Vydání 8/2018

Číslo: 8/2018 · Ročník: XVI

3761/2018

Veřejné zdravotní pojištění: výběrové řízení k zajišťování poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami

Veřejné zdravotní pojištění: výběrové řízení k zajišťování poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami
k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 369/2011 Sb. a č. 200/2015 Sb.
I. Výběrové řízení, které má sloužit k zajišťování poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, je dvoustupňové a v obou svých fázích není řízením podle správního řádu, ale je zvláštním postupem podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
II. Uchazeč se nemůže domáhat přezkoumání rozhodnutí o výsledku výběrového řízení, které má sloužit k zajišťování poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, neboť tento úkon není rozhodnutím v oblasti veřejné správy.
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2018, čj. 14 Ad 5/2018-17)
Věc:
MUDr. Darina Z. proti Magistrátu hlavního města Prahy o uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Žalobkyně podala u Městského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného o výsledku výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie ze dne 1. 11. 2017 a současně navrhla, aby soud žalobě proti tomuto rozhodnutí o výsledku výběrového řízení přiznal odkladný účinek.
Žalobkyně měla za to, že v daném případě došlo ke zkrácení jejích subjektivních práv, neboť žalovaný neumožnil hodnotící komisi hodnotit splnění zákonných kritérií, která jsou uvedena v § 51 zákona o veřejném zdravotním pojištění ohledně její osoby.
Městský soud v Praze žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Městský soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda žalobou napadený úkon, tj. napadené rozhodnutí o výsledku výběrového řízení, podléhá soudnímu přezkumu v rámci správního soudnictví podle příslušných ustanovení soudního řádu správního a po posouzení věci dospěl k závěru, že tomu tak není.
Výběrové řízení, které má sloužit k zajišťování poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, je v zákoně o veřejném zdravotním pojištění upraveno v části deváté. Podle § 47 odst. 1 pro daný typ zdravotní služby, tj. poskytování ošetření v oblasti dermatovenerologie, je vyhlašovatelem výběrového řízení Magistrát hlavního města Prahy. Zákon v § 47 odst. 2 stanoví obsah vyhlášení výběrového řízení. Dále zákon obsahuje právní úpravu zřízení a činnosti komise, která posuzuje jednotlivé nabídky. V § 51 je stanoveno, k jakým okolnostem členové komise při posuzování přihlášek zejména přihlížejí. Způsob hlasování členů komise je upraven v § 49 odst. 2. Podle § 52 odst. 2 „[z]
dravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.
“ Z citovaných ustanovení lze dovodit, že výběrové řízení je dvoustupňové. V prvním stupni uchazeče posuzuje komise. O jednání komise, průběhu a výsledku výběrového řízení pak vyhotoví zápis. Tím její činnost končí. Proti závěrům komise zákon žádný opravný prostředek či námitky nepřipouští. Pro výběr uchazečů jsou stanoveny základní požadavky, které musí uchazeč splnit. I v případech, kdy hlasování komise vyzní kladně, nemá uchazeč právní nárok na uzavření smlouvy s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tato přihlíží k výsledkům výběrového řízení a výsledky je vázána pouze tehdy, rozhodne-li se smlouvu uzavřít. Doporučení uchazeče však nezavazuje zdravotní pojišťovnu k tomu, že s takovým uchazečem musí smlouvu uzavřít. Výběrové řízení v obou svých fázích není řízením podle správního řádu, ale je zvláštním postupem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Na základě shora uvedených skutečností má městský soud za to, že se žalobkyně nemůže domáhat přezkoumání výsledků výběrového řízení ze dne 1. 11. 2017, tj. napadeného rozhodnutí o výsledku výběrového řízení, zveřejněného dne 8. 11. 2017, neboť v daném případě tento označený úkon není rozhodnutím v oblasti veřejné správy. Městský soud vychází z úvahy, že žalobkyně nemá veřejné subjektivní právo, aby s ní byla smlouva příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřena. Zákon o veřejném zdravotním pojištění, jak bylo uvedeno shora, totiž nezavazuje zdravotní pojišťovnu k uzavření smlouvy i pro případ, že žadatel byl komisí doporučen. Z toho tedy vyplývá, že zdravotní pojišťovny si mohou posoudit i přes kladné doporučení komise, zda s doporučeným uchazečem smlouvu uzavřou, či nikoliv. Za této právní úpravy se potom žádný z uchazečů výběrového řízení nemůže domáhat přezkoumání výsledků výběrového řízení, neboť tím nejsou dotčena veřejná subjektivní práva účastníků výběrového řízení.
Podle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., ze soudního přezkoumání vyloučeny. Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná, jestliže se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání vyloučeno. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je návrh nepřípustný.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem dospěl městský soud k závěru, že napadené rozhodnutí o výsledku výběrového řízení není rozhodnutím dle § 65 odst. 1 s. ř. s., že jím nebyla dotčena veřejná subjektivní práva žalobkyně, tedy jde o úkon, který je ze soudního přezkumu vyloučen. Proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl. Za dané situace, kdy se nezabýval napadeným rozhodnutím věcně, městský soud samostatně nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.