Vydání 3/2017

Číslo: 3/2017 · Ročník: XV

3535/2017

Zemědělství: nárok na poskytnutí dotace; evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Zemědělství: nárok na poskytnutí dotace; evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
k § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.
k zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném do 30. 4. 2014
Dotaci ve formě jednotné platby na plochu zemědělské půdy, jejíž poskytování je upraveno v nařízení vlády č. 47/2007 Sb., nelze žadateli poskytnout, jestliže zemědělská půda na něj není v rozhodné době evidována v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (§ 4 odst. 1 nařízení vlády č. 47/2007 Sb.).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2016, čj. 9 A 168/2012-85)
Věc:
a) Jiří S. a b) Petra S. proti Ministerstvu zemědělství o poskytnutí
dotace
.
Žalobci jsou právními nástupci původního žalobce Jiřího S. (dále jen „původní žalobce“). Prostřednictvím Agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství Hodonín (dále jen „agentura“) podal původní žalobce dne 16. 5. 2011 žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2011 podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. Státní zemědělský intervenční fond (správní orgán I. stupně) při kontrole zjistil, že některé půdní bloky, resp. díly půdních bloků, které původní žalobce ve své žádosti uvedl, na něj nebyly vedeny v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence půdy“). Původní žalobce tedy nesplnil podmínku podle § 4 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 47/2007 Sb., podle níž se jednotná platba na plochu zemědělské půdy poskytne na půdu, která je evidována v evidenci půdy na žadatele nejméně od doručení žádosti do 31. 8. příslušného kalendářního roku. Správní orgán I. stupně proto žádost rozhodnutím ze dne 10. 4. 2012 zamítl.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 3. 8. 2012. V odůvodnění uvedl, že správní orgán I. stupně postupoval podle § 4 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 47/2007 Sb. a podle nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, podle jehož čl. 2 odst. 23 nemohl do zjištěné plochy zahrnout výměru, která nebyla na původního žalobce evidována. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi plochou deklarovanou v žádosti a plochou zjištěnou byl větší než 50 % zjištěné plochy, správní orgán I. stupně v souladu čl. 58 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 žádost zamítl.
Žalovaný dále konstatoval, že podle § 3a odst. 1 zákona o zemědělství slouží evidence půdy k ověřování údajů uvedených v žádostech, jejichž předmětem je
dotace
podle § 3 odst. 4 písm. a) tohoto zákona, a ke kontrole plnění podmínek poskytnutí
dotace
. Při rozhodování o poskytnutí nebo vrácení
dotace
je tak správní orgán I. stupně povinen vycházet z údajů uvedených v evidenci půdy. V této souvislosti žalovaný poukázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2011, čj. 11 A 36/2011-28, a na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, čj. 2 As 2/2008-55, a ze dne 19. 5. 2011, čj. 1 As 44/2011-210. Původní žalobce podal proti tomuto rozhodnutí žalobu k Městskému soudu v Praze. Uvedl, že předmětnou žádost o jednotnou platbu na plochu pro rok 2011 podal na předepsaných tiskopisech za přítomnosti vedoucího agentury. Do žádosti uvedl i pozemky, které byly v té době předmětem soudního sporu mezi ním a městem Kyjov o nájem těchto pozemků vedeného u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 16 C 154/2010 a v odvolacím řízení u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 38 Co 370/2011. Žalovanému bylo z úřední činnosti známo, že původní žalobce vedl s městem Kyjov o nájem předmětných pozemků spor.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že z článku 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 vyplývá, že žadatel o
dotace
je povinen uvést v žádosti veškerou půdu, na níž hospodaří. Původní žalobce v předmětné žádosti uvedl všechny půdní bloky, resp. díly půdních bloků, na nichž hospodařil, tedy i ty, které byly v evidenci půdy vedeny na společnost PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. Důvodem pro zamítnutí předmětné žádosti byla skutečnost, že původní žalobce požádal o poskytnutí jednotné platby i na tyto půdní bloky resp. díly půdních bloků, které na něj nebyly vedeny v evidenci půdy nejméně ode dne doručení předmětné žádosti, tedy od 16. 5. 2011 do 31. 8. 2011. Nesplnil tak podmínku pro poskytnutí jednotné platby na plochu dle § 4 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 47/2007 Sb. Správní orgán I. stupně proto podle článku 58 ve spojení s čl. 2 odst. 23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 tuto žádost zamítl.
