Vydání 7/2005

Číslo: 7/2005 · Ročník: III

590/2005

Daňové řízení a odvolání proti rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek

Ejk 30/2004
Daňové řízení: odvolání proti rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek
k § 44 odst. 1 a § 50 odst. 3, 5 a 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1993 Sb. (v textu též „daňový řád“)
Bylo-li rozhodnutí správce daně založeno na ustanovení § 44 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a správce daně důvodně stanovil daň podle pomůcek, je vyloučeno, aby odvolací orgán rozhodl o podaném odvolání v režimu ustanovení § 50 odst. 3 a 6 tohoto zákona; ustanovení § 50 odst. 5 citovaného zákona takový postup nedovoluje.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 2. 2004, čj. 30 Ca 100/2001-23)
Věc:
Ivana K. v J. proti Finančnímu ředitelství v Brně o daň z příjmů fyzických osob.
Finanční úřad v Třebíči vydal dne 7. 6. 2000 dodatečný platební výměr, v němž za zdaňovací období roku 1995 stanovil základ daně, vyměřil daň a vyměřil daňovou ztrátu podle § 44 odst. 1 a § 46 odst. 7 daňového řádu. O odvolání žalobkyně rozhodl žalovaný dne 15. 1. 2001 tak, že je zamítl podle § 50 odst. 6 daňového řádu.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Krajského soudu v Brně. V žalobě uvedla, že rozhodnutí je nezákonné, a napadá je proto v celém rozsahu. Vytkla žalovanému porušení ustanovení § 25 odst. 1 písm. n) ve spojení s ustanovením § 24 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; žalovaný totiž neuznal za výdaj na dosažení, zajištění či udržení příjmů škodu, která žalobkyni byla způsobena krádeží, v jejímž důsledku jí na základě pravomocného rozhodnutí soudu vznikla pohledávka za známým pachatelem.
Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby. Odkázal na dikci ustanovení § 25 odst. 1 písm. n) a § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů a dovodil, že škoda způsobená žalobkyni známým pachatelem není daňově uznatelným výdajem a zaúčtované výdaje na nákup později odcizeného zboží je nutno stornovat.
Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné z důvodu procesní zmatečnosti, a proto je zrušil.
Z odůvodnění:
Podle § 44 odst. 1 daňového řádu (stanovení daně v případě nepodání daňového přiznání nebo hlášení) platí, že nebylo-li podáno daňové přiznání nebo hlášení, dodatečné daňové přiznání nebo hlášení včas, a to ani po výzvě správce daně, nebo nebyly-li na výzvu ve stanovené lhůtě odstraněny vady, je správce daně oprávněn zjistit základ daně a stanovit daň podle pomůcek, které má k dispozici nebo které si sám opatří, a to i bez součinnosti s daňovým subjektem. Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání nebo hlášení ani na výzvu správce daně, je správce daně oprávněn předpokládat, že daňový subjekt vykázal v daňovém přiznání nebo hlášení daň ve výši nula.
Podle § 46 odst. 7 daňového řádu (vyměření daně a její dodatečné vyměření) platí, že zjistí-li správce daně po vyměření daně, že tato stanovená daňová povinnost je nesprávně nižší oproti zákonné daňové povinnosti, dodatečně daň vyměří ve výši rozdílu mezi daní původně vyměřenou a daní stanovenou, a to dodatečným platebním výměrem, a takto dodatečně stanovenou daň současně předepíše.
Postup žalovaného, který zamítl odvolání žalobkyně podle § 50 odst. 3 a 6 daňového řádu, v dané věci nebyl na místě.
Žalobou napadenému rozhodnutí předcházelo vydání rozhodnutí Finančního úřadu v Třebíči, které bylo založeno na ustanovení § 44 odst. 1 daňového řádu. Je nepochybné, že správce daně předepsal žalobkyni daň za použití pomůcek. Tuto skutečnost zdůraznil v předkládací zprávě ze dne 2. 8. 2000. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí plyne, že správce daně I. stupně postupoval v souladu s ustanovením § 46 odst. 7 daňového řádu, neboť žalobkyně nepodala v termínu dodatečné daňové přiznání, přestože k tomu byla správcem daně vyzvána. Stanovil-li správce daně daňovou povinnost s odvoláním na ustanovení § 44 odst. 1 daňového řádu a rozhodnutí bylo napadeno odvoláním, byl žalovaný povinen přezkoumat rozhodnutí správce daně vydané v I. stupni pouze z hledisek zakotvených přímo v ustanovení § 50 odst. 5 daňového řádu, a pokud by shledal, že tyto zákonné podmínky byly dodrženy, byl oprávněn odvolání podle § 50 odst. 5 pro neodůvodněnost zamítnout.
V přezkoumávané věci žalovaný svým povinnostem vyplývajícím mu z ustanovení § 50 daňového řádu nedostál a soud k této vadě musel přihlédnout, obzvláště za situace, kdy v režimu ustanovení § 50 může odvolací orgán vydávat rozhodnutí různé povahy, přičemž vydání jeho rozhodnutí o odvolání je podmíněno existencí rozdílných skutečností a předchází mu různé procesní postupy (rozdílná dikce odst. 3, 5, 6 tohoto ustanovení). Rozhodnutí správce daně v I. stupni a rozhodnutí odvolacího orgánu tvoří v daňovém řízení jeden celek. Bylo-li v I. stupni rozhodnutí správce daně založeno na ustanovení § 44 odst. 1 daňového řádu, je vyloučeno, aby odvolací orgán rozhodl o podaném odvolání v režimu ustanovení § 50 odst. 3 a 6 daňového řádu, neboť ustanovení § 50 odst. 5 daňového řádu takový postup nedovoluje.
Z uvedených důvodů soud po přezkoumání postupu žalovaného v daňovém řízení dovodil logickou nesrozumitelnost napadeného rozhodnutí, která má za následek nepřezkoumatelnost žalobou napadeného rozhodnutí. Protože jde o rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, nemohl se soud zabývat důvodností jednotlivých věcných námitek uplatněných žalobkyní. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí spočívající v jeho nesrozumitelnosti je podle platné úpravy soudního řádu správního vadou řízení, která je důvodem pro zrušení rozhodnutí bez jednání.
(mal)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.