Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

288/2004

Celní právo a zboží s preferenčním původem

Ejk 39/2004
Celní právo: zboží s preferenčním původem
k § 55 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona
k § 6 nařízení vlády č. 441/2000 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
Zbožím, které ve smyslu § 55 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, nepodléhá clu, je podle § 6 nařízení vlády č. 441/2000 Sb., celního sazebníku, rovněž zboží dovážené ze zahraničí, které má preferenční původ v České republice podle podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána; takovou mezinárodní smlouvou je i Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. 2. 1993, ve znění Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/1997 Sb. Protože zboží s preferenčním původem nepodléhá clu, nedopadá na něj ani nařízení vlády o zvýšení celních sazeb.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 4. 2004, čj. 30 Ca 518/2001-34)
Věc:
Akciová společnost P. v B. proti Celnímu ředitelství Brno o vrácení dovozního cla.
Rozhodnutím ze dne 19. 11. 2001 potvrdil žalovaný rozhodnutí Celního úřadu Brno II ze dne 17. 9. 2001. Tímto rozhodnutím Celní úřad Brno II vyslovil podle § 285 odst. 1 a § 286 odst. 1 celního zákona, ve znění platném pro přezkoumávanou věc, že žalobci se nevrací clo, které mu bylo vyměřeno rozhodnutím Celního úřadu Brno II ze dne 28. 3. 2001. Rozhodnutí ze dne 17. 9. 2001 se odvolává na nařízení vlády č. 19/2001 Sb. a nařízení vlády č. 263/2001 Sb., které platnost předchozího nařízení vlády ukončilo a stanovilo ochranné opatření na propuštěné zboží. Celní orgán dovodil, že nejsou dány podmínky pro vrácení cla uvedené v § 19 odst. 3 zákona č. 62/2000 Sb.
V žalobě se žalobce domáhal jak zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2001, tak i jemu předcházejícího rozhodnutí Celního úřadu Brno II ze dne 17. 9. 2001. V žalobě vytkl žalovanému především porušení § 32 daňového řádu a nezákonnost rozhodnutí, jímž nebylo vybrané clo žalobci vráceno. Odkázal na nařízení vlády č. 19/2001 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky, a nařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky s tím, že je nutno rozlišovat prozatímní ochranné opatření a ochranné opatření, neboť jde o instituty zákonem samostatně upravené včetně procesních postupů a podmínek pro jejich přijetí, doby a podmínek jejich uplatňování, zrušení a zániku těchto ochranných opatření, jakož i následků s tím spojených.
Žalovaný ve svém vyjádření zdůraznil, že nařízení vlády č. 19/2001 Sb. nabylo účinnosti dnem 10. 1. 2001 a mělo pozbýt platnosti 28. 7. 2001. Nařízení vlády č. 263/2001 Sb. nabylo účinnosti dnem 26. 7. 2001, tedy před uplynutím 200 kalendářních dnů. Jedna forma dovozu vyjmenovaného zboží byla ukončena a pokračuje formou jinou. Jednotlivá ustanovení těchto předpisů nutno vykládat s přihlédnutím ke smyslu této právní úpravy regulace dovozu zboží a ve vzájemných souvislostech. Dospěla-li vláda k závěru, že důvody regulace dovozu určitého druhu zboží, provedené předběžným prozatímním opatřením, nadále trvají, nařídila poté ochranné opatření. U zboží, u něhož nebylo nutno ochranné opatření přijmout, se v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 zákona č. 62/2000 Sb. clo vrátí.
Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Z ustanovení § 55 odst. 1 celního zákona vyplývá, že dovoznímu clu podléhá všechno dovážené zboží s výjimkou zboží, které je v celním sazebníku výslovně označeno za zboží bez cla.
