Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

293/2004

Azyl a k pojmu "odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy

Ejk 48/2004
Azyl: k pojmu „odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy“; azylové důvody u nezletilého; opatrovník nezletilého žadatele o azyl
k § 12 písm. b) a § 89 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
ke čl. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, přijaté dne 28. července 1951 v Ženevě, jejíž český překlad a český překlad Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků, přijatého dne 31. ledna 1967 v New Yorku, byl vyhlášen sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb.
ke čl. 3 bodu 2 a čl. 5 Úmluvy o právech dítěte, přijaté dne 20. listopadu 1989 v New Yorku, jejíž český překlad byl vyhlášen sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.
I. Pojmy „odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy“ [§ 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu] a „obava před pronásledováním z důvodů rasových“ (Úmluva o právním postavení uprchlíků, publikovaná pod č. 208/1993 Sb.) je třeba pokládat za synonyma.
II. I u nezletilého žadatele o udělení azylu ve věku necelých tří let, který se narodil již na území České republiky, lze obecně připustit možnost existence důvodů zakládajících právo na udělení azylu a spočívajících v odůvodněném strachu z pronásledování z důvodu rasy ve státě, jehož občanství má nezletilý žadatel o azyl (§ 12 zákona o azylu).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2004, čj. 10 Az 120/2003-55)
Věc:
Nezletilý Kristian C. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o azyl.
Žalovaný dne 14. 2. 2003 žalobci neudělil azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, s tím, že se na něho nevztahuje ani překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že žalovaný, vycházeje ze zpráv Ministerstva zahraničí USA, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a ČTK o situaci na Ukrajině v oblasti lidských práv, neshledal, že důvody, které vedly žalobce k podání žádosti o azyl (obava jeho matky, aby žalobce nepociťoval rasovou diskriminaci v zemi původu – na Ukrajině), nelze považovat za důvod pro udělení azylu ve smyslu zákona o azylu.
Žalobce rozhodnutí v celém rozsahu napadl žalobou u Městského soudu v Praze; namítal jeho nezákonnost způsobenou tím, že žalovaný nezjistil přesně a úplně skutečný stav věci a v důsledku toho nesprávně právně posoudil žádost o azyl. Důkazy, které shromáždil, nebyly úplné, a žalovaný tak nemohl řádně posoudit potřebné skutkové a právní otázky.
Ze správního spisu vyplývá, že se žalobce narodil již na území České republiky poté, kdy jeho rodiče opustili Ukrajinu. Důvod jeho žádosti je týž jako důvod jeho rodičů, tj. diskriminace rodiny pro černou pleť jeho matky.
Při ústním jednání soudu poukázal žalobcův právní zástupce na rozdílnost definice uprchlíka podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků a azylanta podle zákona o azylu. Dále upozornil na to, že ač zákon o azylu neukládá povinnost ustanovit k ochraně práv nezletilého žadatele o azyl, který se na území ČR zdržuje se svým zákonným zástupcem, opatrovníka, vyplývá tato povinnost z Úmluvy o právech dítěte, jakož i z Evropské úmluvy o výkonu práv dětí. Žalovaný, který tak neučinil, porušil zákon.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud vychází z úvahy, že i u nezletilého žadatele o udělení azylu ve věku necelých tří let, jak je tomu u žalobce, byť narozeného již na území České republiky, lze obecně připustit možnost existence důvodů zakládajících právo na udělení azylu a spočívajících v odůvodněném strachu z pronásledování z důvodu rasy ve státě, jehož občanství má nezletilý žadatel o azyl (§ 12 zákona o azylu), jakož i skutečnost, že tento odůvodněný strach může být zprostředkován zákonným zástupcem takového nezletilého žadatele. Totéž se týká důvodů, které sledují právo na azyl za účelem sloučení rodiny azylanta (§ 13 zákona o azylu).
