Vydání 9/2016

Číslo: 9/2016 · Ročník: XIV

3442/2016

Stavební řízení: koncentrace stavebního řízení; námitky; zvuková nahrávka jako důkazní prostředek

Stavební řízení: koncentrace stavebního řízení; námitky; zvuková nahrávka jako důkazní prostředek
k § 112 odst. 1 větě druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 18 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Účinky koncentrace stavebního řízení dle § 112 odst. 1 věty druhé stavebního zákona z roku 2006 nastanou pouze tehdy, jestliže účastníci řízení byli řádně vyrozuměni o nařízeném ústním jednání a o tom, že námitky je možno uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak se k nim nepřihlédne.
II. Obsah námitek účastníka stavebního řízení přednesených při ústním jednání je určen obsahem ústního přednesu, nikoliv obsahem písemného záznamu v protokolu o ústním jednání podle § 18 správního řádu z roku 2004.
III. Zvuková nahrávka pořízená skrytě soukromou osobu (účastníkem řízení), zachycující výlučně průběh ústního jednání nařízeného v rámci správního řízení, je přípustným důkazním prostředkem v soudním řízení správním.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2016, čj. 46 A 20/2014-88)
Prejudikatura:
č. 1906/2009 Sb. NSS, č. 2033/2010 Sb. NSS, č. 2097/2010 Sb. NSS, č. 2518/2012 Sb. NSS a č. 2665/2012 Sb. NSS; č. 98/2013 Sb. NS.
Věc:
Obec Hostovlice proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti Milana M., o stavební povolení.
Dne 30. 10. 2013 doručila společnost BIO Hostovlice s. r. o. obecnímu úřadu ve Žlebech (správní orgán I. stupně) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu bioplynové stanice v Hostovlicích na pozemcích p. č. st. 1/1, 13/1, 14/1, 14/17, 14/19, 14/20, 16/1, a to v návaznosti na územní rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 26. 6. 2013. Dne 31. 10. 2013 vyrozuměl správní orgán I. stupně účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení stavebního řízení a dále o ústním jednání, které bylo nařízeno na 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hostovlicích. Tato listina neobsahovala poučení o tom, že účastníci řízení mohou vznést námitky proti stavebnímu záměru nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Žalobkyni bylo vyrozumění doručeno dne 31. 10. 2013. Přípisem ze dne 4. 11. 2013 požádala žalobkyně správní orgán I. stupně o zařazení mezi účastníky řízení, neboť hájí ochranu veřejných zájmů občanů obce. Téhož dne sdělil správní orgán I. stupně žalobkyni, že její žádosti vyhověl.
Z protokolu z místního šetření spojeného s ústním jednáním vyplývá, že dne 14. 11. 2013 v 10:00 hod. proběhlo ústní jednání, kterého se dle prezenční listiny za žalobkyni účastnili Miroslav M. a Bohumila P. V protokolu je uvedeno:
"Obec Hostovlice: Požaduje uvést PD do souladu KUSK SZ-201554/2011 KUSK (EIA) **), KUSK SZ-148745/2012/KUSK/15 (závaz. stanovisko písemně nedoloženo)"
. Dne 19. 11. 2013 starosta žalobkyně předložil správnímu orgánu I. stupně nesouhlasné vyjádření k projektu stavby datované dnem 13. 11. 2013. V tomto vyjádření namítal, že projekt stavby neodpovídá podmínkám stanoviska (pozn. krajského soudu: patrně Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství) čj. KUSK SZ-201554/2011/KUSK, přičemž vyjmenoval jednotlivé podmínky stanoviska, které nebyly splněny. Rovněž poukázal na to, že není respektována ani podmínka č. 3 stanoviska (pozn. krajského soudu: patrně Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství) čj. KUSK SZ-148745/2012/KUSK/15. Vznesl též další konkrétní námitky (možný dopad zvýšeného provozu na statiku budov a bezpečnost provozu, snížení faktoru pohody).
