Vydání 7/2004

Číslo: 7/2004 · Ročník: II

259/2004

Daň z příjmů a osvobození příjmů z prodeje nemovitostí

Ej 147/2004
Daň z příjmů: osvobození příjmů z prodeje nemovitostí nabytých podle zákona o půdě
k § 4 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1995
k § 4 a § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. (v textu též „zákon o půdě“)
k § 524 a násl. občanského zákoníku
Podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nelze od daně z příjmů fyzických osob osvobodit příjmy z prodeje nemovitostí nabytých podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, pokud daňový subjekt tyto nemovitosti nabyl na základě sukcese restitučního nároku uskutečněné podle ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku; daňový subjekt se totiž nestal osobou oprávněnou podle ustanovení § 4 zákona č. 229/1991 Sb.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2004, čj. 3 Afs 8/2003-53)
Věc:
Ing. Libor V. v J. proti Finančnímu ředitelství v Brně o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalovaného.
Žalovaný dne 17. 7. 2000 zamítl žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Jihlavě, kterým správce daně žalobci za zdaňovací období roku 1995 dodatečně vyměřil daň z příjmů fyzických osob ve výši 5 503 664 Kč. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že na příjmy z prodeje pozemku získaného podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o půdě se nevztahuje osvobození od daně z příjmů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů. Toto osvobození je totiž vázáno na přijaté náhrady podle zvláštních přepisů (zde: podle zákona o půdě); náhradou ani pohledávkou podle zákona o půdě však není nárok na vydání jiného pozemku podle § 11 odst. 2 zákona o půdě, neboť právní postavení postupníka se neřídí právním režimem zákona o půdě, ale právním režimem ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku.
Žalobce rozhodnutí žalovaného napadl žalobou u Krajského soudu v Brně, který je rozsudkem ze dne 16. 4. 2003 pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V projednávané věci se dle názoru krajského soudu nejednalo o náhradu podle zákona o půdě ve smyslu ustanovení § 14, § 16 a § 20 tohoto zákona, nýbrž o příjmy z prodeje nemovitostí, jež byly vydány podle zvláštních předpisů (§ 11 odst. 2 zákona o půdě). Žalobce proto prodejem těchto nemovitostí získal příjem osvobozený od daně ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.
Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost. Namítl, že rozsudek spočívá na nesprávném posouzení právní otázky. Stěžovatel uvedl, že bezúplatné převedení jiných pozemků ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona o půdě je zařazeno v systematice zákona o půdě mimo ta ustanovení, jež jsou věnována náhradám; proto se na toto bezúplatné převedení jiných pozemků nevztahuje ustanovení § 33a zákona o půdě o smluvním převodu nároků na poskytnutí náhrad podle tohoto zákona. V projednávané věci byl žalobci ze strany oprávněných osob postoupen toliko nárok podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o půdě; nedošlo k postoupení pohledávky podle ustanovení § 33a odst. 1 zákona o půdě a žalobce nezískal postavení oprávněné osoby podle tohoto zákona.
Stěžovatel tvrdil, že v projednávané věci byla pohledávka postoupena na základě ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku. Oprávněnými osobami, jimž vznikl nárok na vydání nemovitosti podle zákona o půdě, byli MUDr. E. B. a MUDr. D. B.; ti nárok v zákonné lhůtě uplatnili. Původní pozemky však nebylo možné z důvodů uvedených v ustanovení § 11 odst. 1 zákona o půdě vydat a oprávněným osobám vznikl nárok na vydání jiných pozemků podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o půdě. S tímto postupem oprávněné osoby souhlasily a teprve poté svůj nárok na vydání nemovitostí postoupily žalobci. Původní oprávněné osoby tedy žalobci nemohly postoupit postavení oprávněné osoby, neboť to ustanovení § 33a odst. 1 zákona o půdě neumožňovalo.
