Vydání 6/2004

Číslo: 6/2004 · Ročník: II

230/2004

Dávky důchodového pojištění a nároky z vnitrostátního práva

Ej 380/2003
Dávky důchodového pojištění: nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy
k čl. 1 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
k § 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
k § 8 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 31. 12. 1995
k § 2 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.
Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení uveřejněná pod č. 228/1993 Sb. není smlouvou podle čl. 10 Ústavy České republiky, ve znění účinném před 1. 6. 2002, a nebyla tedy do uvedeného data bezprostředně závazná s předností před zákonem. Při stanovení výše dávek důchodového pojištění, na něž vznikl nárok před 1. 6. 2002, je proto nutno zkoumat, zda je pro pojištěnce výhodnější výpočet podle uvedené smlouvy či podle vnitrostátních (českých) předpisů. Uvedené pravidlo však platí pouze za podmínky, že nárok na dávku by pojištěnci vznikl jen s přihlédnutím k dobám pojištění získaným na území ČR (§ 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve spojení s § 8 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, s § 2 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a s čl. 1 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2003, čj. 2 Ads 15/2003-39)
Věc:
Eva S. v H. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalobkyně.
Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2002 bylo potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 20. 3. 2002 o přiznání dílčího starobního důchodu ve výši 854 Kč. Soud vycházel ze skutečnosti, že žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) do 12. 9. 1964 pracovala v podniku T. K. v Praze, od 19. 9. 1964 do 19. 4. 1996 byla zaměstnána u C., a.s., Partizánské, se sídlem ve Slovenské republice a ode dne 10. 7. 1996 do 30. 4. 2001 pak již byla důchodově pojištěna na území České republiky. Soud uznal za oprávněný postup žalované, která na případ stěžovatelky aplikovala Smlouvu o sociálním zabezpečení uzavřenou mezi Českou a Slovenskou republikou v souvislosti s rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky ke dni 1. 1. 1993 (dále též „Smlouva“), podle jejíhož čl. 11 se rozsah a způsob hodnocení dob zabezpečení řídí právními předpisy toho smluvního státu, v jehož důchodovém zabezpečení byly získány.
Žalobkyně měla ke dni 31. 12. 1992 trvalý pobyt na Slovensku, kde bylo i její pracoviště a sídlo zaměstnavatelské organizace; z toho se dovozuje, že nositelem pojištění je Sociální pojišťovna v Bratislavě. V České republice vznikl nárok na důchod za dobu pojištění s přihlédnutím k dobám zabezpečení (pojištění) získaným od 10. 7. 1996 na území České republiky; při výpočtu je proto třeba přihlížet k dobám zabezpečení na obou územích. Pokud žalovaná nejprve stanovila teoretickou výši z dob zabezpečení v obou státech, pak provedla tzv. dílčení a přiznala důchod v částce odpovídající poměru mezi dobou zabezpečení hodnocenou podle předpisů České republiky, tj. podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a celkovou dobou zabezpečení získanou podle právních předpisů obou států, postupovala podle názoru krajského soudu v souladu se zákonem.
Stěžovatelka v kasační stížnosti zejména namítla, že soud, přestože správně zjistil skutkový stav, věc nesprávně právně posoudil. Aplikací čl. 20 Smlouvy byla stěžovatelka jako občanka České republiky zkrácena na svých zákonných nárocích podle vnitrostátních předpisů. Smlouva mezi nově vznikajícími republikami byla přitom uzavřena proto, aby nedocházelo k poškození občanů, pokud jde o vznik, zachování a výplatu jejich nároků získaných z titulu zaměstnání v jednom ze smluvních států, a neměla by být českému občanovi na újmu. Stěžovatelka proto navrhla zrušení napadeného rozsudku krajského soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl podle § 110 odst. 1 s. ř. s. poslední věty.
Z odůvodnění:
Dílčí starobní důchod byl stěžovatelce přiznán podle ustanovení § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, které určuje podmínky pro přiznání starobního důchodu. Důsledky získání nároku na starobní důchod v různých zemích upravuje ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. tak, že vyplácí-li se poživateli důchod vypočtený se zřetelem k mezinárodní smlouvě podle poměru dob získaných v České republice k celkově získané době (dále jen „dílčí důchod“), stanoví se základní výměra a procentní výměry dílčího důchodu v poměru těchto dob, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. V daném případě zákon jako přednostní předpokládá postup podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (zveřejněnou pod č. 228/1993 Sb.). Podle čl. 20 Smlouvy se doby zaměstnání získané přede dnem rozdělení ČSFR považují za doby toho smluvního státu, na jehož území měl zaměstnavatel občana sídlo ke dni rozdělení ČSFR, tj. ke dni 31. 12. 1992. Postup žalované této úpravě odpovídá, neboť žalobkyně měla ke dni rozdělení ČSFR zaměstnavatele na území Slovenské republiky.
