Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

301/2004

Cenné papíry a roční zpráva emitenta

Ej 34/2004
Cenné papíry: roční zpráva emitenta veřejně obchodovatelného cenného papíru o výsledcích hospodaření a o finanční situaci
k § 80 odst. 1 a 3 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb. (v textu též „zákon o cenných papírech“)*)
Způsob uveřejnění roční zprávy emitenta veřejně obchodovatelného cenného papíru o výsledcích jeho hospodaření a o jeho finanční situaci, který byl předepsán ustanovením § 80 odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, nebylo možno obdobně vztáhnout na uveřejňování pololetních zpráv podle ustanovení § 80 odst. 3 téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2004, čj. 7 A 97/2001-42)
Věc:
Akciová společnost L. v P. proti Komisi pro cenné papíry o pokutu za neuveřejnění pololetní zprávy o výsledcích hospodaření podle § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech.
Komise pro cenné papíry dne 23. 3. 2001 uložila žalobci podle § 86 odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech pokutu ve výši 160 000 Kč za porušení § 80 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že neuveřejnil v zákonné lhůtě zprávu o výsledcích svého hospodaření za první pololetí roku 2000.
Rozhodnutí správního orgánu napadl žalobce rozkladem, který Prezidium Komise pro cenné papíry dne 4. 7. 2001 zamítlo a rozhodnutí Komise pro cenné papíry potvrdilo.
Proti rozhodnutí Prezidia Komise pro cenné papíry žalobce podal žalobu, v níž zejména namítal, že zprávu o výsledcích svého hospodaření za první pololetí roku 2000 vyhotovil a zpřístupnil dne 28. 7. 2000, tedy ve lhůtě jednoho měsíce po ukončení pololetí, ve svém sídle a na místě určeném emitentem cenných papírů, čímž splnil svou povinnost uloženou mu ustanovením § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech. Žalobce dále uvedl, že povinnost stanovenou v § 80 odst. 1 zákona o cenných papírech nelze rozšiřovat i na ustanovení § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech, a dovozoval, že došlo k nesprávné interpretaci zákona o cenných papírech, a tím i k nesprávnému posouzení jeho jednání.
Žalovaná se v odpovědi na žalobu dovolávala krom jiného zásady jednotnosti právního předpisu a terminologické jednotnosti téhož paragrafu, jakož i sdělení Ministerstva financí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 11/1997, ve kterém ministerstvo pod bodem 79 uložilo emitentům veřejných obchodovatelných cenných papírů povinnost zasílat pololetní zprávy Ministerstvu financí (po 1. 4. 1998 je podle žalované třeba pokládat za jejich adresáta Komisi pro cenné papíry). Žalovaná rovněž upozornila na skutečnost, že účastníky kapitálového trhu na tuto problematiku upozorňuje Komise pro cenné papíry ve veřejných sdělovacích prostředcích.
Ze správního spisu vyplynulo, že žalobce zpřístupnil zprávu o výsledcích hospodaření za první pololetí roku 2000 ve svém sídle dne 28. 7. 2000 a zároveň ji předložil i městu P. a bance G.
Nejvyšší správní soud, který věc podle § 132 s. ř. s. převzal k dokončení řízení, napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a věc vrátil správnímu orgánu k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 80 odst. 1 zákona o cenných papírech je emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru povinen jedenkrát ročně, nejpozději však do tří měsíců po skončení kalendářního roku, uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci (dále jen „roční zpráva“). Roční zpráva musí být rovněž k dispozici účastníkům valné hromady, na které se bude schvalovat roční účetní závěrka ověřená auditorem. Pokud valná hromada účetní závěrku neschválí, musí emitent do jednoho měsíce uveřejnit novou roční zprávu, ve které uvede důvody neschválení a postup řešení připomínek valné hromady. Za uveřejnění roční zprávy se považuje její zaslání Komisi a Středisku cenných papírů a její zpřístupnění v sídle emitenta, popřípadě v dalších místech určených emitentem. Podle ustanovení § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech je emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru povinen nejdéle do jednoho měsíce po skončení prvního pololetí uveřejňovat zprávu o výsledcích svého hospodaření za první pololetí obsahující údaje v rozsahu výsledovky a rozvahy za toto období.
Z výše uvedeného vyplývá, že zákon o cenných papírech zakotvil povinnost uveřejňovat zprávu o výsledcích hospodaření formou zaslání Komisi pro cenné papíry pouze v citovaném ustanovení § 80 odst. 1. Takováto povinnost však v ustanovení § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech, který měl žalobce podle žalované porušit, chybí. Ustanovení § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech sice upravuje emitentovu povinnost uveřejnit citovanou zprávu, neupravuje však, jakým způsobem, a dává proto žalobci na výběr. Splnil-li žalobce tuto povinnost, jak vyplynulo ze správního spisu, tím, že ji předložil v místech určených emitentem (město P. a banka G.), a navíc tím, že zpráva byla dána k dispozici v žalobcově (emitentově) sídle, dostál povinnosti upravené v ustanovení § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech. Nejvyšší správní soud je proto názoru, že v důsledku absence jednoznačné povinnosti k zasílání zprávy o výsledcích hospodaření Komisi pro cenné papíry neopravňuje zákon o cenných papírech žalovanou k trestání žalobce za jeho volbu umožněnou zákonem; na tom nemění nic ani skutečnost, že žalobce Komisi pro cenné papíry tuto zprávu doposud zasílal. Uložení sankce by přicházelo v úvahu pouze tehdy, pokud by se prokázalo, že zpráva nebyla uveřejněna vůbec. Zásada jednotnosti právního předpisu či terminologické jednotnosti v takovémto případě vzhledem k výše uvedenému neobstojí. Obdobně ve Finančním zpravodaji uložená „povinnost“ zasílat pololetní zprávu na adresu Ministerstva financí, resp. Komise pro cenné papíry, či upozornění ve veřejných sdělovacích prostředcích nemají povahu závazného pravidla, a nemohou tudíž zakládat pravomoc k uložení sankce.
Lze tedy shrnout, že povinnost zakotvená v § 80 odst. 1 zákona o cenných papírech se nevztahovala na způsob uveřejnění pololetní zprávy podle § 80 odst. 3 téhož zákona. Nejvyšší správní soud je proto názoru, že správní orgán není oprávněn požadovat po emitentech veřejně obchodovatelných cenných papírů, aby se řídili tím, co není v zákoně o cenných papírech výslovně stanoveno, natož jim za to ukládat sankce. Ač není Nejvyšší správní soud oprávněn primárně posuzovat soulad s Listinou základních práv a svobod, jedná se podle jeho názoru i o rozpor s jejím čl. 2 odst. 2. Ze všech těchto důvodů Nejvyšší správní soud přisvědčil žalobci v tom, že došlo k porušení ustanovení § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech.
(uch)
*)
Judikát
vychází z právního stavu, který tu byl do 31. 12. 2000. Zákonem č. 362/2000 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2001 pojem veřejně obchodovatelných cenných papírů nahrazen pojmem registrovaných cenných papírů a právní regulace uveřejňování ročních, resp. výročních a pololetních zpráv byla v pozměněné podobě zařazena do § 80a a § 80b zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.