Vydání 4/2006

Číslo: 4/2006 · Ročník: IV

808/2006

Kompetenční výluka a výdejní příkaz

Ej 6/2006
Kompetenční výluka: výjezdní příkaz
k § 50 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2003 Sb.
k § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Výjezdní příkaz udělený policií podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), a jde tak o úkon vyloučený ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2005, čj. 3 Azs 16/2005-34)
Věc:
Le Van T. (Vietnamská socialistická republika) proti Policii České republiky - Oblastnímu ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava o udělení výjezdního příkazu, o kasační stížnosti žalobce.
Žalovaný dne 2. 9. 2004 udělil žalobci výjezdní příkaz, kterým mu stanovil lhůtu do 1. 10. 2004, ve které je žalobce povinen vycestovat z území České republiky. Žalobce proti výjezdnímu příkazu podal žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Tvrdil, že napadaný příkaz neobsahuje odůvodnění a že z něj nevyplývají důvody, pro které byl udělen.
Krajský soud žalobu usnesením ze dne 17. 9. 2004 odmítl, neboť dospěl k závěru, že výjezdní příkaz je úkonem správního orgánu vyloučeným ze soudního přezkumu podle ustanovení § 70 písm. a) s. ř. s. Výjezdní příkaz není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují veřejná subjektivní práva nebo povinnosti cizince, nýbrž se jedná o doklad, který opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území ČR po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných úkonů a k vycestování z tohoto území, a to poté, co cizinci zaniklo právo na setrvání na území ČR, např. na základě rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o neudělení či odnětí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zákona č. 221/2003 Sb., rozhodnutí o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů, rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k pobytu, nebo jako v tomto případě na základě rozhodnutí o neudělení azylu apod. Cizinec tedy může uplatnit své námitky týkající se oprávnění setrvat na území ČR v rámci příslušných řízení před udělením výjezdního příkazu.
Žalobce napadl rozhodnutí krajského soudu kasační stížností, ve které tvrdí, že se krajský soud dopustil pochybení, jestliže výjezdní příkaz neposoudil jako rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Při přezkumu napadeného rozhodnutí krajského soudu se Nejvyšší správní soud zabýval primárně otázkou, zda je výjezdní příkaz rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., a může být tudíž předmětem přezkumu v rámci správního soudnictví či nikoli. Rozhodnutí krajského soudu o této otázce sice považuje Nejvyšší správní soud za správné, nicméně odůvodnění jeho stanoviska neshledal z hlediska rozsahu a obsahu vyčerpávajícím.
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 5 As 47/2003-72 je ke zjištění, zda je konkrétní úkon správního orgánu správním rozhodnutím, nutné zkoumat jak samotný úkon, tak i právní normu, na jejímž základě byl učiněn. I když sám úkon splňuje formální znaky rozhodnutí, jedná se o správní rozhodnutí jen tehdy, vyžaduje-li i právní norma, aby tento úkon byl učiněn jako rozhodnutí; to je možno zjistit pouze interpretací právní normy.
Podle § 50 odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky je výjezdní příkaz dokladem, který uděluje policie z moci úřední po zrušení platnosti víza, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k pobytu nebo zvláštního pobytového povolení, po ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu nebo při správním vyhoštění. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že udělení výjezdního příkazu je nutno chápat jako zákonodárcem předvídaný logický důsledek vydání jednoho z tímto ustanovením taxativně vyjmenovaných rozhodnutí. Příslušnému orgánu je přitom udělení výjezdního příkazu uloženo jako povinnost vždy, dojde-li k této zákonem předvídané skutečnosti.
Z uvedeného pak vyplývá, že policii, resp. ministerstvu zahraničních věcí, se zde neukládá rozhodnout, zda výjezdní příkaz udělí či nikoli, jinými slovy neukládá se mu posoudit, zda jsou v tom kterém případě dány podmínky pro jeho udělení, či nikoli, a podle toho rozhodnout, nýbrž ukládá se mu tento příkaz udělit vždy, když nastane zákonem předvídaná skutečnost. Nejenže tedy právní norma nepředepisuje pro výjezdní příkaz formální náležitosti rozhodnutí tak, jak bývají pravidelně procesními předpisy vyžadovány (výrok, odůvodnění, poučení o řádných opravných prostředcích; viz znění odst. 7 § 50 citovaného zákona:
"Výjezdní příkaz má tvar štítku, který policie nebo Ministerstvo zahraničních věcí vyznačí do cestovního dokladu..."
), ale zcela zjevně nepředpokládá ani samotný proces aplikace práva, tedy zjištění skutkového stavu věci, výběr adekvátní právní normy, posouzení, zda lze daný skutkový stav této normě podřadit, ani samotnou aplikaci této normy. Úkon, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., však může být výsledkem pouze takovéhoto shora uvedeného rozhodovacího procesu. Tento závěr lze dovodit mimo jiné i z odst. 1 a 2 tohoto ustanovení soudního řádu správního, jakož i z § 68 písm. a) a c) s. ř. s. Zde všude zákonodárce užívá pojem řízení, kterým je třeba rozumět formalizovaný postup před správním orgánem, který vydání rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 předchází. Uvedená kritéria výjezdní příkaz nesplňuje. Má-li pak Nejvyšší správní soud tento doklad klasifikovat, pak výjezdnímu příkazu přiznává spíše charakter administrativního opatření směřujícího k faktické realizaci právních účinků dříve vydaného rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že výjezdní příkaz udělený policií z moci úřední po zrušení platnosti víza, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k pobytu nebo zvláštního pobytového povolení, po ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu, nebo při správním vyhoštění, resp. Ministerstvem zahraničních věcí po uplynutí doby platnosti nebo po prohlášení neplatnosti diplomatického nebo zvláštního víza, po uplynutí doby platnosti nebo po prohlášení neplatnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného tímto ministerstvem anebo po ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, není úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), a jde tak o úkon vyloučený ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s. Krajský soud tudíž postupoval správně, když žalobu jako nepřípustnou odmítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.