Vydání 10/2017

Číslo: 10/2017 · Ročník: XV

3622/2017

Právo na informace: k pojmu "informace" a "dokument"

Právo na informace: k pojmu "informace" a "dokument"
k čl. 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru
k § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
Vzorek policejní polokošile nelze považovat za dokument ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru, a tedy ani za informaci podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou by bylo možné žadateli v režimu tohoto zákona poskytnout, neboť sama o sobě nemá žádný obsah, který by bylo možné vyjádřit slovy, ani na ní není takový obsah zaznamenán.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2016, čj. 9 A 117/2013-34)
*)
)
Prejudikatura:
č. 1627/2008 Sb. NSS.
Věc:
Akciová společnost PLEAS proti Ministerstvu vnitra, o poskytnutí informace.
Žalobkyně se účastnila výběrového řízení na dodávku polokošil v barvě bílá, modrá a žlutá pro Policii České republiky, avšak neuspěla v něm. Rozdíl mezi nabídkou žalobkyně a nabídkou vítězné společnosti vedl žalobkyni k pochybnostem, zda kvalita dodaného zboží odpovídá specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. Z těchto důvodů požádala Policejní prezidium České republiky (dále jen "povinný subjekt") o poskytnutí kompletních, přesných a jednoznačných informací o parametrech a jakosti dodávek polokošil na základě smlouvy, která vzešla z tohoto výběrového řízení. Žalobkyně požadovala, aby bylo její žádosti vyhověno tak, že jí budou zaslány 2 kusy od každé barvy těchto polokošil. Dodala, že počítá s úhradou jejich ceny a poštovného.
Povinný subjekt žalobkyni dopisem ze dne 3. 10. 2011 sdělil, že její žádosti na prodej polokošil nelze vyhovět a že tuto žádost nevypořádal postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím z toho důvodu, že nespadá do jeho působnosti. Povinný subjekt dále odkázal na § 3 odst. 3 a § 5 odst. 3 citovaného zákona, s tím, že informaci podanou poskytnutím výrobku nelze zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, příp. zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující její obsah.
K žalobě na ochranu proti nečinnosti Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 2. 2013, čj. 11 A 174/2012-39, žalovanému uložil vydat rozhodnutí o stížnosti žalobkyně ve věci její žádosti o poskytnutí informace.
Žalovaný následně přikázal povinnému subjektu, aby žádost žalobkyně o poskytnutí informace vyřídil. Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 26. 3. 2013 žádost žalobkyně podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítl.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 13. 5. 2013 a rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.
Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že za zásadní považuje především určení, zda je polokošile nosičem informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žalovaný se ztotožnil s povinným subjektem v tom, že polokošile nosičem informace ve smyslu citovaného zákona není. Povinný subjekt se v této souvislosti odvolal na směrnici o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která byla co do vymezení pojmu informace do zákona o svobodném přístupu k informacím transponována. Nesouhlasil se žalobkyní, že polokošile je nosičem informace o jejích parametrech a kvalitě. Zákon o svobodném přístupu k informacím podle žalovaného vychází z předpokladu, že se poskytuje informace, tedy že žadatel vymezuje svůj požadavek identifikací informace, nikoliv jejího nosiče. Zákonem č. 61/2006 Sb. byla do zákona o svobodném přístupu k informacím vtělena definice pojmu informace jako výraz transpozice tohoto pojmu z citované směrnice.
Ta hovoří o nosiči informace jako o dokumentu "
v držení veřejného sektoru
". Zákonné vymezení pak definuje informaci jako "
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního
" (§ 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím). Na požadovaných polokošilích není v tomto smyslu zaznamenáno ze strany jejich výrobce ani povinného subjektu ničeho. Na základě výše uvedených skutečností dospěl žalovaný k závěru, že požadované polokošile nejsou nosičem informací ve smyslu citovaného zákona, a rozhodnutí povinného subjektu proto označil za správné.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze. V ní uvedla, že definice informace je v zákoně o svobodném přístupu k informacím velmi široká, a proto je podle ní možné tímto způsobem požádat i o polokošili, která je nosičem informace o jejích vlastnostech v souladu s § 3 odst. 3 tohoto zákona.
Je pravdou, že zákon výslovně neupravuje otázku poskytování hmotných vzorků, dle žalobkyně je ale nepochybné, že se na ně může vztahovat. Samotná polokošile je nepochybně nosičem informace o jejích parametrech a kvalitě. Z judikatury soudů, která se vztahuje k § 3 odst. 3 citovaného zákona, je zřejmé, že výklad tohoto ustanovení je velmi široký a soudy pod něj zahrnují v podstatě cokoliv.
Argumentace § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou použil povinný subjekt, nebyla dle žalobkyně vhodná, neboť vyznívá naopak v její prospěch. Toto ustanovení totiž výslovně počítá se situací, že by informace poskytnutá na žádost mohla být v jiné než elektronické podobě.
