Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

6/2003

Kasační stížnost a její náležitosti

Kasační stížnost a její náležitosti
k § 105 odst. 5 a § 106 odst. 1 soudního řádu správního
Pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a pokud stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, čj. 2 Ads 29/2003-40)
Věc:
Vladimír F. ve F. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Česká správa sociálního zabezpečení 30. 3. 2001 zamítla žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 39 odst. 1 písm. a) a § 40 odst. 1 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce opravný prostředek, který byl odmítnut rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě jako opožděně podaný. Proti usnesení krajského soudu podal žalobce 18. 11. 2002 - v souladu s tehdy účinným zněním páté části občanského soudního řádu - včas odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci.
Vrchní soud v Olomouci již o tomto odvolání do konce roku 2002 nerozhodl a přípisem ze dne 30. 12. 2002 žalobce podle § 129 odst. 3 poučil o tom, že řízení o odvolání bude ze zákona ke dni 31. 12. 2002 zastaveno; žalobce byl současně poučen, že má možnost proti rozhodnutí krajského soudu podat ve lhůtě do 31. 1. 2003 kasační stížnost, o níž by rozhodoval Nejvyšší správní soud. Dále byl poučen, že případnou kasační stížnost musí podat u krajského soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo přímo u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.) a v řízení musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 4 s. ř. s.).
Stěžovatel podal podání označené jako kasační stížnost na poštu dne 29. 1. 2003, tedy v zákonem stanovené lhůtě. Podání však neobsahovalo veškeré náležitosti, které soudní řád správní pro kasační stížnost vyžaduje. Stěžovatel byl proto usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 2. 2003 (doručeno 14. 2. 2003) vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, aby si zvolil advokáta k zastupování v řízení, označil rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, a sdělil datum, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V usnesení byl stěžovatel poučen o tom, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, bude odmítnuto.
Žalobce vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranil. Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s. Pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě podání stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovalo, soud ho k odstranění vyzval a stanovil k odstranění lhůtu odpovídající zákonu. Chybějící náležitosti (zejména rozsah napadení a vymezení důvodů) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody. Kromě toho podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel právnické vzdělání nemá, ale přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení.
Neodstranění vad podání a nepředložení plné moci advokátovi brání věcnému projednání kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.
(oš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.