Vydání 4/2006

Číslo: 4/2006 · Ročník: IV

818/2006

Daňové řízení: přímé placení daně

Ej 14/2006
Daňové řízení: přímé placení daně
k § 69 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., 323/1993 Sb. a 255/1994 Sb. (v textu též "daňový řád", "d. ř.")
Daňová povinnost z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků se nevyměřuje, pouze se předepisuje k přímému placení. Zjistí-li tedy správce daně nedostatky v postupu plátce daně, předepíše plátci k přímému placení daňové částky, které ve stanovené lhůtě nebyly sraženy a odvedeny.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2005, čj. 1 Afs 59/2005-45)
Věc:
Pavel V. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnosti žalovaného.
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou vydal dne 5. 4. a 17. 4. 2002 rozhodnutí - platební výměry, kterými byla žalobci předepsána podle § 69 daňového řádu k přímému placení daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období roku 1999 ve výši 98 802 Kč a roku 2000 ve výši 90 714 Kč.
Žalovaný dne 27. 1. 2003 odvolání žalobce proti těmto rozhodnutím zamítl.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, o níž rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, dne 15. 3. 2005 rozsudkem tak, že vyslovil ve shodě s ustanovením § 76 odst. 2 s. ř. s. nicotnost rozhodnutí žalovaného, jakož i nicotnost platebních výměrů vydaných správcem daně. V odůvodnění uvedl, že správní rozhodnutí v daňové oblasti musí obsahovat veškeré základní náležitosti stanovené v § 32 odst. 2 d. ř., výrok takového rozhodnutí však musí obsahovat rovněž základ daně a daň. Protože podle § 48 odst. 1 d. ř. se příjemce rozhodnutí může odvolat proti stanovení daňového základu a daně, je třeba považovat uvedení daňového základu v platebním výměru za jeho základní náležitost. Chybí-li takový údaj v platebním výměru, je třeba tento výměr považovat za neplatný podle § 32 odst. 7 d. ř. V daném případě se jednalo o nedostatek natolik intenzivní, že po účastnících dotčeného právního vztahu nebylo možné požadovat, aby tyto akty respektovali. Je proto nutno na ně pohlížet jako na nicotné, jako by vůbec neexistovaly. Nicotné je proto i rozhodnutí o odvolání, kterým žalovaný rozhodoval o něčem, co fakticky již od počátku neexistovalo.
Tento rozsudek napadl žalovaný (stěžovatel) kasační stížností. Důvod pro její podání spatřoval v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a namítl nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, pokud soud dospěl k závěru, že rozhodnutí vydané stěžovatelem je nicotné. V daném případě totiž správce daně nestanovoval základ daně ani daň nevyměřoval podle § 46 d. ř., ale předepisoval daň k přímému placení ve shodě s § 6 odst. 3 a § 69 odst. 1 téhož zákona; jedná se tak o zcela specifický postup, kdy se předepisuje daňovému subjektu k přímému placení rozdíl na dani. Podle § 69 d. ř. byl totiž žalobce povinen srazit nebo vybrat daň od poplatníků a odvést ji ve stanovené lhůtě správci daně. Protože tyto daňové částky nebyly sraženy a odvedeny ve stanovené lhůtě, předepsal je správce daně žalobci k přímému placení. Základem pro výpočet daně předepsané plátci k přímému placení je ze zákona částka, která byla vyplacena poplatníkům, nikoliv základ daně stanovený plátci. Základ pro výpočet daně předepsané plátci k přímému placení je specifikován ve zprávě z daňové kontroly. Nadto ověřit neplatnost rozhodnutí dle § 32 odst. 7 d. ř. může toliko správce daně, nikoliv soud, jak tomu bylo v tomto případě.
Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud v souzené věci vycházel z ustanovení § 32 odst. 7 d. ř., podle něhož "
Chybí-li v rozhodnutí některá z ostatních základních náležitostí, která dle povahy rozhodnutí musí být jejím obsahem, nebo odůvodnění v případech, kdy je zákon předepisuje, a nejde-li jen o zřejmou chybu v psaní či počítání, má to za následek neplatnost rozhodnutí. Splnění podmínek neplatnosti ověří správce daně, který rozhodnutí vydal
