Vydání 5/2004

Číslo: 5/2004 · Ročník: II

210/2004

Celní právo a význam účelu použití zboží

Ejk 17/2004
Celní právo: význam účelu použití zboží
k § 293 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona
Lze-li dovážené zboží zařadit pod více čísel celního sazebníku, je určujícím kritériem pro posouzení správnosti zařazení zboží pod určitý zbožový kód účel použití zboží. V takovém případě se otázka způsobilosti použití zboží k obvyklému účelu stává rozhodujícím a dominantním předmětem dokazování a následných právních závěrů o naplnění skutkové podstaty celního deliktu podle § 293 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 1. 2004, čj. 30 Ca 403/2001-22)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 703/2000.
Věc:
Jan M. v B. proti Celnímu ředitelství Brno o pokutu za celní delikt.
Celní úřad Brno II dne 16. 1. 2001 uložil žalobci pokutu za spáchání celního deliktu podle § 298 odst. 1 celního zákona způsobem uvedeným v § 293 písm. d) téhož předpisu, neboť žalobce způsobil, že mu bylo na základě jím uvedených nesprávných údajů propuštěno zboží (zde: zubolékařský přístroj) do celního režimu volného oběhu. V celním prohlášení žalobce deklaroval dovážené zboží zbožovým kódem 9018499000, ačkoliv jej měl zařadit do podpoložky 8514400000 celního sazebníku (nařízení vlády č. 318/1999 Sb., celní sazebník, ve znění nařízení vlády č. 179/2000 Sb.*); dále též „celní sazebník“).
K odvolání žalobce žalované Celní ředitelství Brno dne 11. 5. 2001 změnilo část výroku rozhodnutí správního orgánu I. stupně a ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdilo a žalobcovo odvolání zamítlo.
Ve správní žalobě namítal žalobce nezákonnost rozhodnutí žalovaného, již spatřoval v nesprávném právním posouzení údajů žalobcem uvedených v celním prohlášení coby nesprávných ve smyslu § 293 písm. d) celního zákona. Při rozhodování o celním deliktu mělo být postaveno najisto, zda žalobce uvedl v celním prohlášení správné údaje či nikoliv, tedy zda se jednalo o zubolékařský přístroj podle kapitoly 90 podpoložky 90180499000 celního sazebníku. Žalovaný především pochybil v tom, že k zařazení zboží do položky 9018 a v jejím rámci do podpoložky 9018499000 celního sazebníku vyžadoval, aby výrobek mimo tzv. obecnou použitelnost v zubním lékařství splňoval kumulativně též kritérium tzv. výlučné použitelnosti, tedy aby byl použitelný právě a jen v zubním lékařství, neboť žádné z pravidel celního sazebníku kritérium exkluzivity neobsahuje a závěry žalovaného v tomto směru nemají oporu v zákoně, resp. jeho prováděcím předpise.
Žalovaný ve svém vyjádření mimo jiné uvedl, že z popisu dokumentace k posuzovanému zboží nevyplývají žádné „znaky specifičnosti“ ve smyslu Pravidel
interpretace
Harmonizovaného systému, které by toto zboží předurčovaly k použití „výhradně“ v zubních laboratořích. Zboží proto charakterem konstrukce a účelem použití splňuje podmínky pro sazební zařazení do podpoložky 8514400000 celního sazebníku, která zahrnuje „... ostatní průmyslová nebo laboratorní indukční nebo dielektrická zařízení pro tepelné zpracování hmot – ostatní indukční nebo dielektrické zařízení na tepelné zpracování hmot...“ Jelikož žalobce během správního řízení žádný další důkaz o „výhradním“ použití zboží k zubolékařským účelům ve smyslu jeho funkce dle sazebního zařazování nepředložil, byl žalobci dle názoru žalovaného prokázán celní delikt spočívající v uvedení nesprávného údaje o sazebním zařazení zboží.
Krajský soud v Brně napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Předmětem přezkumného soudního řízení je zákonnost rozhodnutí žalovaného vydaného v řízení o celním deliktu.