Stěžovatelka ovšem poukázala na skutečnost, že splnila podmínky pro přiznání starobního důchodu podle českých předpisů, a rozdělení republiky a znění smlouvy by jí tedy nemělo být na újmu. K tomu poukázala na rozhodovací praxi Vrchního soudu v Praze, který v rozsudku sp. zn. 3 Cao 12/1996 ze dne 5. 9. 1997 vyjádřil názor, že poukazem na mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nemůže být pojištěnec zkrácen ve svém nároku existujícím podle vnitrostátního práva. Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší soud v dovolacím řízení. Soudy zde ovšem řešily případ pojištěnce splňujícího nárok podle vnitrostátních předpisů, který byl v době rozdělení ČSFR, a to po dobu od 1. 11. 1992 do 17. 9. 1993, zaměstnán v podniku se sídlem na Slovensku. Vrchní soud v citovaném rozsudku vycházel z právního názoru již vyjádřeného ve stanovisku Nejvyššího soudu ČSR č. Cpj 232/73. Pokud jde o právní povahu a právní sílu citované smlouvy, zaujal vrchní soud v rozsudku názor, že nejde o smlouvu o lidských právech a základních svobodách podle článku 10 Ústavy ČR, která by byla bezprostředně závazná a měla by přednost před zákonem. Jde však o smlouvu, která je součástí českého právního řádu. Zákon č. 100/1932 Sb., o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění, v § 1 odst. 1 stanoví, že ustanovení mezinárodních smluv o sociálním pojištění, vyhlášených ve Sbírce zákonů a nařízení, mají po dobu své mezinárodní účinnosti též účinnost vnitrostátní. Z tohoto ustanovení však nevyplývá přednost před vnitrostátním zákonem. Skutečnost, že český stát uzavřel s jiným státem smlouvu o provádění sociálního zabezpečení, nemůže být českému občanovi na újmu ve výši jeho důchodových nároků, neboť smyslem uzavření mezinárodní smlouvy nepochybně není krátit výši důchodových nároků vlastnímu občanovi, kterému vyšší důchodový nárok vzniká nezávisle na takové smlouvě podle vnitrostátních předpisů.
Tento závěr je správný i podle názoru Nejvyššího správního soudu. Podle čl. 1 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb. platí, že pokud ústavní zákony a ostatní právní předpisy přijaté před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky spojují práva a povinnosti s územím České a Slovenské Federativní Republiky a se státním občanstvím České a Slovenské Federativní Republiky, rozumí se tím území České republiky a státní občanství České republiky, pokud zákon nestanoví jinak.
Podle § 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se za dobu pojištění považují též doby zaměstnání získané před 1. 1. 1996 podle předpisů platných před tímto dnem. Podle § 8 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, se pracovní poměr hodnotí jako zaměstnání, pokud zakládal nemocenské pojištění. Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 54/1956 Sb. jsou pracovníci v pracovním poměru účastni nemocenského pojištění, pokud jsou činni v Československé republice.
Jak vyplývá z citovaných ustanovení, byla účast na nemocenském pojištění spojována s územím České a Slovenské Federativní Republiky (Československé republiky), a ode dne 31. 12. 1992 je tedy právem spojeným s územím České republiky. Jako dobu zaměstnání (pojištění) lze s ohledem na datum účinnosti recepční normy hodnotit stěžovatelce podle § 13 zákona č. 155/1995 Sb. pouze dobu zaměstnání (pojištění) získanou na území České republiky v celém průběhu pojištění. Hodnocení ostatních dob zaměstnání (pojištění) náleží nositeli pojištění Slovenské republiky. Požadavek stěžovatelky na zápočet veškeré doby zaměstnání (pojištění) získané před 1. 1. 1993 pro výpočet starobního důchodu je tak v rozporu s citovaným článkem 1 odst. 2 zákona č. 4/1993 Sb.; ve svém důsledku by totiž vedl k duplicitnímu zápočtu dob zaměstnání (pojištění) v obou systémech sociálního pojištění.
Pro možnost užití právního názoru vyjádřeného ve shora uvedeném rozsudku Vrchního soudu v Praze v případě stěžovatelky je tedy rozhodné, že stěžovatelce nevznikl nárok na starobní důchod podle českých předpisů, a nelze proto dovodit její plný nárok na důchod podle nich vyměřený, ani nárok na doplatek k důchodu za účelem dorovnání důchodu vypláceného nositelem pojištění podle Smlouvy. Nejvyšší správní soud rovněž vážil, zda na případ žalobkyně nedopadají důsledky nálezu Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 405/2002, ze dne 3. 6. 2003; ten ovšem hodnotil užití Smlouvy jako diskriminující v případě nároku na předčasný starobní důchod, který slovenské právo sociálního pojištění nezná.
(oš, aš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.