Vydání 6/2004

Číslo: 6/2004 · Ročník: II

223/2004

Kompetenční spory a překážka věci rozhodnuté

Ej 179/2004
Kompetenční spory: překážka věci rozhodnuté
k § 8a občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002
k § 1 a § 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Pravomocné rozhodnutí sporu o pravomoc vrchním soudem podle § 8a o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002, tvoří v totožné právní věci týchž účastníků překážku věci rozsouzené (
rei iudicatae
)
i pro rozhodování kompetenčního sporu zvláštním senátem zřízeným zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Zvláštní senát proto takový nový návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu v totožné věci odmítne podle § 4 tohoto zákona a podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 30. 3. 2004, čj. Konf 24/2004-7)
Věc:
Záporný spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Chrudimi za účasti: 1) Eurotel Praha, spol. s r. o., a 2) Rudolf Č. v Č., ve věci žaloby o zaplacení částky 16 676,12 Kč, vedené u Okresního soudu v Chrudimi.
Podáním doručeným dne 2. 2. 2004 zvláštnímu senátu zřízenému zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se obrátil Český telekomunikační úřad na tento senát s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc podle zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chrudimi ve věci posledně uvedeného soudu, u něhož napadla žaloba žalobce Eurotel Praha, spol. s r. o., proti žalovanému Rudolfu Č. o částku 16 676,12 Kč.
Zvláštní senát usnesením návrh odmítl.
Z odůvodnění:
Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Chrudimi dne 6. 1. 1999. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovaným smlouvu o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě. Dne 26. 4. 1997 žalobce vyúčtoval žalovanému fakturou částku 16 676,12 Kč. Tato dlužná částka zahrnovala jednak poplatky a hovorné ve výši 8008,02 Kč, jednak doplatek za dotovaný telefon ve výši 8668,10 Kč.
Protože žalovaný pohledávku neuhradil, navrhl žalobce, aby mu soud rozhodnutím uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení.
Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 2. 2. 1999 řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Ministerstvu dopravy a spojů. V odůvodnění uvedl, že podle § 21 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb. se při rozhodování o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob na úseku telekomunikací postupuje podle obecných předpisů ve správním řízení a podle § 21 odst. 2 citovaného zákona přísluší rozhodování o povinnosti každého uživatele telekomunikačního zařízení platit za jeho užívání úhradu podle § 8 odst. 1 cit. zák. Ministerstvu dopravy a spojů (§ 17 zák. ČNR č. 2/1969 Sb., ve znění zák. č. 272/1996 Sb.).
V návrhu na řešení kompetenčního sporu se správní úřad proti tomu dovolal dosavadní rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze (zde: rozsudku ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 6 A 317/2000) a poukázal na to, že spor je veden jednak o částku vyúčtovanou jako doplatek mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu, jednak o cenu za telekomunikační službu podle ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 151/2000 Sb. Dovodil, že v části sporu týkajícího se doplatku mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu jde o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovaným; rozhodování není svěřeno Českému telekomunikačnímu úřadu a je dána pravomoc soudu o této části sporu rozhodnout. Svou pravomoc rozhodnout o ceně za telekomunikační službu nepopřel.
Zvláštní senát však zjistil ze spisu Vrchního soudu v Praze, který si opatřil, že usnesením vrchního soudu ze dne 26. 10. 2001 bylo k předchozímu návrhu Ministerstva dopravy a spojů na rozhodnutí kompetenčního konfliktu, vzniklého mezi ním a Okresním soudem v Chrudimi v téže věci týchž účastníků, již pravomocně rozhodnuto (§ 8a občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002) tak, že k vyřízení věci je příslušný Český telekomunikační úřad, jemuž zákon č. 150/1992 Sb.*) nově svěřil rozhodování ve věcech vyjmenovaných v ustanovení § 95 tohoto zákona.
Vzhledem k tomu, že navrhovatel podal znovu v této věci návrh, o němž již bylo pravomocně v minulosti rozhodnuto, odmítl zvláštní senát tento nový návrh pro překážku
rei iudicatae
[§ 4 zákona č. 131/2002 Sb., § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(aza)
*) Novela zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích; nyní již zrušen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.