Vydání 5/2004

Číslo: 5/2004 · Ročník: II

195/2004

Lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti

Ej 160/2003
Řízení před soudem: lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 106 odst. 3 soudního řádu správního
Je-li žalobci ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. stanovena lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti a teprve po uplynutí této lhůty stěžovatel zašle soudu žádost o její prodloužení, soud k takové žádosti nepřihlédne a kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítne, nelze-li pro nedostatek náležitostí kasační stížnosti v řízení pokračovat.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, čj. 3 Ads 21/2003-40)
Věc:
Jiří P. v T. proti České správě sociálního zabezpečení o mimořádný starobní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Česká správa sociálního zabezpečení dne 8. 12. 2001 zamítla žalobcovu žádost o mimořádný starobní důchod. Její rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Brně, a to rozsudkem ze dne 9. 9. 2002, jejž žalobce napadl odvoláním k Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvolací řízení bylo dnem nabytí účinnosti soudního řádu správního zastaveno, neboť o podaném odvolání nebylo do tohoto dne rozhodnuto (§ 129 odst. 3 s. ř. s.); Vrchní soud v Olomouci přitom žalobce řádně poučil o možnosti podat proti rozsudku Krajského soudu v Brně kasační stížnost, jakož i o povinném zastoupení advokátem. Poučení bylo žalobci doručeno 31. 12. 2002.
Žalobce, nezastoupen advokátem a nemaje sám vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie, napadl označený rozsudek Krajského soudu v Brně dne 16. 1. 2003 kasační stížností, která však nesplňovala náležitosti stanovené soudním řádem správním. Nedostatky podání a povinného zastoupení žalobce neodstranil ve lhůtě, která mu za tím účelem byla stanovena.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost pro nesplnění podmínek řízení odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Protože žalobcova kasační stížnost měla mnohé nedostatky a žalobce navíc nebyl zastoupen advokátem, Krajský soud v Brně vyzval žalobce usnesením ze dne 20. 1. 2003, aby doložil plnou moc advokáta, který jej bude při řízení zastupovat, a doplnil údaj o doručení rozsudku, uvedl, v jakém rozsahu rozsudek napadá, a upřesnil důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Uvedeným usnesením byl žalobce současně poučen o tom, že když neodstraní uvedené vady kasační stížnosti v jednoměsíční zákonné lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 22. 1. 2003. Manželka žalobce se podle záznamu ve spise telefonicky informovala dne 20. 2. 2003 na možnost prodloužení lhůty k odstranění vad podání a byla informována podle § 106 odst. 3 s. ř. s., že žalobce musí podat včasnou žádost a uvést důvody, které ho k takové žádosti vedou. Podání datované dne 25. 2. 2003, které bylo dáno na poštu dne 4. 3. 2003 a soudu doručeno 5. 3. 2003, obsahuje žádost o prodloužení lhůty z důvodu, že vzhledem k onemocnění žalobce nebylo v určené lhůtě možno zajistit žádané doklady a zajistit zastupování advokátem.
Usnesením ze dne 19. 3. 2003 Krajský soud v Brně zamítl žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k upřesnění kasační stížnosti a k volbě zástupce. V odůvodnění soud uvedl, že žádost nebyla včasná, jak uvádí soudní řád správní v ustanovení § 106 odst. 3, tj. nebyla podána v době, kdy zákonná jednoměsíční lhůta ještě běžela, ale až po marném uplynutí uvedené lhůty, přestože manželka žalobce o tom byla telefonicky informována, a to v době, kdy bylo možno o prodloužení lhůty požádat. Ani odůvodnění žádosti, podle kterého si žalobce z důvodu nemoci nemohl zajistit zastoupení advokátem a doplnění kasační stížnosti, se soudu nejeví jako dostatečné.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyla splněna podmínka řízení spočívající v zastoupení žalobce advokátem; kasační stížnost neměla ani další náležitosti podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. Nedostatky kasační stížnosti nebyly přes výzvu soudu odstraněny a bez jejich odstranění nemohl Nejvyšší správní soud v řízení pokračovat. Postup Krajského soudu v Brně při odstraňování vad kasační stížnosti považuje soud za odpovídající zákonu. Nejvyšší správní soud k věci ještě poznamená, že žalobce byl nejpozději dne 31. 12. 2002 přípisem Vrchního soudu v Olomouci informován o tom, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem; měl proto o této podmínce řízení vědomost již 22 dní před doručením výzvy k odstranění uvedené vady.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.