Vydání 8/2018

Číslo: 8/2018 · Ročník: XVI

3756/2018

Řízení před soudem: potvrzení o souladu údaje v návrhu na zápis do katastru se skutečností

Řízení před soudem: potvrzení o souladu údaje v návrhu na zápis do katastru se skutečností
k § 39 písm. c) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Potvrzení stavebního úřadu vydané podle § 39 písm. c) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, o tom, že údaje v návrhu na zápis do katastru odpovídají skutečnosti, není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., a je tedy vyloučeno ze soudního přezkumu.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2018, čj. 54 A 49/2018-32)
Věc:
Václav K. proti Magistrátu města Kladna o zápis do katastru nemovitostí.
Žalobce je vlastníkem nemovitostí bezprostředně sousedících s budovou v obci Kročehlavy.
Dne 12. 3. 2018 podal u Krajského soudu v Praze žalobu, kterou napadl potvrzení ze dne 20. 5. 2014 vydané žalovaným (dále jen „potvrzení“), jímž žalovaný na žádost společnosti SaM spol. s r. o. v souladu s § 37 odst. 1 písm. e) a § 39 písm. c) katastrálního zákona potvrdil, že předmětná budova je bez závad užívána jako „
stavba pro obchod
“ ve smyslu vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
V žalobě obsáhle popsal postup žalovaného ve společném územním a stavebním řízení vedeném na žádost společnosti SaM, které se týkalo stavebních úprav a půdní nástavby domu. Poukázal na to, že opakovaně žádal žalovaného i Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený správní orgán o poskytnutí rozhodnutí, kterým byla povolena změna užívání předmětné stavby z rodinného domu na stavbu pro obchod. Takové rozhodnutí mu však nebylo poskytnuto. V doplnění žaloby dále uvedl, že až dne 28. 3. 2018 mu Katastrální úřad pro Středočeský kraj vydal na jeho žádost kopii potvrzení a formuláře „
Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba, do katastru nemovitostí
“ podaného společností SaM dne 9. 7. 2014, na základě něhož byla v katastru nemovitostí zapsána změna způsobu využití předmětné stavby z rodinného domu na stavbu pro obchod. Žalobce tvrdí, že žalovaný jednal nezákonně, pokud jen na žádost stavebníka vydal potvrzení, na základě něhož byl proveden zápis změny do katastru nemovitostí. Žalovaný tímto postupem vyloučil dotčené orgány státní správy a ostatní účastníky dotčené touto změnou. Vydáním potvrzení byla ohrožena bezpečnost uživatelů veřejného prostoru a došlo rovněž k poškození práv vlastníků nemovitostí touto změnou dotčených. Navíc je podle jeho názoru potvrzení v rozporu s právními předpisy z důvodů, které dále uvedl v doplnění žaloby. Závěrem v petitu žaloby navrhl, aby soud uložil žalovanému povinnost zrušit napadené potvrzení.
Krajský soud v Praze žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
[3] Krajský soud v prvé řadě posuzoval, jaký žalobní typ podle soudního řádu správního v daném případě žalobcův návrh představuje. Žalobce, který je právním laikem, v žalobě ani v jejím doplnění výslovně neuvedl, a to ani v návaznosti na usnesení krajského soudu ze dne 19. 3. 2018, kterým byl vyzván k odstranění nedostatků žaloby, zda návrh představuje žalobu proti rozhodnutí žalovaného (§ 65 a násl. s. ř. s.), žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného (§ 79 a násl. s. ř. s.) nebo žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného (§ 82 a násl. s. ř. s.). Z obsahu obou žalobcových podání je ovšem zjevné, že napadá žalovaným vydané potvrzení, na základě něhož byl v katastru nemovitostí proveden zápis změny využití předmětné stavby z rodinného domu na stavbu pro obchod. V opraveném petitu žaloby se přitom domáhá toho, aby krajský soud uložil žalovanému uvedené potvrzení zrušit. Přestože tento
petit
po formální stránce neodpovídá znění zákona, neboť v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu soud může rozhodnout pouze tak, že napadené rozhodnutí sám zruší (§ 78 odst. 7 s. ř. s.), je beze vší pochybnosti zřejmé, že se žalobce domáhá právě toho, aby žalobou napadené potvrzení bylo zrušeno. Krajský soud proto posoudil žalobní návrh s ohledem na jeho skutečný obsah jako žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s.
[4] Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. platí, že „[k]
do tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen ‚rozhodnutí‘), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak
“.
[5] Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná „
domáhá-li se
[žalobce]
přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno
“.
[6] Podle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny „
úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími
“.
[7] Žalovaný vydal napadené potvrzení na základě § 37 odst. 1 písm. e) a § 39 písm. c) katastrálního zákona. Z těchto ustanovení plyne, že potvrzení vydávají příslušné správní orgány na žádost vlastníka nebo jiné oprávněné osoby v případě, že k navrhovanému zápisu do katastru nebo jeho změně není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření správního úřadu. Potvrzení slouží pouze jako podklad pro provedení zápisu změny v katastru nemovitostí a jeho účelem je autoritativně potvrdit, že údaje uvedené v návrhu na zápis změny v katastru nemovitostí odpovídají skutečnosti. Potvrzení tedy má povahu osvědčení podle § 154 správního řádu, neboť pouze osvědčuje skutečnosti, které jsou v něm uvedeny. Samo o sobě však nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje práva nebo povinnosti a není způsobilé vyvolat zásah do právní sféry vlastníka dotčené nemovitosti nebo jakýchkoliv jiných osob. Tomuto závěru ostatně nasvědčuje i skutečnost, že obě citovaná ustanovení katastrálního zákona výslovně uvádějí, že se potvrzení vydává pouze v případě, že „
k navrhovanému zápisu není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu veřejné moci
“. Krajský soud proto dospěl k závěru, že žalovaným vydané potvrzení není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., a z tohoto důvodu je ze soudního přezkumu vyloučeno.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.