Vydání 7/2004

Číslo: 7/2004 · Ročník: II

251/2004

Kasační stížnost proti usnesení o přiznání odměny znalci

Ej 207/2003
Řízení před soudem: kasační stížnost proti usnesení o přiznání odměny znalci
k § 58 odst. 2 a § 104 odst. 2 soudního řádu správního
Rozhodnutí soudu podle § 58 odst. 2 s. ř. s. o přiznání odměny znalci (včetně náhrady hotových výdajů) za podaný znalecký posudek je svým obsahem i formou rozhodnutím o nákladech řízení podle § 104 odst. 2 s. ř. s., i když je učiněno v průběhu soudního přezkumu; kasační stížnost proti němu směřující soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2003, čj. 5 As 22/2003-41)
Věc:
Mgr. Pavel F. v P. proti Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích, o kasační stížnosti žalobce.
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003 byla přiznána znalci Ing. Arnoštu V. za podaný znalecký posudek ze dne 19. 5. 2003 odměna, včetně zvýšení odměny, a náhrada hotových výdajů, včetně náhrady ušlého výdělku, v celkové výši 4540 Kč.
Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhal zrušení tohoto usnesení a vrácení věci k dalšímu řízení, kde bude opravena chyba ve výroku a titulu znalce, znalci přiznána odměna ve výši 50 % a nepřiznána náhrada hotových výdajů.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Hlava třetí soudního řádu správního v dílu prvním stanoví podmínky pro podání kasační stížnosti. Důvody kasační stížnosti jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s. a samostatně jsou pak uvedeny případy, kdy je kasační stížnost nepřípustná, totiž mimo jiné podle § 104 odst. 2 s. ř. s., pokud směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu. Kasační stížnost dle § 104 odst. 2 s. ř. s. není přípustná též proti výroku o nákladech řízení ve smyslu § 57 a násl. s. ř. s., nikoliv jen proti výroku o náhradě nákladů řízení.
V daném případě je rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, jež není konečným rozhodnutím ve věci samé, rozhodnutím o nákladech řízení, což jednoznačně vyplývá z ustanovení § 58 s. ř. s., který je uveden pod legislativní rubrikou s názvem „Náklady řízení“. Za této situace kasační stížnost směřuje právě pouze proti usnesení, jehož jediným výrokem je výrok o nákladech řízení ve vztahu ke znalci, kterému byla určena odměna a náhrada hotových výdajů. Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl než kasační stížnost pro překážku nepřípustnosti odmítnout.
(ovo)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.