Vydání 12/2004

Číslo: 12/2004 · Ročník: II

407/2004

Řízení před soudem a zpětvzetí žaloby

Ej 11/2004
Řízení před soudem: zpětvzetí žaloby
k § 37 odst. 4 a § 47 písm. a) soudního řádu správního
Jestliže žalobkyně ve svém podání výslovně uvedla, že žalobu proti rozhodnutí správního orgánu bere zpět, soud za splnění podmínek § 37 odst. 4 s. ř. s. řízení dle § 47 písm. a) s. ř. s. zastaví. Napadne-li poté žalobkyně toto rozhodnutí kasační stížností, ve které toliko namítá, že zpětvzetí žaloby učinila z důvodu zamítnutí její žádosti o ustanovení zástupce, je taková kasační stížnost nedůvodná.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2003, čj. 3 Ads 36/2003-54)
Věc:
Radomíra S. v O. proti České správě sociálního zabezpečení o částečný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalovaná dne 27. 5. 2002 zamítla žádost žalobkyně o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 43 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Žalobkyně v opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí namítla, že její zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, a částečný invalidní důchod jí tedy náleží.
Podáním ze dne 12. 12. 2002 žalobkyně vzala opravný prostředek zpět. Krajský soud v Ostravě proto řízení dne 13. 1. 2003 podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.
Usnesení krajského soudu napadla žalobkyně (dále "stěžovatelka") kasační stížností, v níž uplatnila důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. V zastavení řízení stěžovatelka spatřovala nezákonný postup soudu. Žalobu totiž vzala zpět poté, co jí soud neustanovil zástupce z řad advokátů; tímto postupem soudu jí byla odepřena právní pomoc. Stěžovatelka uvedla, že její zdravotní stav je neustále velmi špatný, a proto bude navrhovat přezkoumání svého zdravotního stavu nestranným znaleckým posudkem.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě a kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou podle § 110 s. ř. s.
Z odůvodnění:
Stěžovatelka uvádí jako důvod kasační stížnosti § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., podle kterého lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.
Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.
Stěžovatelka ve svém podání doručeném krajskému soudu dne 12. 12. 2002 výslovně uvedla, že bere zpět opravný prostředek proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 5. 2002 a že podává novou žádost o plný invalidní důchod, neboť došlo ke zhoršení jejího zdravotního stavu. Za takové situace neměl Krajský soud v Ostravě jinou možnost než řízení o opravném prostředku (žalobě) zastavit.
K námitce stěžovatelky, že k nezákonnému postupu soudu došlo rovněž proto, že již dříve žádala krajský soud o přidělení zástupce k ochraně svých práv, avšak soud usnesením její žádost zamítl, stěžovatelka z důvodu neposkytnutí právní pomoci vzala svoji žalobu zpět a právě v této skutečnosti spatřuje nezákonnost napadeného rozhodnutí soudu, uvádí Nejvyšší správní soud, že uvedená námitka již nemůže být ve vztahu k projednávané věci
relevantní
.
Krajský soud v Ostravě zamítl usnesením ze dne 4. 11. 2002 žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce z řad advokátů; své rozhodnutí řádně zdůvodnil. Současně stěžovatelku poučil o možnosti podat proti zamítavému usnesení odvolání; této možnosti však stěžovatelka nevyužila.
Podle ustanovení § 5 s. ř. s. platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.
Není tedy možné poté, co stěžovatelka nevyužila možnosti podat odvolání proti usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě, aby se nyní, ve spojení s kasační stížností, takového opravného prostředku domáhala.
(ani)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.