Žalovaný zdůraznil, že správní orgán I. stupně je povinen při rozhodování o poskytnutí
dotace
vycházet z údajů uvedených v evidenci půdy, což je postup, který je plně v souladu s judikaturou, na kterou odkázal v napadeném rozhodnutí.
Žalovanému bylo z úřední činnosti známo, že původní žalobce podal dne 30. 9. 2010 námitky proti oznámením agentury ze dne 13. 9. 2010 o změně údajů v evidenci půdy, které se týkaly evidence předmětných půdních bloků, resp. dílů půdních bloků. Rozhodnutími ze dne 24. 1. 2011 ministr zemědělství námitkám nevyhověl. Předmětné půdní bloky, resp. díly půdních bloků, byly a jsou na základě platné nájemní smlouvy s městem Kyjov vedeny v evidenci půdy na společnost PODCHŘIBÍ JEŽOV. Žalovaný rovněž nerozporoval, že věděl o sporu mezi původním žalobcem a městem Kyjov ohledně platnosti nájemních smluv. Tento soukromoprávní spor však přímo nesouvisí s řízením o poskytnutí jednotné platby na plochu.
Při ústním jednání žalobci argumentovali snahou původního žalobce domoci se změny v evidenci půdy, protože oprávněným uživatelem sporných pozemků byl pouze on. Nájemní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a společností PODCHŘIBÍ JEŽOV shledal Okresní soud v Hodoníně neplatnou, jak vyplývá z jeho rozsudku ze dne 31. 10. 2012, čj. 4 C 39/2012-92.
Dále uvedli, že proti rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 24. 1. 2011 podal původní žalobce žalobu k Městskému soudu v Praze, jenž ji usnesením ze dne 23. 2. 2016, čj. 6 A 66/2011-67, odmítl. Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí žalobci nepodali.
Žalovaný při jednání zdůraznil nutnost rozlišovat mezi řízením o změnu údajů v evidenci půdy a řízením o žádosti o poskytnutí
dotace
. V dané věci se jedná o rozhodnutí o žádosti o dotaci, nikoliv o změnu údajů v evidenci půdy.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Skutečnost, že původní žalobce podal žádost o jednotnou platbu na plochu pro rok 2011 na předepsaných tiskopisech, je pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí zcela nepodstatná, stejně jako to, že předmětnou žádost vyplnil za přítomnosti vedoucího agentury.
Přesvědčení původního žalobce, že právě on byl v rozhodné době oprávněným uživatelem pozemků ve vlastnictví města Kyjov, které rovněž zahrnul do své žádosti o dotaci, protože nájemní smlouva společnosti PODCHŘIBÍ JEŽOV na tyto pozemky je podle něj neplatná, a stejně tak ani jeho poukaz na soudní spor probíhající u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 16 C 154/2010 nemohou zpochybnit zákonnost napadeného rozhodnutí. Pro rozhodnutí správního orgánu I. stupně o žádosti původního žalobce o dotaci byly totiž zásadní údaje o předmětných pozemcích obsažené v evidenci půdy, v níž byly tyto „
sporné
“ pozemky evidovány nikoliv na původního žalobce, ale na společnost PODCHŘIBÍ JEŽOV. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že původnímu žalobci se nepodařilo docílit změny tohoto „
evidenčního
“ údaje ani v námitkovém řízení, ani v následném přezkumném řízení soudním. Ministr zemědělství rozhodnutím ze dne 24. 1. 2011 nevyhověl jeho námitce proti oznámení agentury ze dne 13. 9. 2010 o změně údajů evidovaných v evidenci půdy podle uživatelských vztahů, kterým agentura původnímu žalobci sdělila, že v evidenci půdy byly u jeho osoby provedeny na základě ohlášení ze dne 12. 4. 2010 a 6. 5. 2010 dále vyjmenované změny, mezi kterými byla i změna uživatele na společnost PODCHŘIBÍ JEŽOV. Žaloba, kterou původní žalobce proti rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 24. 1. 2011 podal, byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2016, čj. 6 A 66/2011-67, odmítnuta.
