Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

302/2004

Stavební řízení a stavební povolení

Ej 41/2004
Stavební řízení: stavební povolení
k § 54 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Jestliže původní stavba umístěná na určitém pozemku byla odstraněna (zanikla), je třeba k postavení nové stavby nové stavební povolení, a to i za situace, že se jedná o stavbu z hlediska jejího umístění, stavebně technických požadavků i jiných hledisek zcela shodnou se stavbou původní. Pro účely požadovaného stavebního povolení je pak nerozhodné, že původní stavba byla odstraněna v důsledku protiprávního jednání jiné osoby, než je vlastník stavby, a že k odstranění stavby došlo bez povolení příslušného stavebního úřadu (případně jiného orgánu, který působnost stavebního úřadu vykonává).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2004, čj. 5 A 23/2000-45)
Věc:
Blažena a Jaroslav Č. v P. proti Ministerstvu zemědělství o odstranění stavby.
Okresní úřad Jičín, referát životního prostředí, jakožto příslušný vodohospodářský orgán podle § 2 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 120 stavebního zákona nařídil dne 2. 5. 1997 Jaroslavu Č. a Blaženě Č. podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona odstranění stavby „Vodovod a vodní nádrž v k. ú. S.“.
Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci odvolání, o němž rozhodlo dne 22. 8. 1997 Ministerstvo životního prostředí tak, že je zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo.
Vrchní soud v Praze svým rozsudkem ze dne 16. 7. 1999 zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a vyslovil, že orgánem věcně příslušným k rozhodnutí o odvolání bylo Ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo zemědělství dne 21. 1. 2000 žalobou naříkaným rozhodnutím odvolání žalobců zamítlo a rozhodnutí Okresního úřadu v Jičíně potvrdilo.
V žalobních námitkách žalobci především poukazovali na to, že v případě jimi vystavěné vodní nádrže nejde o novou výstavbu, ale jen o obnovení umělé vodní nádrže, kterou v roce 1954 zničilo bez vědomí vlastníků a bez povolení příslušného správního orgánu JZD P. Jelikož žalobci pouze obnovují to, co JZD P. zničilo, nepotřebují žádnou legalizaci pro obnovu vodní nádrže.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal podle § 132 s. ř. s. k dokončení řízení, žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
Z odůvodnění:
V daném případě v řízení v I. stupni rozhodoval jakožto speciální stavební úřad (vodohospodářský orgán) Okresní úřad v Jičíně – referát životního prostředí. O odvolání (po zrušení předchozího rozhodnutí Vrchním soudem v Praze) pak rozhodlo Ministerstvo zemědělství, a to za použití příslušných stavebních předpisů, především stavebního zákona (§ 120 tohoto zákona).
Podle ustanovení § 54 téhož zákona lze stavby, jejich změny a udržovací práce na nich provádět podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu.
Podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) tohoto zákona nařídí stavební úřad vlastníku stavby nebo zařízení odstranění stavby nebo zařízení postaveného bez stavebního povolení či ohlášení nebo v rozporu s ním. Odstranění stavby se nenařídí, pokud stavebník prokáže, že stavba je v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavbu a zájmy chráněnými zvláštními předpisy a jestliže stavebník v řízení o odstranění stavby podá žádost o její dodatečné povolení a předloží podklady a doklady vyžádané stavebním úřadem v jím stanovené lhůtě a v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.
Jestliže původní stavba umístěná na určeném pozemku byla odstraněna (zanikla), je třeba k postavení nové stavby nové stavební povolení, a to i za situace, že se jedná o stavbu z hlediska jejího umístění, stavebně technických požadavků i jiných hledisek zcela shodnou se stavbou původní. Pro účely požadovaného stavebního povolení je pak nerozhodné, že původní stavba byla odstraněna v důsledku protiprávního jednání jiné osoby, než je vlastník stavby, a že k odstranění stavby došlo bez povolení příslušného stavebního úřadu (případně jiného orgánu, který působnost stavebního úřadu vykonává).
Pro znovupostavení („obnovení“) dotyčné vodní nádrže tedy bylo třeba stavební povolení. Jestliže toto povolení vydáno nebylo, bylo právem zahájeno vůči žalobcům řízení podle § 88 a násl. stavebního zákona. I když soud nemá důvod pochybovat o skutečnostech uvedených v žalobě (zejména pokud se týká perzekuce rodičů žalobkyně), nejsou tyto okolnosti pro stavební řízení rozhodné.
(oda)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.