Vydání 8/2005

Číslo: 8/2005 · Ročník: III

612/2005

Řízení před soudem a nedostatek aktivní žalobní legitimace

Ej 208/2005
Řízení před soudem: nedostatek aktivní žalobní legitimace
k § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Jestliže žalovaný správní orgán vydal dvě samostatná rozhodnutí proti dvěma žalobcům a oba žalobci ve společné žalobě napadají jen jedno z nich, krajský soud odmítne žalobu podanou žalobcem, který napadl rozhodnutí jeho se netýkající, neboť je podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].
(
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.4.2005, čj. 3 As 35/2004-52)
Věc:
Miroslav a Milada S. v P. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o povolení stavby, o kasační stížnosti žalobců.
Žalobkyně Milada S. podala dne 13.12.2002 odvolání proti rozhodnutí Okresního národního výboru Plzeň-sever, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 25.7.1989, kterým byla Ladislavu T. a Ivaně T. povolena stavba rekreační chaty v katastrálním území K. Odvolání žalobkyně zdůvodnila především tím, že ve stavebním řízení s ní nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, i když s ní takto mělo být jednáno. Proti shora uvedenému rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal dne 5.12.2002 odvolání rovněž žalobce Miroslav S., a to ze shodných důvodů jako žalobkyně.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 17.2.2003 zamítl jako nepřípustné jednak odvolání žalobkyně Milady S., a jednak rozhodnutím ze dne 12.2.2003 zamítl jako nepřípustné rovněž odvolání žalobce Miroslava S. proti témuž rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Oba žalobci se posléze domáhali žalobou zrušení rozhodnutí Okresního národního výboru Plzeň-sever ve spojení s rozhodnutím žalovaného ze dne 17.2.2003.
Krajský soud v Plzni žalobu odmítl usnesením ze dne 11.5.2004, a to ve vztahu k žalobkyni Miladě S. proto, že žaloba je podle soudního řádu správního nepřípustná, jelikož žalobkyně nevyčerpala řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem [§ 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. a) s. ř. s.]: nevyčerpáním řádného opravného prostředku je totiž třeba rozumět nejen jeho nepodání vůbec, ale i jeho opožděné podání. Ve vztahu k žalobci Miroslavu S. žalobu odmítl proto, že byla podána osobou zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. Tohoto žalobce se totiž ve druhé správní instanci týkalo nikoli napadené rozhodnutí žalovaného, nýbrž jeho rozhodnutí ze dne 12.2.2003, které není napadáno.
Proti tomuto usnesení krajského soudu podali oba žalobci (stěžovatelé) společnou kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je částečně důvodná. Kasační stížnost stěžovatele Miroslava S. jako nedůvodnou zamítl, ovšem usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11.5.2004 ohledně stěžovatelky Milady S. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Kasační stížnost stěžovatele Miroslava S. byla zamítnuta zejména z toho důvodu, že v projednávané věci podali oba stěžovatelé samostatně odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně a žalovaný o těchto odvoláních samostatně rozhodl. Ohledně stěžovatele Miroslava S. se tak stalo rozhodnutím žalovaného ze dne 12.2.2003, ohledně stěžovatelky Milady S. žalovaný rozhodl dne 17.2.2003. Oba stěžovatelé podali společnou žalobu ke krajskému soudu; v ní však napadali pouze rozhodnutí žalovaného, které bylo vydáno ve věci stěžovatelky Milady S.
Správní soudnictví vychází z koncepce, podle níž má žalobní legitimaci ten, kdo tvrdí, že byl rozhodnutím správního orgánu zkrácen na svých právech. Výjimkou je pouze zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu (§ 66 s. ř. s.). V projednávané věci stěžovatel Miroslav S. v žalobě sice tvrdil, že byl zkrácen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, avšak žalobou nenapadl rozhodnutí žalovaného ze dne 12.2.2003, které se ho týkalo. Soudní řád správní nepřipouští, aby jeden žalobce „podporoval“ v žalobě druhého žalobce při ochraně jeho subjektivních veřejných práv.
Kasační stížnost stěžovatelky Milady S. však považuje Nejvyšší správní soud za důvodnou (...); proto napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
(ach)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.