Mezi účastníky není sporná skutečnost, vyplývající z obsahu předloženého správního spisu, že žalobci bylo vyměřeno clo na zboží jím dovezené do České republiky a propuštěné celním úřadem dne 28. 3. 2001. Tímto zbožím byl aromatizovaný sirup s příchutí jablka s deklarovaným zbožovým kódem 2106905900. Současně žalobce deklaroval preferenční původ zboží doložený osvědčením pro preferenční obchod mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Podle nařízení vlády č. 19/2001 Sb. ze dne 3. 1. 2001, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky, se sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem nebo mezinárodní smlouvou zvyšuje u zboží uvedeného v celním sazebníku v podpoložkách 21069030 - Z isoglukózy a 21069059 - Ostatní o 100. Celní sazebník byl vydán nařízením vlády č. 441/2000 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění.
Podle § 6 celního sazebníku je zboží dovážené ze zahraničí, které má preferenční původ v České republice podle podmínek stanovených mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, bez cla. V dané věci se touto mezinárodní smlouvou rozumí Dohoda mezi vládou České republiky a Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení čl. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. 2. 1993 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/1997 Sb.).
Ze shora citované právní úpravy vyplývá, že dovoznímu clu nepodléhá zboží, které je v celním sazebníku výslovně označeno za zboží bez cla (§ 55 odst. 1 celního zákona). Tímto zbožím pak celní sazebník, vydaný nařízením vlády č. 441/2000 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2001, rozumí mimo jiné zboží dovážené ze zahraničí, které má preferenční původ v České republice podle podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, a to Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. 2. 1993, ve znění Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/1997 Sb. Žalobcem dovezené zboží (aromatizovaný sirup s příchutí jablka s deklarovaným zbožovým kódem 2106905900) bylo nepochybně zbožím s preferenčním původem v České republice, které bylo dovezeno ze Slovenské republiky a celními orgány propuštěno dne 29. 3. 2001. Celní orgány proto nebyly oprávněny z tohoto zboží vyměřit celní dluh: jednalo se totiž o zboží, které dovoznímu clu nepodléhá, neboť bylo v celním sazebníku výslovně označeno za zboží bez cla.
Nařízení vlády č. 19/2001 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky, ze dne 3. 1. 2001, které pozbylo platnosti 28. 7. 2001, vydané podle § 19 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, jímž byla zvýšena celní sazba (mimo jiné u zboží uvedeného v celním sazebníku v podpoložce 2106905900 - Ostatní, kam bylo zařazeno také zboží propuštěné celními orgány na návrh žalobce dne 29. 3. 2001), na danou věc nedopadá, neboť toto nařízení vlády se může vztahovat jen na zboží, které podléhalo clu a u něhož se clo vyměřovalo podle sazeb celního sazebníku ze základu stanoveného celním zákonem. Zboží dovezené žalobcem ze Slovenské republiky do České republiky, propuštěné dne 29. 3. 2001 se zbožovým kódem 2106905900, bylo zbožím s preferenčním původem v České republice. Proto se jednalo o zboží, které podle § 55 odst. 1 celního zákona a v té době platného § 6 nařízení vlády č. 441/2000 Sb. clu nepodléhalo. Nemělo proto žádnou celní sazbu a nemohlo se na něj vztahovat ani zvýšení celní sazby ve smyslu tehdy platného nařízení vlády č. 19/2001 Sb. Pokud celní úřad rozhodl podle § 286 odst. 1 celního zákona v přezkoumávané věci o žalobcově žádosti o vrácení cla výše popsaným způsobem, rozhodl v rozporu se zákonem. Podle § 286 odst. 1 celního zákona je celní úřad povinen vrátit clo, jestliže zjistí, že vyměřená částka cla nebyla nebo není dlužna v souladu s celními předpisy.
Ze shora uvedeného vyplývá, že žalobou napadené správní rozhodnutí žalovaného nemůže z hlediska zákona obstát, a soudu proto nezbylo než nezákonné správní rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 s. ř. s.). Protože správní rozhodnutí vydané v I. stupni trpí stejnou vadou, zrušil soud i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které vydání žalobou napadeného rozhodnutí předcházelo (§ 78 odst. 3 s. ř. s.).
(mal)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.