Vydání 5/2010

Číslo: 5/2010 · Ročník: VIII

2033/2010

Daňové řízení: prokazování obchodní zvyklosti

Daňové řízení: prokazování obchodní zvyklosti
Ustálená obchodní praxe může nabýt formy obchodní zvyklosti ve smyslu § 1 odst. 2 a § 264 obchodního zákoníku. Existence skutečností, které mohou eventuálně založit obchodní zvyklost, je však otázkou skutkovou, nikoliv právní. Existence obchodní zvyklosti musí být tedy dostatečně konkrétně tvrzena a současně prokazována tím, komu takováto zvyklost svědčí. Obchodní zvyklosti se neprokazují toliko tehdy, pokud jejich existence je v daném případě nesporná, eventuálně lze existenci určité zvyklosti považovat za notorietu (§ 31 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2010, čj. 1 Afs 103/2009-232)
Prejudikatura: č. 1572/2008 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 130/1996 Sb. (sp. zn. Pl. ÚS 38/95).
Věc: Společnost s ručením omezeným NJK UNICOS proti Finančnímu ředitelství v Plzni o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalobkyně je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a poskytování software a školení uživatelů výpočetní techniky. Je držitelkou oprávnění k výkonu práv z průmyslového vlastnictví k programovému vybavení Mzdy Unicos. Žalobkyně poskytuje za úplatu programové licence a následný servis (včetně aktualizací programu) třetím osobám. Prodej programu prováděla v roce 2002 buď sama, nebo prostřednictvím dealerů a komisionářů. K dealerům žalobkyně patřila též společnost INIT
holding
.
Finanční úřad v Klatovech v rámci místního šetření zjistil, že žalobkyně nevystavila společnosti INIT v roce 2002 žádné daňové doklady za dodávané aktualizace programového vybavení (software) a společnost INIT za tyto aktualizace ani nic nehradila. Protože správci daně vznikly i další pochybnosti ohledně správnosti žalobkyní uplatněné a přiznané DPH ve vztahu k jejímu smluvnímu vztahu se společností INIT, byla u žalobkyně formálně zahájena daňová kontrola za zdaňovací období únor až prosinec 2002. Žalobkyně v průběhu daňového řízení v podstatě tvrdila, že INIT měla ve srovnání s ostatními dealery výjimku, podle níž součástí prodejní ceny software bylo i poskytnutí bezplatné aktualizace. Podle žalobkyně to bylo odůvodněno tím, že INIT se zaměřila na oblast zdravotnictví, jehož problematika je pro žalobkyni neznámá. Dle názoru správce daně však žalobkyně v tomto směru důkazní břemeno neunesla. Neprokázala proto, že v ceně užívacích práv k software byly i jeho aktualizace. Na základě toho tedy byla žalobkyni doměřena z jejího bezúplatného plnění vůči společnosti INIT DPH na výstupu. DPH z bezúplatného zdanitelného plnění byla stanovena na základě § 7 odst. 1 a § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, za použití § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Správce daně přihlédl k dealerským smlouvám uzavřeným s ostatními dealery, zvážil, jakou částku by podle těchto smluv žalobkyně vyúčtovala společnosti INIT za zdaňovací období únor 2002. Tímto postupem dospěl k částce 1 226 195,80 Kč, z této částky pak měla žalobkyně správně odvést 5 % DPH na výstupu. Správce daně proto vydal dne 8. 6. 2006 dodatečný platební výměr, kterým byla žalobkyni dodatečně stanovena DPH za zdaňovací období únor 2002 ve výši 61 310 Kč.
Žalobkyně se proti uvedenému dodatečnému platebnímu výměru odvolala, žalovaný však odvolání dne 5. 3. 2007 zamítl.