Správní orgán I. stupně rozhodnutím ze dne 26. 11. 2013 povolil společnosti BIO Hostovlice s. r. o. stavbu bioplynové stanice na pozemcích v katastrálním území Hostovlice u Čáslavi. Ve stavebním povolení uvedl, že žalobkyně vznesla při ústním jednání dne 14. 11. 2013 námitky, které upozorňují na to, že do projektové dokumentace nebyly zapracovány požadavky stanovisek Krajského úřadu Středočeského kraje. Námitky nebyly podány do stanoveného termínu písemně, pouze byly přečteny některé body na jednání. Nebylo specifikováno, zda jsou stanoviska krajského úřadu napadána celá, nebo konkrétní body. Písemné nesouhlasné stanovisko bylo doloženo až dne 19. 11. 2013, tedy pět dnů po stanoveném termínu. Správní orgán I. stupně námitku žalobkyně zamítl s tím, že měla dostatečný čas na podání písemného stanoviska do požadovaného termínu 14. 11. 2013. Projektová dokumentace s žádostí o stanovisko byla žalobkyni doručena dne 22. 10. 2013. Obsah námitek nebylo možné zaznamenat do protokolu, správní orgán I. stupně o to ani u konkrétních bodů nebyl požádán. Stanoviska krajského úřadu prošla územním řízením.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, v němž napadla způsob, jakým byly její námitky přednesené při ústním jednání vypořádány. Tvrdila, že při jednání námitky řádně přednesla, protokol o jednání ovšem nebyl vyhotoven v souladu s § 18 správního řádu z roku 2004. Poukázala na to, že z jednání existuje zvukový záznam, který má k dispozici. Následně žalobkyně zrekapitulovala své námitky proti stavebnímu záměru. Dále žalobkyně uplatnila v odvolání námitku budoucích imisí, v níž se zaměřila na to, že správní orgán I. stupně je povinen zabývat se otázkou, zda realizací stavby nedojde k imisi podle § 127 odst. 1 občanského zákoníku z roku 1964 *). Odvolání žalobkyně žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 27. 1. 2014.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Praze. Žalobkyně namítla, že v rámci řízení před správním orgánem I. stupně přednesl starosta žalobkyně při jednání dne 14. 11. 2013 námitky žalobkyně. Navrhl přítomné úřední osobě zastupující správní orgán I. stupně, že jí námitky předloží písemně, aby je nemusela přímo zapisovat, resp. aby je měla k dispozici k vytvoření důkladného a pravdivého protokolu o jednání. Žalobkyně v žalobě zrekapitulovala všechny své námitky, které byly při jednání předneseny. Soustřeďují se především na posouzení souladu žádosti o vydání stavebního povolení, resp. projektové dokumentace, s podmínkami, které stanovil žalovaný ve svém stanovisku sp. zn. KUSK SZ-201554/2011/KUSK a závazném stanovisku sp. zn. KUSK SZ-148745/2012/KUSK/15. Dále žalobkyně poukázala na to, že v hlukové ani rozptylové studii nejsou zohledněny kumulativní faktory související s provozem bioplynové stanice v obci Tupadly, dále na celkový pokles životního standardu v obci (faktoru pohody) a na snížení hodnoty nemovitostí v obci. Tyto námitky, které starosta žalobkyně při jednání přednesl, nejsou obsaženy v protokolu o jednání. Oprávněná úřední osoba si dělala pouze poznámky a protokol vypracovala až následně. Přitom protokol musí dokumentovat průběh jednání, musí být pořizován na místě a na závěr podepsán všemi zúčastněnými osobami. Z jednání existuje zvukový záznam, který žalobkyně navrhla k důkazu. Žalobkyně z dobré vůle předala písemné vyhotovení řádně přednesených námitek správnímu orgánu I. stupně, aby mohly být zapracovány do protokolu o jednání, k čemuž však z neznámého důvodu nedošlo. V odvolání dále žalobkyně odkázala na námitku budoucích imisí. Žalobkyně měla za to, že byla zkrácena na svých právech tím, že do stavebního povolení nebyly zapracovány podmínky z rozhodnutí o umístění stavby, a dále nevypořádáním řádně uplatněných námitek. Žalovaný věc nesprávně právně posoudil, rozhodl v rozporu se zákonem. Nerespektoval práva účastníků řízení. Nepřezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně v rozsahu námitek uvedených v odvolání.
Krajský soud v Praze zrušil rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správního orgánu I. stupně a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Posouzení žalobních bodů
Žalobkyně napadá závěr žalovaného, že námitky uplatnila v řízení před správním orgánem I. stupně až po uplynutí stanovené lhůty, takže k nim nelze přihlížet.
Podle § 112 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006
"[s]tavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto."
Podle § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona z roku 2006
"[ú]častník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží."
Podle § 114 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006 musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení o podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 a 2.