Jestliže tedy žalovaný ve správním řízení vychází z listinných důkazů, je třeba nejen tyto listinné důkazy pojmenovat (tedy uvést, kdo a kdy příslušné zprávy či informace o stavu v zemi původu z hlediska ochrany lidských práv podal), ale je nezbytné, aby ze správního rozhodnutí bylo mimo další náležitosti jednoznačně patrno, jaký stav věci správní orgán z uvedených důkazů spolehlivě zjistil a které skutečnosti se staly podkladem jeho rozhodnutí a jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů (§ 46 spr. ř. ve spojení zejména s ustanovením § 47 odst. 3 spr. ř.). Z napadeného rozhodnutí je totiž pouze zřejmé, že žalovaný správní orgán hodnotil skutečnosti uváděné žalobcem, resp. jeho zákonnou zástupkyní, a že žádost posuzoval na pozadí informací, které shromáždil v průběhu správního řízení, vycházeje ze zpráv MZV USA o dodržování lidských práv na Ukrajině za rok 1999, 2000 a 2002, z informace MZV ČR ze dne 18. dubna 2000 (informace je založena ve správním spise, avšak pod jiným datem, i když též z dubna 2000), jakož i z blíže nespecifikovaných informací ČTK o Ukrajině. Není však z něho zřejmé, jaké skutečnosti z těchto důkazů žalovaný zjistil a proč je hodnotil tak, že posouzení žalobcovy žádosti vedlo k neudělení azylu.
Zcela nesrozumitelně vyznívá zmínka o tom, že správní orgán se zabýval otázkou, zda důvody, které vedly zákonného zástupce žadatele o azyl (z návrhu na zahájení řízení o udělení azylu vyplývá, že tento důvod je shodný jako u rodičů, i když se žalobce narodil již v České republice, tedy důvod odlišné barvy pleti jeho i matčiny, a zároveň je jím i zájem na sloučení rodiny), lze podřadit pod zákonné podmínky pro udělení azylu, a že správní orgán dospěl k závěru, že obavu žadatelovy matky nelze považovat za důvod pro udělení azylu, protože taková obava nenaplňuje znaky pronásledování z některých důvodů zmíněných v zákoně o azylu. Z ustanovení § 12 písm. b) zákona o azylu naopak zcela jednoznačně vyplývá, že odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy (hovoří-li český překlad Úmluvy o právním postavení uprchlíků č. 208/1993 Sb. o „obavě před pronásledováním z důvodů rasových“, jde o synonyma) ve státě, jehož občanství žadatel má, je zákonným důvodem zakládajícím právní nárok na udělení azylu v České republice. Úkolem správního řízení o žádosti o udělení azylu pak je přesvědčivě a spolehlivě (§ 3 odst. 4, § 46 spr. ř.) zjistit, zda tvrzený azylový důvod je v projednávaném případě dán. V této věci se tak nestalo.
Pro uvedené vady správního řízení, resp. pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů napadeného rozhodnutí a zčásti i v nesrozumitelnosti důvodu, který žalovaný uvedl [§ 78 odst. 1 ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) a odst. 3 s. ř. s.], soud zrušil napadené rozhodnutí s tím, že věc vrací k dalšímu řízení, v němž bude žalovaný vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 78 odst. 4 a 5 s. ř. s.).
K procesní výtce žalobcova právního zástupce, pokud jde o případné ustanovení opatrovníka žalobci, soud poznamenává, že tuto výtku má i při přihlédnutí k čl. 22 Úmluvy o právech dítěte za nedůvodnou. Nezletilý žalobce ukrajinské státní příslušnosti se narodil rodičům na území České republiky a ze samotného azylového řízení, které zahájila jménem žalobce jeho zákonná zástupkyně – matka, vyplývá, že žalobcova matka jej doprovází a řádně zastupuje a řádně hájí jeho práva a zájmy včetně toho, že sama matka zplnomocnila advokáta zastupováním v soudním řízení týkajícím se žalobcovy azylové věci. V žalobcově případě není na území České republiky aktuální potřeba pomoci opětnému spojení s rodinou a žalobce není bezprizorním dítětem. Ustanovení opatrovníka žadateli o azyl mladšímu 18 let soudem totiž zákon vyžaduje k ochraně jeho práv a právem chráněných zájmů spojených s pobytem na území České republiky včetně řízení o azylu výlučně jen tehdy, zdržuje-li se takový žadatel na území České republiky bez svého zákonného zástupce (§ 89 odst. 1 zákona o azylu). Pro úplnost je třeba poukázat i na ta ustanovení Úmluvy o právech dítěte, která jednoznačně vyzdvihují primární povinnost smluvních států brát ohled na práva a povinnosti rodičů, resp. zákonných zástupců nezletilého dítěte a respektovat jejich odpovědnost, práva a povinnosti (čl. 3 bod 2 a čl. 5). Poukazuje-li jen na okraj žalobcův právní zástupce na Evropskou úmluvu o výkonu práv dítěte (č. 54/2001 Sb. m. s.), pak nelze přehlédnout, že čl. 9 citované úmluvy sice zakládá pravomoc soudního orgánu ustanovit dítěti zvláštního zástupce pro řízení, avšak jen tam, kde existuje tzv. konflikt zájmů a týká-li se to věcí rodinných.
(ba)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.