Žalobkyně dále napadla rozhodnutí žalovaného žalobou, které krajský soud vyhověl, jeden bod žaloby uznal částečně důvodným, a proto rozsudkem ze dne 15. 10. 2008 rozhodnutí žalovaného zrušil. Na základě kasační stížnosti žalovaného však tento rozsudek Nejvyšší správní soud dne 2. 4. 2009 zrušil a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení. Krajský soud v Plzni dne 10. 6. 2009 v pořadí druhým rozsudkem v této věci tentokráte žalobu žalobkyně zamítl. O většině žalobních bodů krajský soud rozhodl stejně jako v předchozím rozsudku. Dospěl k závěru, že jednak dodatečný platební výměr není neplatným ve smyslu § 32 odst. 7 daňového řádu, jednak aplikace ustanovení daňového řádu o důkazním břemeni na žalobkyni byla správná. Žalobkyně skutečně neprokázala poskytování slevy na aktualizace, když hodnota aktualizací měla být dle tvrzení žalobkyně zahrnuta v ceně samotného software. Zpráva o daňové kontrole je dle krajského soudu také přezkoumatelná. Závěr o uskutečnění zdanitelného plnění bez úplaty se krajskému soudu jevil jako logické vyústění provedeného dokazování a hodnocení důkazů, se kterým se krajský soud plně ztotožnil. O žalobě v části, v níž polemizovala se stanovením základu daně, rozhodl shodně jako Nejvyšší správní soud, vázán jeho právním názorem. Způsob výpočtu daně totiž nemohl vycházet z podkladů, které předložila žalobkyně, tedy z podkladů jejího účetnictví, neboť žalobkyně sama přípisem ze dne 14. 2. 2006 uvedla, že ve své evidenci požadované údaje o počtu prodejů aktualizace software nemá, což bylo v souladu i s předchozím dokazováním v daňovém řízení. Pokud dospěl žalovaný a správce daně k závěru, že DPH na výstupu nebyla vůbec přiznána, nebyl na toto plnění vystaven daňový doklad a žalobkyně nedoložila přes výzvu správce daně jednotlivá plnění, fakturace dodávky software, kterou žalobkyně předložila, nemohla nic prokázat ve vztahu k bezplatně poskytnutým aktualizacím. Ze zprávy o daňové kontrole jednoznačně plyne, že částka 2 452 391,70 Kč, jejíž polovina tvoří základ daně, odpovídala prodejům aktualizace software Mzdy Unicos společností INIT třetím osobám, jak byly fakturovány v únoru 2002. Je přitom patrné, že aktualizace software Mzdy Unicos byly dodávány společnosti INIT toliko žalobkyní.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost, v níž především upozorňuje, že zde nevznikl důvod k doměření daně, když nebylo poskytnuto zdanitelné plnění. Poskytnutí aktualizací, jež jsou součástí produktu prodávaného stěžovatelkou, není samo o sobě bezúplatným plněním, ale plněním povinnosti žalobkyně udržovat produkt ve stavu způsobilém užívání tak, aby produkt mohl být dlouhodobě užíván. Ze zprávy o daňové kontrole není seznatelné, jaká úvaha správce daně vedla k závěru, že bezúplatné plnění poskytnuto bylo. Správce daně se neorientuje v podnikání v oblasti vývoje software. Poskytování aktualizací a upgrade může být zahrnuto v ceně produktu, který se neskládá pouze z počítačového programu, ale z balíčku označovaného jako software. To je podle stěžovatelky obecnou a obvyklou praxí. Jednotlivé složky software se na fakturách neuvádí, zejména pro jejich mnohost a variabilitu situací. Rozsah dodávky i služeb vyplývá z jiné právní skutečnosti, jako je smlouva s dealerem, smlouva s koncovým zákazníkem, SLA (service level agreement) nebo EULA (End User Licence Agreement). Jako příklad uvádí nejprodávanější softwarový produkt, operační systém Windows společnosti Microsoft, kde jsou aktualizace, opravy a upgrade ve formě tzv. Service packů také součástí ceny software a rozhodně tyto skutečnosti nejsou na faktuře uvedeny. Společnosti INIT byla poskytnuta 50 % provize z ceny dodaného programu a aktualizace zdarma. Pro účely správce daně oba subjekty, tedy jak stěžovatelka, tak INIT, sepsali stručně obsah ústní dohody, jež mezi nimi platila a tento zápis předložili správci daně. Ten však na ně nereflektoval. Stěžovatelka polemizuje s postupem správce daně, který prý přenesl důkazní břemeno výlučně jen na ni. Stěžovatelka konečně zpochybňuje určení základu daně potvrzené krajským soudem, pokud se má vycházet z údajů společnosti INIT v jejím účetnictví. Pro stěžovatelku je lhostejné, jaké údaje se nacházejí v účetnictví jakéhokoliv subjektu, a to včetně společnosti INIT. Uváděná částka 2 452 391,70 Kč, která má být základem daně, je naprosto
absurdní
, neboť celkový obrat mezi stěžovatelkou a společností INIT byl v roce 2002 mnohem menší. Stěžovatelka sama má ve svém účetnictví účetní doklady, ze kterých vyplývá, že objem prodejů společnosti INIT v celém roce byl pouze 116 224 Kč. Při započtení provize a zohlednění obvyklé hodnoty aktualizací by pak cena aktualizací byla pouze 2 324 Kč, a to včetně DPH. Pokud snad společ- nost INIT sama rozmnožila aktualizace a tyto šířila mezi zákazníky, které ovšem neoznámila stěžovatelce, jedná se o plnění nikoliv stěžovatelky, ale o plnění INIT, tedy plátce, kterému vznikla povinnost odvést DPH z těchto „nadpočetných“ aktualizací. Žalovaný neuvedl nic o tom, zda a v jaké výši vyměřil DPH společnosti INIT. Celkový obrat společnosti INIT ve vztahu k jejím klientům tak není rozhodně tvořen pouze prodejem produktu stěžovatelky.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...)