Žalobce ve svém vyjádření trval na tom, že se v jeho případě jednalo o vydání pozemků podle zvláštního předpisu, tj. zákona o půdě, a nikoliv o pozemky vydané na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené ve smyslu ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná; napadený rozsudek proto zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se ztotožnil se stěžovatelovým závěrem, že příjmy z prodeje pozemků v daném případě nepodléhají osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů. Tento závěr je zcela v souladu se současnou judikaturou, podle níž z koncepce tohoto ustanovení vyplývá zřejmý úmysl zákonodárce přiznat osvobození od daně z příjmů osobám dříve postiženým, jimž byl jejich majetek navrácen, a nikoliv osobám dalším; za nemovitosti vydávané podle zvláštního předpisu, jak je má na mysli citované ustanovení, je nutno považovat nemovitosti vydávané oprávněným osobám na základě právní skutečnosti, jejímž smyslem bylo odstranění způsobených majetkových křivd, a nikoliv nemovitosti vydané z jiného již odvozeného titulu.
Podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny mimo jiné náhrady přijaté v souvislosti s nápravou majetkových křivd podle zvláštních právních předpisů a příjmy z prodeje nemovitostí vydaných podle zvláštních právních předpisů. Tímto zvláštním předpisem ve smyslu citovaného ustanovení je rovněž uváděný zákon o půdě. V daném případu však nelze dojít k závěru, že žalobci byly předmětné pozemky, jež poté v roce 1995 prodal, vydány podle zákona o půdě. Osobami oprávněnými ve smyslu § 4 zákona o půdě byli MUDr. E. B. a MUDr. D. B.; tyto osoby měly z důvodu zákonných překážek vydání původních nemovitostí právo jako oprávněné osoby na bezúplatné převedení jiných pozemků podle § 11 odst. 2 zákona o půdě, a to postupem podle § 8 odst. 4 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Bezúplatné převedení pozemků ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o půdě nelze považovat za náhradu ve smyslu zákona o půdě, a to z důvodu systematického zařazení § 11 odst. 2 zákona o půdě mimo ustanovení týkající se náhrad. Ustanovení § 33a zákona o půdě pak přiznává postavení oprávněné osoby jen tomu, kdo smluvně nabyl nárok na poskytnutí náhrady, což však nebyl tento případ. Žalobci byla tedy pohledávka na bezúplatné vydání pozemků postoupena nikoliv podle § 33a zákona o půdě, ale podle § 524 a násl. občanského zákoníku. Na tom nic nemění ani skutečnost, že smlouva o postoupení ze dne 28. 9. 1995 uzavřená mezi žalobcem jako postupníkem a osobami oprávněnými ve smyslu zákona o půdě jako postupiteli byla označena jako uzavřená rovněž podle § 33a zákona o půdě. Tuto smlouvu je však třeba jako každý jiný právní úkon posuzovat podle obsahu a jak bylo uvedeno shora, na postoupení pohledávky na bezúplatné převedení jiných pozemků ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o půdě se ustanovení § 33a zákona o půdě nevztahuje. Přestože tedy žalobce předmětné pozemky nabyl od Pozemkového fondu České republiky, nestalo se tak na základě uplatněného restitučního nároku, ale na základě smlouvy o postoupení pohledávky ve smyslu § 524 a násl. občanského zákoníku, kterou žalobce uzavřel s MUDr. E. B. a MUDr. D. B. jako osobami oprávněnými. Ačkoliv byla smlouva o převodu pozemku uzavřená mezi Pozemkovým fondem České republiky a žalobcem označena jako uzavřená podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o půdě, nejednalo se o vydání nemovitostí podle zvláštních předpisů, neboť žalobce nebyl v postavení oprávněné osoby ve smyslu § 4 zákona o půdě, ani neměl postavení oprávněné osoby podle § 33a zákona o půdě.
Nejvyšší správní soud tak na základě shora uvedeného konstatuje, že žalovaný neporušil zákon o daních z příjmů, jestliže příjem z prodeje pozemku ve zdaňovacím období roku 1995 považoval za příjmy podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů; při vydání napadeného dodatečného platebního výměru tedy nebyl ze strany žalovaného porušen zákon, a proto měl soud I. stupně rozhodnout o zamítnutí žaloby proti tomuto rozhodnutí žalovaného.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.