Stavební zákon z roku 2006 upravuje v § 112 odst. 1 větě druhé významnou odchylku od obecné úpravy správního řízení, neboť účinky koncentrace řízení nespojuje s okamžikem vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jak činí § 82 odst. 4 správního řádu z roku 2004, nýbrž již s okamžikem skončení ústního jednání, které bylo ve věci nařízeno. Projevem uplatňování zásady koncentrace ve stavebním řízení je, že účastníci řízení mohou své námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů uplatnit nejpozději při jednání. K později uplatněným námitkám nelze přihlédnout (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2008, čj. 6 As 37/2006-122, a dále obecně k zásadě koncentrace ve správním řízení viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2009, čj. 4 Ads 114/2009-49, č. 2665/2012 Sb. NSS). Smyslem nastavení pravidel pro koncentraci řízení je, ostatně jako v jiných typech řízení (zejména občanském soudním řízení), řízení urychlit. Aby ovšem současně nedošlo ke zkrácení účastníků řízení na jejich procesních právech, musí být účastníci stavebního řízení řádně vyrozuměni o datu a místu konání ústního jednání a poučeni o tom, že námitky lze uplatnit nejpozději při tomto jednání (poučení o koncentraci řízení). Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, tedy že by účastník řízení buď nebyl vůbec vyrozuměn o nařízení ústního jednání (o datu a místu jeho konání), nebo nebyl poučen o tom, že skončením ústního jednání nastávají účinky koncentrace řízení, pak by nebylo možné vytýkat takovému účastníkovi, že své námitky neuplatnil včas (tedy do skončení ústního jednání), a spojovat s tím ten následek, že se k pozdějším námitkám nepřihlíží (viz doslovný text § 112 odst. 1 věty druhé stavebního zákona z roku 2006
"zároveň upozorní"
, přiměřeně srov. rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 31 Cdo 4616/2010, č. 98/2013 Sb. NS).
V dané věci byla žalobkyně vyrozuměna o zahájení stavebního řízení a o nařízení ústního jednání dne 31. 10. 2013. V oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání však není obsaženo upozornění adresované účastníkům řízení, že své námitky mohou uplatnit nejpozději při jednání. V oznámení je uvedeno:
"Dotčené orgány mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději v den ústního jednání nebo v průběhu řízení na stavebním úřadu, jinak k nim nebude přihlédnuto."
Toto poučení je jednoznačně adresováno pouze dotčeným orgánům a nelze z něho dovozovat, že směřuje i vůči účastníkům řízení. Poučení o právech, povinnostech a procesních následcích musí být jasné a srozumitelné. Jiné poučení o
"časové"
koncentraci není v oznámení obsaženo. Z toho tedy plyne, že žalobkyně nebyla o koncentraci řízení řádně poučena, a nemohly tak vůči ní nastat účinky koncentrace skončením ústního jednání. I kdyby žalobkyně podala námitky až dne 19. 11. 2013, tedy po ústním jednání, které se konalo dne 14. 11. 2013, musel by se jimi správní orgán I. stupně zabývat, a to buď zdůvodnit, proč se k takovým námitkám ve stavebním řízení nepřihlíží (k tomu viz § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona z roku 2006), nebo je věcně vypořádat. Jako odůvodnění, proč se správní orgán I. stupně námitkami nezabýval, neobstojí, že byly uplatněny až po skončení ústního jednání, neboť v daném případě nebyly splněny všechny procesní předpoklady pro nastoupení účinků koncentrace řízení (nedostatek poučení dle § 112 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006).
Žalobkyně v žalobě rozvinula argumentaci, že své námitky řádně přednesla při ústním jednání dne 14. 11. 2013 a následně dne 19. 11. 2013 předala správnímu orgánu I. stupně písemné znění námitek, aby tím ulehčila správnímu orgánu I. stupně práci.
Z výše citovaných ustanovení stavebního zákona z roku 2006 vyplývá, že forma námitek není stanovena. Podání, které účastník řízení činí mimo ústní jednání, musí mít písemnou formu (event. kvalifikovanou elektronickou formu), nebo ho lze učinit ústně do protokolu, který s účastníkem za účelem zachycení obsahu podání sepíše správní orgán (§ 37 odst. 4 správního řádu z roku 2004). Námitky účastníka stavebního řízení jsou přitom podáním ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu z roku 2004, neboť naplňují jeho definiční znaky. Od této situace je třeba odlišit případy, kdy účastník řízení činí podání (vznáší námitky) v průběhu ústního jednání, které bylo nařízeno za účelem projednání předmětu správního řízení. Podání je v takovém případě učiněno, jakmile bylo účastníkem řízení při ústním jednání předneseno. V průběhu ústního jednání se totiž ve správním řízení, které je jinak striktně ovládáno zásadou písemnosti, plně prosadí zásada ústnosti se všemi důsledky s tím spojenými, tj. že podání (procesní úkon) je perfektní jeho vyjádřením v ústní formě. O ústním jednání se sice pořizuje protokol, jehož účelem je zachytit podstatné skutečnosti, které se při jednání odehrály, ovšem podání učiněné při jednání v ústní formě je perfektní bez ohledu na to, zda posléze nalezne odraz v obsahu protokolu pořizovaného při jednání. Funkcí protokolu o jednání, který se pořizuje podle § 18 správního řádu z roku 2004, není z hlediska formy dovršit ústní podání účastníka učiněné při jednání. Jeho funkce je důkazní, tj. osvědčuje, co se při jednání odehrálo. Je nepochybně v zájmu účastníka řízení dbát o řádnou protokolaci ústního jednání a případně vznést námitky proti protokolaci (§ 18 odst. 3 správního řádu z roku 2004), neboť v případě sporu usnadní protokol o jednání, který je po obsahové stránce úplný a správný, pozici účastníka řízení. Není-li však podání účastníka, které bylo učiněno při ústním jednání, zachyceno v dostatečné míře v protokolu o jednání, nemá to ten následek, že podání učiněno nebylo. Pouze je tím ztížena případná důkazní situace účastníka řízení, má-li prokázat, že podání učinil a jaký byl jeho obsah.