IV.A.2
Hodnocení důkazů soudem, rozložení důkazního břemene
[34] Podle § 7 odst. 1 pro danou situaci aplikovatelného zákona č. 588/1992 Sb., dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) předmětem daně byla „veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění v tuzemsku, pokud tento zákon nestanoví jinak“. Podle správce daně, žalovaného a krajského soudu o takováto zdanitelná plnění bez úplaty šlo i v případě poskytování aktualizací software Mzdy Unicos.
[35] Stěžovatelka popírá aplikovatelnost § 7 odst. 1 na její případ. Tvrdí, že ve vztahu ke společnosti INIT poskytovala „50 % provize z ceny dodaného programu a aktuali- zace zdarma“. Obsah ústní dohody se společností INIT stěžovatelka sepsala společně s INIT, správce daně však na něj, stejně jako na další jí předložené důkazy, údajně vůbec nereflektoval.
[36] Nejvyšší správní soud k tomu předně uvádí, že stěžovatelka v kasační stížnosti sama uvádí, že poskytla INIT aktualizace „zdarma“ (viz text citovaný v předchozím bodě). Pokud by zdejší soud přihlédl jen k této tezi stěžovatelky, bylo by velmi obtížné dovodit, v čem má být tedy vlastně aplikace § 7 odst. 1 zákona o DPH nesprávná, neboť poskytnutí aktualizace zdarma by jistě bylo plněním bez úplaty ve smyslu dikce § 7 odst. 1. K tomuto závěru došel jak správce daně, tak žalovaný, s tímto závěrem se ztotožnil též krajský soud. Nejvyšší správní soud však nebude vytrhávat tuto větu z kontextu celého případu. Je evidentní, že základní tezí stěžovatelky v průběhu řízení před správcem daně i žalovaným bylo její tvrzení, podle něhož součástí prodejní ceny software bylo i poskytnutí následné aktualizace společnosti INIT, resp. že INIT obdržela provizi ve výši ceny aktualizace.
[37] Dle § 31 odst. 9 daňového řádu je daňový subjekt povinen prokazovat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v přiznání nebo k jejichž průkazu byl správcem daně vyzván. Jak judikoval Ústavní soud, daňový subjekt má povinnost prokázat k výzvě správce daně jen ty skutečnosti, které sám tvrdí [nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 38/95 (N 33/5 SbNU 271; č. 130/1996 Sb.), srov. k dalšímu též rozsudek NSS ze dne 22. 12. 2009, čj. 1 Afs 118/2009-76, body 26 násl.]. Pokud tedy stěžovatelka tvrdila, že součástí prodejní ceny software byly i pozdější aktualizace, respektive že INIT dostala slevu z ceny v hodnotě poskytnuté aktualizace, správce daně plně v souladu s citovanou judikaturou požadoval prokázání tohoto tvrzení.
