh na konání místního referenda. Návrh ze dne 30. 9. 2005 tak vykazuje nedostatek ve smyslu § 10 odst. 1 písm. f) zákona o místním referendu.
Krajský soud návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 91a písm. a) s. ř. s. se návrhem u soudu lze za podmínek stanovených zvláštním zákonem domáhat určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.
Podle § 9 odst. 1 zákona o místním referendu tvoří přípravný výbor pro účely místního referenda nejméně tři oprávněné osoby. Pravomoci přípravného výboru jsou dále rozvedeny v odst. 2 cit. ustanovení. Návrh přípravného výbor na místní
referendum
musí obsahovat ve smyslu § 10 odst. 1 písm. f) cit. zákona jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, jímž se rozumí adresa pobytu, a jejich vlastnoruční podpisy. Podpisová listina, která ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o místním referendu tvoří přílohu návrhu přípravného výboru na konání referenda a je součástí tohoto návrhu, musí ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) cit. zákona obsahovat jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu.
Krajský soud dospěl k závěru, že v daném případě tyto zákonné náležitosti splněny nebyly. Podle názoru krajského soudu jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresy uvedené na podpisovém archu ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona o místním referendu nelze v průběhu podpisové akce ani po jejím skončení nijak měnit nebo doplňovat. Má za to, že opačný výklad by snižoval právní jistoty občanů, účastnících se podpisové akce, a mohl by ve svém důsledku vést ke zneužití jejich podpisů. Je nutno vzít v úvahu, že podepisující se občan vyjadřuje svou vůli ke konání místního referenda, která je spjata nejen s předmětem referenda vyjádřeným ve znění otázky či otázek navržených k rozhodnutí, ale také se jmény členů přípravného výboru, kteří jsou garanty přípravy konání referenda. Z povahy věci a smyslu právní úpravy lze dovodit logickou návaznost mezi § 11 odst. 1 písm. c) a § 10 odst. 1 písm. f) zákona o místním referendu, jež má svůj nezbytný praktický dopad v tom, že jména a příjmení členů přípravného výboru uvedená na podpisových listinách musí být totožná se jmény a příjmeními členů přípravného výboru uvedenými v návrhu na místní
referendum
. Tomuto závěru odpovídá také formální požadavek citovaného zákona vyjádřený v § 10 odst. 2, podle něhož podpisová listina tvoří přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí. Rozpor v obsahu těchto listin je proto nepřípustný.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.