Žalobkyně navrhla k prokázání svého tvrzení, že námitky proti projektové dokumentaci uplatnila při jednání dne 14. 11. 2013, provést důkaz zvukovým záznamem z ústního jednání. Krajský soud se nejprve zabýval otázkou, zda je možné takovému návrhu vyhovět s ohledem na to, že jde o důkaz, který byl poprvé navržen až v žalobě. Vzhledem k tomu, že nejde o zvukový záznam pořízený správním orgánem I. stupně (dle § 18 odst. 1 věty poslední správního řádu z roku 2004), nýbrž o soukromý záznam pořízený jedním z účastníků správního řízení, patrně bez svolení, či alespoň vědomí ostatních osob účastnících se ústního jednání, musel krajský soud dále vážit přípustnost provedení takového důkazu.
V odvolání ze dne 10. 12. 2013 žalobkyně uvedla, že z jednání existuje zvukový záznam, který má k dispozici. Ze záznamu je zcela jasně patrno, že byly námitky vzneseny a předneseny v souladu se zákonem. V odvolání však explicitně nenavrhla provést zvukový záznam k důkazu ani jej k odvolání nepřiložila, což by bylo možné považovat za implicitní důkazní návrh. Dle § 52 správního řádu z roku 2004 jsou účastníci povinni k prokázání svých tvrzení označit důkazy. V daném případě bylo nepochybně přípustné označit důkaz k tvrzení žalobkyně, že námitky byly při ústním jednání řádně předneseny, i v odvolacím řízení podle § 82 odst. 4 správního řádu z roku 2004, neboť ačkoliv zvukový záznam byl k dispozici již v průběhu řízení správního orgánu I. stupně, žalobkyně neměla důvod navrhovat ho k důkazu, neboť neměla pochybnosti o tom, že se správní orgán I. stupně bude jejími námitkami řádně zabývat. Teprve z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně zjistila, že námitky byly vyhodnoceny jako opožděné. Odvolání je tak prvním úkonem žalobkyně, v němž bylo racionální navrhnout nahrávku k důkazu.
V obecné rovině je možné, aby soud zopakoval důkazy již provedené správními orgány, popř. aby provedl důkazy doposud neprovedené (§ 77 odst. 2 s. ř. s.). Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy je totiž založen na konceptu plné
jurisdikce
, což znamená, že soud není vázán skutkovým stavem zjištěným orgány veřejné správy a je oprávněn jimi zjištěný skutkový stav přezkoumat (a to třeba i zopakováním provedených důkazů) nebo doplnit (provedením dalších důkazů).
V nyní posuzované věci nejde o přezkum rozhodnutí vydaného v daňovém řízení, rozhodnutí není založeno na závěru o neunesení důkazního břemene, takže se neuplatní limity pro provádění nově navržených důkazů formulované v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2009, čj. 2 Afs 35/2009-91, č. 1906/2009 Sb. NSS (viz zejména jeho body [41] a [43], dále též rozsudek ze dne 3. 2. 2010, čj. 1 Afs 103/2009-232, č. 2033/2010 Sb. NSS, nebo rozsudek ze dne 4. 6. 2015, čj. 7 Afs 99/2015-27). Jde naopak o situaci, kdy navrženým důkazem má být prokázáno, že žalovaný vycházel z nesprávně zjištěného skutkového stavu, pakliže uzavřel, že při jednání nebyly žalobkyní vzneseny žádné konkrétní námitky a že takové námitky byly předloženy správnímu orgánu I. stupně poprvé až dne 19. 11. 2013 (žalovaný vycházel výlučně z obsahu protokolu o jednání). Provedení důkazu zvukovým záznamem z ústního jednání pak nepochybně nepředstavuje rozsáhlé či zásadní doplnění skutkového stavu, takže nelze mít za to, že by krajský soud nahrazoval činnost žalovaného.