Žalovaný sice argumentoval tím, že v daném případě není splněna podmínka, aby byla informace zaznamenána na nosiči, podle žalobkyně je však i tato podmínka splněna. Ačkoliv zákon o svobodném přístupu k informacím nenabízí přesnější definici, lze uvést analogii s tiskem na papír, což záznam informace na nosič určitě je. Polokošile jsou ve svém základu nějakým způsobem uspořádaná textilní vlákna, v případě papíru se jedná o uspořádaná papírová vlákna. Barvení a další úpravy polokošile jsou pak obdobou tisku na papír.
Žalobkyně se dovolávala toho, že právo na informace je zaručeno Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina"), přičemž podrobnosti tohoto práva jsou upraveny v předpisech na úrovni zákonů. Tyto zákony je však nutno vnímat jako omezení ústavního práva v tom smyslu, že je nutné poskytnout vše, co zákony nezakazují. Smyslem těchto ustanovení je, aby fyzické a právnické osoby mohly účinně provádět kontrolu dodržování povinností orgánů veřejné moci, a proto je nutné zákon vykládat co nejšířeji. Samotný zákon o svobodném přístupu k informacím, je postaven na principu, že je nutné poskytnout vše, co není výslovně zakázáno. Poskytnutí polokošil přitom nespadá pod žádnou z výjimek. Žalobkyně dodala, že vzorek polokošil je zcela zastupitelnou věcí a zároveň se nejedná o nic, čím by mohl být ohrožen veřejný pořádek nebo veřejná bezpečnost.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že výsledky rozhodovací činnosti soudů v oblasti práva na informace rozhodně nelze shrnout tak, že podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím lze podřadit pod pojem informace v podstatě cokoliv. Tento zákon vychází z předpokladu, že se poskytuje informace, tedy že žadatel vymezí svůj požadavek identifikací informace, nikoliv jejího nosiče. Definice pojmu informace byla do citovaného zákona vtělena jeho novelou provedenou zákonem č. 61/2006 Sb. jako výraz transpozice tohoto pojmu ze směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Tato směrnice hovoří o nosiči informace jako o dokumentu v držení veřejného sektoru. Zákonné vymezení pak definuje informaci jako "
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního
". Na polokošilích požadovaných žalobkyní však není v uvedeném smyslu ze strany jejich výrobce ani povinného subjektu zaznamenáno způsobem obvyklým, dostupným pro každého a zveřejnitelným podle § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím ničeho. Z tohoto důvodu nemohou být polokošile považovány za informaci ani za její nosič.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Není pravdou, že podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím může být za informaci v souladu s judikaturou soudů a odbornou literaturou považováno v podstatě cokoliv, a tedy i žalobkyní požadované polokošile. Zmíněné ustanovení obsahuje zákonnou definici pojmu informace, kterou se "
pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního
". Žalovanému je nutno přisvědčit v tom, že tato definice pojmu informace byla do citovaného zákona vtělena při jeho novelizaci provedené zákonem č. 61/2006 Sb., kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 7. 5. 2008 čj. 1 As 17/2008-67, č. 1627/2008 Sb. NSS, dovodil, "
že záměrem zákonodárce jednoznačně bylo, aby ‚
informace
' v pojetí zákona o svobodném přístupu k informacím byla totožná s pojmem ‚
dokument
' v transponované směrnici (srov. k tomu shodně zvláštní část důvodové zprávy k bodu 6 prvé části zákona). Dokument je v čl. 2 odst. 3 směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru definován jako ‚
a) obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka); b) jakákoli část takového obsahu
'
."
Dle bodu 11 preambule směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, "
tato směrnice stanoví obecnou definici pojmu ‚
dokument
' v souladu s vývojem informační společnosti. Vztahuje se na veškeré záznamy jednání, skutečností nebo informací - a všechny soubory takových jednání, skutečností nebo informací - bez ohledu na formu nosiče (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka), které mají subjekty veřejného sektoru v držení. Dokument v držení subjektu veřejného sektoru je dokument, u něhož má subjekt veřejného sektoru právo povolit opakované použití
."
To, že úmyslem zákonodárce bylo definovat v zákoně pojem informace souladně s pojmem dokument vymezeným citovanou směrnicí, tedy ve smyslu určitého obsahu, který je uložen na nějakém nosiči, ať již ve formě písemného či elektronického dokumentu, nebo ve formě vizuální, zvukové či audiovizuální nahrávky, jednoznačně dokládá i důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb. (Sněmovní tisk č. 991/0), která mj. uvádí, že "
do zákona se zavádí výkladové ustanovení k pojmu ‚
informace
', které dosud zcela chybělo. Definice byla převzata z transponované směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, jejím účelem je především ujasnit vztah mezi ‚
informací
' ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a ‚
dokumentem
', jak ho definuje
[citovaná]
směrnice. Vyjasnění tohoto vztahu je klíčové pro bezvadnou transpozici
[této]
směrnice
."
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že pojem "
informace
" ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím musí mít stejný význam jako pojem "
dokument
" ve smyslu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která tento pojem definuje s použitím uzavřeného výčtu jako:
- obsah psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě;
- obsah uložený jako zvuková, vizuální či audiovizuální nahrávka;
- případně jakákoliv část takového obsahu.