Podle § 298 odst. 1 celního zákona se celního deliktu dopustí právnická osoba, která porušila nebo ohrozila zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293. Za právnickou osobu se považuje i fyzická osoba – podnikatel (§ 298 odst. 2 celního zákona).
Podle § 293 písm. d) celního zákona poruší celní předpis ten, kdo způsobí, že mu bylo zboží propuštěno na základě nepravých, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných nebo nepravdivých údajů.
Uvedeným ustanovením je vymezen objekt celního deliktu. V přezkoumávané věci měl být objekt celního deliktu naplněn tím, že žalobce podal celnímu úřadu celní prohlášení, v němž deklaroval dovážené zboží zbožovým kódem 9018499000, a celní úřad následnou kontrolou zjistil, že zboží bylo nesprávně zařazeno.
Žalobce v žalobě nezpochybňuje, že v celním prohlášení deklaroval zařazení zboží do podpoložky 9018499000 celního sazebníku, zatímco celní orgány následně provedly zařazení zboží do podpoložky 8514400000 celního sazebníku. Žalobní námitky soustředil na podporu svého tvrzení o správnosti jím provedeného zařazení zboží do příslušné podpoložky celního sazebníku. Žalobci nutno přisvědčit, pokud odkazuje na Pravidlo 1 Všeobecných pravidel pro interpretaci Harmonizovaného systému obsažené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník jakožto prováděcí předpis celního zákona, neboť názvy tříd, kapitol a podkapitol mají pouze orientační charakter a pro právní účely jsou pro zařazování zboží směrodatná znění čísel a odpovídajících poznámek ke třídám nebo kapitolám, jakož i znění následujících pravidel. Dle Poznámky 1 písm. m) ke třídě XVI nepatří do této třídy výrobky kapitoly 90; proto dle výkladových pravidel jsou z této třídy, a tedy i z podpoložky 8514400000,
expressis verbis
vyloučeny výrobky kapitoly 90. V tomto ohledu se soud s námitkami žalobce ztotožnil, neboť extenzivním výkladem prováděcího předpisu k celnímu zákonu nelze přenášet odpovědnost za správnost zařazení zboží do příslušné podpoložky celního sazebníku, jestliže neexistuje pravidlo, které by žalobcem dovážené zboží z jím deklarované kapitoly celního sazebníku vyčleňovalo. To platí tím spíše, pokud celní orgány ve shodě se žalobcem deklarovaným zbožovým kódem propustily dovážené zboží a teprve následně posoudily nesprávnost deklarovaného zbožového kódu.
Zařazení určitého zboží pod určitý zbožový kód se provádí podle všeobecných pravidel pro interpretaci Harmonizovaného systému, podle nichž je pro zařazování zboží směrodatné znění čísel a poznámek k třídám a kapitolám a jejich výklad. Tím se rozumí podle logiky a podle slov celního sazebníku zařazování jednotlivých druhů zboží pod jednotlivá sazební čísla, a to podle povahy zboží a podle toho, k čemu se toto zboží užívá. Účel použití zboží v případech, kdy lze dovážené zboží zařadit do více čísel celního sazebníku, je pro správné zařazení určující. Pojmem použitelnost zboží je vyjádřena možnost jeho použití ke stanovenému nebo jinak obvyklému účelu, jeho způsobilost pro použití k obvyklému účelu. Otázce účelu dovozu předmětného zboží však celní orgány nevěnovaly patřičnou pozornost. Žalobce tvrdil a tvrdí, že účelem užití dovezeného zboží bylo jeho užití jako zubolékařského přístroje, přičemž zboží se k tomuto účelu obvykle užívá. Ani tzv. následnou kontrolou celní orgány nezjistily (ze spisu nic takového neplyne), že by žalobcem dovezené zboží nebylo užito způsobem, který žalobce deklaroval. Ve shodě se zásadou
leges ab omnibus intellegi debent
vyjadřující srozumitelnost zákonů pro všechny, které zákon zavazuje, soud uzavírá, že nelze připustit výklad nejednoznačného právního předpisu k tíži žalobce ve veřejnoprávním vztahu, v němž žalovaný vystupuje jako vrchnostenský orgán.
(mal)
*) Nyní srov. nařízení vlády č. 462/2003 Sb., celní sazebník.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.