Pokud jde o přípustnost provedení důkazu soukromou nahrávkou ústního jednání, lze odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2010, čj. 5 As 37/2009-94, č. 2097/2010 Sb. NSS, který se týká ještě předchozího správního řádu z roku 1967. V této věci šlo navíc o pořízení zvukového záznamu z ústního jednání, při němž byl vyslýchán svědek. Nejvyšší správní soud k tomu uvedl, že
"účastník řízení má právo realizovat svá procesní práva a oprávněné zájmy a správní orgán je povinen umožnit účastníkům řízení uplatňovat v rámci výkonu veřejné správy jejich práva a oprávněné zájmy, které jim garantuje zákon. Pořizování zvukových záznamů ústního jednání není správním řádem
[z roku 1967]
nijak upraveno ani ve vztahu ke správnímu orgánu, ani ve vztahu k účastníkům řízení či jiným zúčastněným osobám. To však neznamená, že neexistuje-li pozitivní právní úprava, je takové jednání účastníka řízení bez dalšího nepřípustné, respektive zakázáno. I když ústní jednání bylo v daném případě neveřejné ve smyslu § 21 odst. 3 správního řádu
[z roku 1967],
což znamenalo, že správní orgán na něm připustil jen účast osob zúčastněných na řízení, tedy vedle pracovníků či členů správního orgánu, účastníků řízení a jejich zástupců, dále předvolaných svědků, znalců, tlumočníků apod., avšak nikoliv dalších osob, tedy veřejnosti, neznamenalo to, že by práva účastníka řízení byla v jeho průběhu menší než v případě ústního jednání veřejného. Podle čl. 2 odst. 4 Ústavy každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá. [...] Zákon nezakazuje účastníku správního řízení pořídit si zvukový záznam průběhu ústního jednání"
(shodně viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2011, čj. 1 Afs 1/2011-82).
Správní řád z roku 2004 na výše uvedených východiscích rozhodujícím způsobem nic nezměnil, možnost účastníka řízení pořizovat si osobní zvukový záznam z ústního jednání správního orgánu zůstává stále neupravena (rozuměj nezakázána a neregulována omezujícími podmínkami), proto i právní názor Nejvyššího správního soudu nadále obstojí. Skutečnost, že v dané věci jde patrně o skrytě pořízenou nahrávku, nepovažuje krajský soud za významnou. Rozhodující je, že je na nahrávce zachyceno ústní jednání vedené správním orgánem I. stupně, tedy úřední úkon. Zachyceny jsou toliko ústní projevy osob, jejichž účast při ústním jednání byla přípustná. Projevy osob při ústním jednání v rámci správního řízení nelze považovat za projevy osobní povahy (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004). To, že by se některé osoby mohly vyjadřovat jinak, kdyby věděly, že je záznam pořizován, nepředstavuje zásah do jejich osobnosti. Všichni věděli, že se vyjadřují veřejně (na tom nic nemění, že je správní řízení neveřejné), za účasti několika osob, v úřední záležitosti, za účelem prosazování svých práv a právem chráněných zájmů. Ostatně Nejvyšší správní soud dovodil, že ve správním řízení lze připustit provedení důkazu i kamerovým záznamem pořízeným soukromě bez vědomí osoby na něm zachycené, ačkoliv tím bylo zasaženo do sféry osobnostních práv takové osoby (rozsudek ze dne 18. 11. 2011, čj. 2 As 45/2010-68, č. 2518/2012 Sb. NSS). V nyní posuzované věci k zásahu do osobnostních práv nedošlo. Lze doplnit, že § 88 odst. 1 občanského zákoníku z roku 2012, který je účinný od 1. 1. 2014, umožňuje pořídit zvukový záznam i bez svolení dotčených osob, jestliže se pořizuje nebo použije k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. V daném případě byl zvukový záznam pořízen právě k ochraně práv účastníka správního řízení.
Krajský soud tedy dospěl k závěru, že provedení důkazu zvukovým záznamem ústního jednání je v tomto řízení přípustné a
relevantní
, a proto tento důkaz při jednání provedl. (...)
*)
S účinností od 1. 1. 2014 nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
**) Poznámka redakce - "SZ" v textu SZ-201554/2011 je přeškrtnuto.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.