". Údaje, které ustanovení § 32 odst. 2 téhož zákona považuje za základní, jsou následující: označení oprávněného správce daně, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, případně i číslo platebního výměru, datum podpisu rozhodnutí, které je dnem vydání rozhodnutí, přesné označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, a jde-li o peněžité plnění, také částku a číslo účtu příslušné banky, na nějž má být částka zaplacena, lhůta plnění, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku a vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka správce daně s uvedením jména, příjmení a funkce, a otisk úředního razítka se státním znakem; tuto náležitost lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem pracovníka a jeho kvalifikovaným certifikátem.
Vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se však řídí zvláštní procesní úpravou obsaženou v § 69 d. ř. Jedná se o stav, kdy plátce daně má povinnost daň srazit a odvést. Podle § 69 odst. 1 d. ř. daň nebo úhradu na zajištění daně, kterou byl plátce daně povinen srazit nebo vybrat z daňového základu, odvede správci daně ve lhůtě stanovené tímto nebo zvláštním zákonem. Pokud tyto daňové částky nebyly sraženy nebo vybrány ve stanovené výši nebo odvedeny ve stanovené lhůtě, předepíše správce daně plátci daně tyto částky k přímému placení.
Daňová povinnost z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků se tedy nevyměřuje, pouze se předepisuje k přímému placení. Znamená to, že správce daně má povinnost, zjistí-li nedostatky v postupu plátce daně, plátci předepsat k přímému placení rozdíl mezi daní, kterou srazil a odvedl, a daní, kterou dle platných právních předpisů srazit a odvést měl. Správce daně předepíše tedy plátci k přímému placení daňové částky, které ve stanovené lhůtě nebyly sraženy a odvedeny.
Nejvyšší správní soud se neztotožnil s právním názorem krajského soudu týkajícím se nicotnosti napadených rozhodnutí, kterou soud dovodil ze skutečnosti, že výrok zmíněného platebního výměru obsahuje pouze uvedení celkové částky doměřené daně, přičemž neobsahuje rozpis základu daně.
Nejvyšší správní soud při zkoumání struktury platebního výměru, jako právního aktu vydávaného správcem daně, tedy první instancí, a s přihlédnutím k procesním odlišnostem, za nichž je tento akt vydáván, a rovněž za situace, že stylistika a pořadí uváděných údajů není předmětem právní úpravy, uzavírá, že výrok zkoumaného platebního výměru začíná již svým označením, tedy údajem, že se jedná o platební výměr. Jiným způsobem nežli platebním výměrem nelze totiž v daňovém řízení závazně daňovou povinnost ukládat. Protože skladba platebního výměru obsahuje pouze výrok a poučení o opravných prostředcích, neboť odůvodnění je v těchto případech zákonem vyloučeno, pak text, který se nachází za označením názvu tohoto rozhodnutí, je nutně součástí výroku. Pokud tedy zkoumaný platební výměr ve svém výroku odkázal na zprávu z daňové kontroly, na základě jejíhož zjištění se předepisuje daňová částka plátci daně k přímému placení, a vlastně slouží i jako "odůvodnění", uvedl i právní předpisy, podle nichž je rozhodováno, a uvedl částku daně, lhůtu, ve které má být předepsaná daň uhrazena, a účet, na který má být uhrazena, naplnil tak požadavky § 32 odst. 2 d. ř. Takový platební výměr není neplatný ani nicotný právní akt. Požadavek na sdělení základu daně u daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a spojování jeho absence s důsledky nicotnosti právního aktu neodpovídá zákonné úpravě. Výše uvedené zákonem požadované náležitosti rozhodnutí obsahovalo i rozhodnutí stěžovatele.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.