Podle § 3a odst. 1 zákona o zemědělství evidence využití půdy slouží mj. k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je
dotace
. V souladu s § 3 odst. 4 písm. a) zákona o zemědělství byl správní orgán I. stupně při rozhodování o žádosti původního žalobce o dotaci povinen vycházet z údajů uvedených v evidenci půdy, v níž byla jako uživatel „
sporných
“ pozemků v rozhodné době evidována společnost PODCHŘIBÍ JEŽOV a nikoliv původní žalobce. To, že pro rozhodnutí o žádosti o dotaci je zásadní právě údaj o tom, na koho je ten který půdní blok/díl půdního bloku evidován v evidenci půdy, jednoznačně vyplývá i z § 2 nařízení vlády č. 47/2007 Sb., které žadatele o platbu definuje jako fyzickou nebo právnickou osobu „
obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, která doručí
[Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu]
na jím vydaném formuláři žádost o platbu pro příslušný kalendářní rok
“. Podle § 4 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení může Státní zemědělský intervenční fond poskytnout žadateli platbu pouze na zemědělskou půdu, „
která je evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. 8. příslušného kalendářního roku
“. Stejná podmínka, tedy to, že půda, na kterou je žádáno o dotaci, je
evidována v evidenci na žadatele
, je ostatně zakotvena i v § 4 odst. 1 písm. c) citovaného nařízení.
Jak bylo konstatováno shora, původní žalobce v rozhodném období prokazatelně nebyl v evidenci půdy veden jakožto uživatel „
sporných
“ půdních bloků/dílů půdních bloků v majetku města Kyjov, které zahrnul do své žádosti o dotaci. V žalobě ostatně nerozporoval klíčové zjištění žalovaného, že o dotaci žádal také na pozemky, které byly dle evidence půdy evidovány na jiný subjekt (společnost PODCHŘIBÍ JEŽOV), pouze popíral opodstatněnost tohoto evidenčního údaje, přičemž poukazoval na probíhající občanskoprávní řízení. Tato žalobní argumentace však vzhledem k výše uvedenému nemůže obstát. Zákonnou povinností správního orgánu I. stupně bylo posuzovat žádost o dotaci právě na základě údajů obsažených v evidenci půdy, a to správní orgán I. stupně také učinil. Jinak řečeno, jestliže správní orgán I. stupně a následně též žalovaný vycházeli v rámci posuzování předmětné žádosti při zjišťování uživatelských vztahů k půdě z údajů obsažených v evidenci půdy pro rozhodné období, byl jejich postup, a stejně tak i závěr, že původní žalobce nesplnil podmínku pro poskytnutí
dotace
uvedenou v § 4 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 47/2007 Sb., v souladu se zákonem. Pokud by naopak správní orgány obou stupňů při rozhodování o předmětné žádosti zohlednily jiné údaje, případně přihlédly k nepravomocnému soudnímu rozhodnutí nebo k původnímu žalobcem odlišně tvrzenému faktickému stavu, nerespektovaly by zákonem stanovená kritéria pro posouzení žádosti o dotaci, a zatížily by tak své rozhodnutí nezákonností.
Soud na okraj uvádí, že k rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 31. 10. 2012, čj. 4 C 39/2012-92, v němž soud zpochybnil platnost nájemní smlouvy uzavřené mezi společností PODCHŘIBÍ JEŽOV a městem Kyjov, nelze jakkoliv přihlížet už z toho důvodu, že tento rozsudek nikdy nenabyl právní moci (byl zrušen usnesením téhož soudu ze dne 19. 3. 2013, čj. 4 C 93/2012-127). Na tomto místě nelze než zopakovat, že z hlediska zákonnosti napadeného rozhodnutí je podstatné, že „
sporné
“ pozemky byly dle evidence půdy v rozhodné době evidovány na společnost PODCHŘIBÍ JEŽOV a původnímu žalobci se nepodařilo zákonem stanoveným postupem docílit změny tohoto pro něj nepříznivého evidenčního údaje, ač se o to pokusil (viz výše). (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.