[38] Z obsáhlé judikatury Nejvyššího správního soudu pak vyplývá, že daňový subjekt prokazuje svá tvrzení především svým účetnictvím a jinými povinnými záznamy [např. rozsudek ze dne 30. 1. 2008, čj. 2 Afs 24/2007-119, č. 1572/2008 Sb. NSS, ve věci EURO PRIM, spol. s r. o., část V a), nebo rozsudek ze dne 22. 10. 2008, čj. 9 Afs 30/2008-86]. V této věci sice stěžovatelka předložila daňové doklady, ty však ve vztahu k aktualizaci software nic neosvědčily. Na daňových dokladech vystavovaných stěžovatelkou nebylo uváděno, že se jedná o prodej programu včetně jeho aktualizací. Právě naopak, tyto daňové doklady byly stejné jako doklady vystavované k plněním ve vztahu k jiným dealerům, u kterých ovšem cena software jeho pozdější aktualizace nezahrnovala. Naopak ve vztahu k jiným dealerům stěžovatelka vystavovala samostatné faktury na dodané aktualizace. Správce daně proto zcela korektně požadoval předložení dalších důkazů, které by prokázaly stěžovatelčino tvrzení.
[39] Stěžovatelka tvrdí, že správce daně zcela opominul důkaz osvědčující obsah smlouvy uzavřené ústně se společností INIT, a to zápisem sepsaným společně statutárními orgány stěžovatelky a INIT pro účely daňového řízení ze dne 24. 5. 2005. Tak tomu ovšem není. Správce daně se pečlivě vypořádal s důvody, proč je tvrzení o výjimce osvědčované souhlasným prohlášením stěžovatelky a INIT o obsahu ústně domluvené smlouvy nepřesvědčivé (písemný důkaz o obsahu ústně sjednané smlouvy ostatně správce daně zmiňuje, byť ho výslovně nepojmenovává, přičemž s jeho obsahem polemizuje a upozorňuje na odlišné závěry, ke kterým v průběhu daňového řízení dospěl). V následném vyjádření k protokolu o jednání ze dne 27. 4. 2005 jednatel stěžovatelky uvedl, že podle informace bývalého společníka a jednatele Ing. Nového byla při uzavírání ústní smlouvy s INIT domluvena výjimka, podle níž INIT dostala slevu z ceny v hodnotě poskytnuté aktualizace, což mělo být proto, že se INIT zaměřila při distribuci software na oblast zdravotnictví, která byla pro stěžovatelku neznámou problematikou. Výhoda, která z tohoto opatření měla plynout pro stěžovatelku, byla, že ušetřila náklady na analýzy vývoje software pro tuto specifickou oblast.
[40] Skutečnost, že jednatel stěžovatelky Ing. Juriga při ústním jednání dne 27. 4. 2005 nebyl s to vysvětlit okolnosti postupu stěžovatelky vůči INIT, není v žádném případě pro odůvodnění zprávy o daňové kontrole klíčová (jakkoliv stěžovatelka tvrdí v kasační stížnosti opak). Správce daně totiž upozornil zejména na to, že tvrzení stěžovatelky ohledně výhod jí plynoucích z činnosti INIT je rozporné s tím, že analýzy vývoje software měla INIT provádět sama a zcela samostatně v rámci své činnosti, žádný výstup z této činnosti nikdy nešel směrem ke stěžovatelce. Stěžovatelka se nikdy jakékoliv informace z této oblasti od INIT nedozvěděla. Dokonce ani neexistuje zvláštní verze programu pro zdravotnictví. Z důkazů není zřejmé, jaké náklady měla stěžovatelka vlastně činností INIT ušetřit a jaké výhody stěžovatelce měla činnost INIT přinést, což zásadním způsobem znevěrohodňuje důkazní hodnotu
ex post
prokazovaného obsahu ústní dealerské smlouvy mezi stěžovatelkou a INIT. Ostatně s tím je jen obtížně slučitelné též tvrzení jednatele INIT Ing. Svobody, podle něhož aktualizace software byly INIT poskytnuty „ani ne tak zdarma, jako za práci“.
[41] Stěžovatelka tvrdila, že aktualizace software INIT skutečně dodávala a INIT aktualizace neplatila. Současně však tvrdila, že nemá k dispozici žádnou evidenci o prodeji „programátorského servisu“ společností INIT, neboť jí INIT žádné takové údaje nepředkládala. Podle stěžovatelky kalkulace pro INIT byla stanovena tak, že cena softwaru činila X, hodnota aktualizace Y a provize pro INIT ve formě slevy -Y, konečná cena softwaru tedy byla X. Stěžovatelka dle svého tvrzení neznala hodnotu provize, kterou měla společnosti INIT poskytnout, což vysvětlovala právě uvedeným nastavením výše provize. Toto nastavení tak postavilo výši provize zcela mimo kognici stěžovatelky. Dále správce daně vycházel z toho, že INIT sice vykonávala v roce 2002 stejné činnosti jako všichni ostatní dealeři stěžovatelky, jako jediná však stěžovatelce za dodávané aktualizace nic nehradila. Zatímco stěžovatelka se všemi dealery uzavírala písemné smlouvy, smlouvu s INIT uzavřela dle svého tvrzení ústní formou.
