Vydání 4/2006

Číslo: 4/2006 · Ročník: IV

805/2006

Legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí ve věci zavedení nucené správy

Ej 593/2004
Řízení před soudem: legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí ve věci zavedení nucené správy
k § 65 soudního řádu správního
k § 28d odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
Při podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věci zavedení nucené správy byli oprávněni jednat za družstevní záložnu za účinnosti zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, nucený správce, představenstvo nebo i kontrolní komise.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, čj. 5 A 131/2001-69)
Věc:
JUDr. František M., správce konkursní podstaty spořitelního a úvěrního družstva R., proti Ministerstvu financí o nařízení nucené správy.
Žalovaný dne 7. 9. 2001 rozhodl o nařízení nucené správy ve spořitelním a úvěrním družstvu R., včetně jmenování nuceného správce. Toto rozhodnutí napadlo spotřební a úvěrní družstvo R. u Vrchního soudu v Praze žalobou; v žalobě původní žalobce uvedl, že plnou moc k zastupování v řízení o žalobě pro advokáta JUDr. Zdeňka N. podepsal předseda kontrolní komise, a to po projednání a schválení tohoto kroku v kontrolní komisi.
Po prohlášení konkursu na majetek původního žalobce vstoupil do řízení na místě žalobce ze zákona správce konkursní podstaty, který navrhl, aby se v řízení pokračovalo. Podáním ze dne 10. 3. 2004 předseda představenstva původního žalobce sdělil, že z procení opatrnosti udělilo v době podání žaloby plnou moc JUDr. Zdeňku N. i představenstvo původního žalobce, a připojil odpovídající plnou moc ze dne 14. 10. 2001.
Nejvyšší správní soud se nejprve musel vypořádat s otázkou, kdo je oprávněn jednat za původního žalobce (za družstevní záložnu) a zda plná moc (udělená předsedou kontrolní komise či představenstvem) opravňovala JUDr. Zdeňka N. k podání žaloby. Touto otázkou se již zabýval Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 9. 2. 2004, čj. 6 A 8/2001-79, ve kterém dospěl k závěru, že po zavedení nucené správy může za družstevní záložnu jednat pouze nucený správce.
Protože při předběžné poradě dospěl druhý senát Nejvyššího správního soudu rozhodující ve věci sp. zn. 5 A 131/2001 k odlišnému právnímu názoru, předložil věc rozšířenému senátu (§ 16 a násl. s. ř. s.). Druhý senát na svém zasedání dne 12. 10. 2004 totiž dospěl k závěru, že při podání žaloby v této věci byli oprávněni jednat za původního žalobce jak nucený správce, tak představenstvo, nebo i kontrolní komise.
Rozšířený senát dal druhému senátu za pravdu a věc mu vrátil k rozhodnutí o věci samé.
Z odůvodnění:
Rozšířený senát vycházel z následujících skutečností a úvah.
Především je nutno uvést, že při posuzování této právní otázky se použije zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ("zákon č. 87/1995 Sb."), ve znění účinném v době podání žaloby, tedy ve znění zákona č. 100/2000 Sb., jakož i obchodní zákoník (účinný k témuž datu).
Podle ustanovení § 21 odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s ustanovením § 64 s. ř. s.) jedná za právnickou osobu a) její statutární orgán, b) její zaměstnanec, který byl k jednání statutárním orgánem pověřen, c) vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky za dále stanovených podmínek, nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně. Podle § 21 odst. 2 o. s. ř. se ustanovení odstavce 1 nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za právnickou osobu jednají jiné osoby.
Podle ustanovení § 243 odst. 2 obchodního zákoníku je statutárním orgánem družstva představenstvo.
Podle ustanovení § 28d odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. (ve shora uvedeném znění) se okamžikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy pozastavuje výkon funkce všech orgánů družstevní záložny s výjimkou kontrolní komise. Tímto okamžikem je toto rozhodnutí účinné vůči každému. Postavení představenstva a úvěrní komise má nucený správce, který svolává členskou schůzi a má právo se jí zúčastnit. Právo podávat odvolání proti rozhodnutím Úřadu (Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami) za trvání nucené správy má kontrolní komise.
Zákon č. 87/1995 Sb. (ani jiný zákon) neupravoval výslovně, kdo je oprávněn jednat za družstevní záložnu při podání žaloby. Vzhledem k citovaným ustanovením je nesporné, že k tomuto jednání je oprávněn nucený správce. Rozšířený senát však vzal zřetel i na to, že ustanovený nucený správce obvykle nepřistoupí k podání žaloby proti rozhodnutí o zavedení nucené správy a jeho ustanovení. Ve svých důsledcích by toto omezení jednat za žalobce často vyvolalo protiústavní situaci - odepření soudní ochrany
(
denegatio iustitiae
)
, tedy stav, který by byl v rozporu především s čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Při neúplnosti a zčásti i nejasnosti uvedené právní úpravy (včetně sporné otázky, zda bylo možno zmíněné ustanovení § 28d odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o oprávnění podat odvolání proti správnímu rozhodnutí Úřadu analogicky vztáhnout i na možnost podat žalobu) dospěl rozšířený senát k závěru, že jednat za žalobce při podání žaloby mohlo i představenstvo (statutární orgán) a kontrolní komise. Nejasnost a neúplnost právní úpravy by zásadně neměla jít k tíži účastníka domáhajícího se přezkoumání rozhodnutí ve správním soudnictví.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.