Toto vymezení má souvislost také s následným poskytnutím informace, neboť jak uvedl Nejvyšší správní soud v již citovaném rozsudku čj. 1 As 17/2008-67, "
poskytováním informací se pak rozumí především poskytování jejich obsahu, tedy zpravidla textu
". Nejvyšší správní soud zde užil slovo "
zpravidla
" proto, že informace může mít také formu obsahu zaznamenaného nikoliv v textové podobě, ale ve formě zvukové nahrávky, videonahrávky či audiovizuální nahrávky. V každém případě však i taková informace, stejně jako informace zaznamenaná přímo slovy, musí mít vždy určitý obsah, který je její podstatou a který lze slovně reprodukovat.
V případě polokošile tomu tak ale není, protože se jedná toliko o hmotný předmět, který žádný konkrétní slovy vyjádřitelný obsah nemá.
Jinak řečeno, polokošili nelze považovat za dokument ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, a tedy ani za informaci podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou by bylo možné žadateli v režimu tohoto zákona poskytnout, neboť sama o sobě nemá žádný obsah, který by bylo možné vyjádřit slovy, ani na ní není takový obsah zaznamenán (není ani nosičem informace).
Podstatou každé informace je právě její slovně vyjádřitelný obsah. Ten umožňuje konkrétní informaci reprodukovat, šířit, poskytnout ji žadateli, a umožňuje rovněž povinnému subjektu, aby splnil povinnost uloženou § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, tj. aby poskytnutou informaci ve stanovené lhůtě zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. aby zveřejnil doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnutých informací. V případě hmotných předmětů je splnění této povinnosti nemožné, neboť tyto žádný slovy reprodukovatelný "
obsah
", který by bylo možné zveřejnit, nemají.
Je nepochybné, že odbornou analýzou jakéhokoliv hmotného předmětu lze získat celou škálu údajů (informací) o jeho složení, chemických a fyzikálních vlastnostech apod. Tyto údaje se však stanou informacemi ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím teprve tehdy, až jimi bude povinný subjekt reálně disponovat v podobě dokumentu majícího určitý obsah. K tomu dojde, jestliže povinný subjekt analýzu hmotného předmětu sám provede a poté písemně vyhodnotí, nebo když obdrží výsledky takové analýzy zpracované třetí osobou. To, že povinný subjekt má ve svém držení samotný hmotný předmět, existenci takových (dosud neexistujících) informací neprokazuje.
Poukaz žalobkyně na analogii mezi tiskem (textu) na papír a barvením či jinými úpravami polokošile nemůže obstát. Mezi oběma postupy je zásadní rozdíl spočívající v tom, že při barvení či jiných úpravách polokošile není na textilní vlákna, z nichž polokošile sestává, zaznamenáván žádný slovně vyjádřitelný obsah, jako je tomu v případě tisku určitého textu na papír. Jak bylo soudem konstatováno shora, právě tento slovně vyjádřitelný obsah je podstatou každé informace. Pro úplnost soud uvádí, že i na polokošili může být barvou, výšivkou či jinou technikou znázorněn určitý slovní prvek. U policejní polokošile si jistě lze představit, že na ní bude nápis "
POLICIE
". O takovou informaci však žalobkyně v souzené věci nežádala; jejím cílem bylo domoci se poskytnutí vzorku celé polokošile.
Městský soud si je vědom toho, že právo na poskytování informací o činnosti orgánů státní správy je garantováno Listinou. Toto právo však není bezbřehé. Podle čl. 17 odst. 5 Listiny podmínky a provedení tohoto práva stanoví zákon, jímž je v daném případě zákon o svobodném přístupu k informacím. Protože polokošile jakožto hmotný předmět nelze považovat za informaci ve smyslu tohoto zákona (a už vůbec ne za informaci, jež by vypovídala o činnosti povinného subjektu), povinný subjekt postupoval v souladu se zákonem, jestliže žádost žalobkyně o poskytnutí takové "
informace
" odmítl, a nepochybil ani žalovaný, který tento postup povinného subjektu stvrdil napadeným rozhodnutím.
Městský soud na okraj dodává, že opačný názor, jenž zastává žalobkyně, by ve svém důsledku vedl k absurdnímu závěru, že žadatelé jsou oprávněni po policii jakožto povinném subjektu požadovat, aby jim "
jako informaci
" podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytla v podstatě kterýkoliv hmotný předmět, který má ve svém držení, např. plně vybavený služební automobil, policejní vysílačku či dokonce služební zbraň. Stejně jako je tomu v případě žalobkyní požadovaných polokošil, rovněž detailním rozborem a zkoumáním těchto předmětů by pak žadatel jistě mohl získat řadu informací o jejich kvalitativních vlastnostech, které by následně bylo možné porovnat s jinými "
konkurenčními
" výrobky. Takový závěr dle náhledu soudu nelze akceptovat.
*)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobkyně rozsudkem ze dne 26. 6. 2017, čj. 7 As 289/2016-20.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.