[42] Z uvedeného plyne, že správce daně vyvrátil jako nevěrohodné tvrzení stěžovatelky prokazované toliko
ex post
vyhotoveným písemným záznamem o obsahu ústní smlouvy mezi INIT a stěžovatelkou. Stěžovatelka žádné další důkazy pro svá tvrzení nesnesla, a proto ani nemohla unést své důkazní břemeno. Každý subjekt vstupující do obchodních vztahů musí zachovávat náležitou míru obezřetnosti vzhledem k povaze své činnosti a zajišťovat si potřebné podklady pro splnění podmínek pro uplatnění eventuálních práv a povinností dle příslušných ustanovení zákona o DPH. V zájmu stěžovatelky jako daňového subjektu tedy je, aby nad rámec svých běžných obchodních potřeb shromažďovala důkazy, které mohou prokázat, že k zahrnutí ceny aktualizací software do ceny dodávky software skutečně došlo, neboť důkazní břemeno ohledně této skutečnosti je na její straně (srov. přiměřeně též rozsudek NSS ze dne 15. 5. 2007, čj. 2 Afs 177/2006-61).
[43] Stěžovatelka teprve v řízení před správními soudy upozornila, že zahrnutí ceny aktualizací do hodnoty dodaného software má být údajně v souladu s obvyklou obchodní praxí. K tomu Nejvyšší správní soud uvádí následující. Je samozřejmě možné, že ustálená obchodní praxe nabude formy obchodní zvyklosti ve smyslu § 1 odst. 2 a § 264 obchodního zákoníku. Existence určité praxe, která může eventuálně naplnit znaky obchodní zvyklosti, je však otázkou skutkovou, nikoliv právní. Obchodní zvyklost se neprokazuje toliko tehdy, pokud její existence je v daném případě nesporná, známá správci daně z jeho úřední činnosti, eventuálně lze existenci určité zvyklosti považovat za notorietu (§ 31 odst. 3 daňového řádu; srov. k tomu též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3244/2007, www.nsoud.cz). Existence údajné obchodní zvyklosti, podle níž je zásadně (nestanoví-li smlouva jinak) cena aktualizace software součástí ceny původního software, musí být tedy dostatečně konkrétně tvrzena a současně prokazována tím, komu takováto zvyklost svědčí, tedy v tomto případě stěžovatelkou.
[44] Z tohoto důvodu se krajský soud zcela obecnou námitkou stěžovatelky argumentující údajnou obvyklou obchodní praxí nemohl zabývat. Krajský soud upozornil, že v žalobě lze vznést též takové právní námitky, které ve správním řízení, resp. v odvolání proti správnímu rozhodnutí, vzneseny nebyly. Nutno upozornit, že stěžovatelka v žalobě ani kasační stížnosti žádné důkazy ve vztahu k údajné „obvyklé“ obchodní praxi nenavrhovala. I kdyby snad ale byla bývala
relevantní
důkazy v tomto směru navrhovala, bylo by třeba upozornit, že takovýto postup zásadně v řízení před správními soudy není možný. Jak totiž upozorňuje
judikatura
NSS, při přezkumu daňového rozhodnutí správním soudem je třeba nalézat rozumnou rovnováhu, zohledňující jednak zásadu plné
jurisdikce
rozhodování správního soudu na straně jedné, a zamezující zjevným obstrukcím daňového subjektu na straně druhé. Na provedení důkazů nově navržených teprve v řízení před krajským soudem je proto třeba trvat obvykle tehdy, pokud tyto důkazy nemohly být navrženy již v řízení odvolacím, a to kupř. proto, že odvolací rozhodnutí (resp. důvody, na nichž je založeno) bylo pro daňový subjekt objektivně překvapivé, anebo že toto řízení bylo zatíženo zásadními vadami, např. nebylo umožněno důkazní návrhy podat, finanční orgán je odmítl přijmout atp. (takto rozsudek NSS ze dne 22. 5. 2009, čj. 2 Afs 35/2009-91, ve věci KCK Cyklosport - Mode, spol. s r. o., č. 1906/2009 Sb. NSS). V souladu s všeobecně uznávanou právní zásadou
vigilantibus iura
scripta sunt (zákony jsou psány pro bdělé) tak správní soudy zásadně nemohou napravovat procesní pasivitu daňového subjektu, který nebyl v řízení před správcem daně a v řízení odvolacím co do svých tvrzení a co do návrhů důkazů nijak aktivní, a skutková tvrzení uplatnil poprvé teprve v řízení před správními soudy.
[45] Z uvedeného plyne, že stěžovatelka měla existenci takovéto zvyklosti tvrdit a prokazovat nejpozději v řízení o odvolání proti rozhodnutí správce daně. Proto také nebyl důvod, aby krajský soud posuzoval relevanci tvrzení stěžovatelky o tom, že i nejprodávanější softwarový produkt, operační systém Windows společnosti Microsoft, zahrnuje aktualizace, opravy a upgrade ve formě „service packů“ do ceny samotného software, tím méně, aby snad sám soud hodnotil srovnatelnost produktu Mzdy Unicos s produktem Windows.
[46] Právě uvedený právní závěr vyplývající z rozsudku ve věci KCK Cyklosport - Mode (citovaný v bodě [44] shora) platí též o tvrzení stěžovatelky, že snad měl správce daně provést důkaz výslechem dřívějšího jednatele stěžovatelky, který měl ústní smlouvu s INIT uzavřít. Stěžovatelka nic takového nenavrhovala ani v řízení před správcem daně, ani v řízení o odvolání proti platebnímu výměru.
[47]
Relevantní
nemůže být ani to, že správce daně se dle stěžovatelky údajně „neorientuje v podnikání v oblasti vývoje software“. Takovéto tvrzení stěžovatelky je zcela irelevantní, ledaže by se snad projevilo též v nesprávné aplikaci práva správcem daně. Tak tomu s ohledem na výše uvedené není.
[48] Nejvyšší správní soud se shoduje se stěžovatelkou, že není v působnosti správce daně, aby přezkoumával obchodní strategii stěžovatelky. Nic takového však správce daně nečinil. Správce daně dospěl k závěru o neprokázání tvrzení stěžovatelky, podle něhož hodnota aktualizací software byla zahrnuta do hodnoty ceny samotného software. Nic více a nic méně.
[49] Stěžovatelka v kasační stížnosti připouští, že INIT snad mohla distribuovat aktualizace bez vědomí stěžovatelky. Pak se však dle stěžovatelky jednalo nikoliv o plnění její, ale o plnění společnosti INIT. Dle zdejšího soudu by s tím bylo možno v obecné rovině jistě vyslovit souhlas. V nyní posuzované věci však stěžovatelce přitakat nelze. Správce daně totiž v situaci, kdy stěžovatelka neprokázala zahrnutí hodnoty aktualizací do ceny software, na stěžovatelku přiměřeně aplikoval smlouvy stěžovatelkou písemně uzavřené s jinými dealery. Je samozřejmě teoreticky možné, že INIT mohla porušit smluvní podmínky a šířit aktualizace software nelegálně bez vědomí stěžovatelky, což by se nutně muselo projevit též ve výsledku daňového řízení. Nic takového však stěžovatelka v daňovém řízení srozumitelným způsobem netvrdila a ani z okolností případu a výsledků daňového řízení nic takového nevyplývalo (nebyl tedy ani důvod pro aplikaci § 50 odst. 3 věty druhé daňového řádu). Platí proto opět, že stěžovatelka v řízení před správcem daně a žalovaným dostatečně nedbala ochrany svých práv, což nemůže napravovat teprve v řízení před správními soudy (srov. bod [44] shora).
[50] Konečně stěžovatelka upozorňuje, že žalovaný neuvedl nic o daňové povinnosti INIT. K tomu možno jen uvést, že daňová povinnost INIT není předmětem řízení v této věci.
[51] Nejvyšší správní soud se proto z uvedených důvodů shoduje s právním názorem správce daně, žalovaného a krajského soudu, že stěžovatelka neunesla své důkazní břemeno dle § 31 odst. 9 daňového řádu. Neprokázala tedy, že cena dodávky software mzdy Unicos společnosti INIT zahrnovala též hodnotu následných aktualizací software. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.