Vydání 3/2017

Číslo: 3/2017 · Ročník: XV

3533/2017

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění: pojem "zaměstnavatel"

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění: pojem „zaměstnavatel“
k § 2 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 220/2000 Sb. a č. 261/2007 Sb.
Osoba, u které zaměstnanec vykonává z titulu mezinárodního pronájmu pracovní síly práci podle jejích příkazů, je zaměstnavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, i když jsou příjmy za tuto práci na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2016, čj. 6 Ad 16/2013-44)
Věc:
Akciová společnost BCD CZ proti Rozhodčímu orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj (dále jen „VZP“), provedla ve dnech 17. 9. 2012 a 30. 11. 2012 u žalobkyně, jež byla v předmětném období vedena v registru pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v kategorii zaměstnavatel, kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Na základě kontroly bylo zjištěno, že ačkoli byla zaměstnanci Johnu F. (dále jen „pronajatý zaměstnanec“) žalobkyní v obdobích duben 2009 – prosinec 2010 a únor 2011 – září 2011 zúčtována měsíčně základní mzda ve výši 180 000 Kč (ze které byla v příslušné výši odvedena daň z příjmů i pojistné na sociální pojištění), vyměřovací základ pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění byl stanoven pouze v minimální výši, tedy 8 000 Kč měsíčně. Na základě uvedených zjištění zahájila VZP s žalobkyní dne 13. 2. 2013 správní řízení, v jehož závěru vydala dne 5. 3. 2013 platební výměr na dlužné pojistné ve výši 539 090 Kč a platební výměr na penále ve výši 219 698 Kč.
Proti uvedeným platebním výměrům podala žalobkyně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 30. 4. 2013 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu u Městského soudu v Praze. V žalobě kromě jiného uvedla, že pronajatý zaměstnanec byl v rozhodné době vyslán společností First Choice Administration (IOM) Limited (dále jen „zahraniční zaměstnavatel“) se sídlem na Ostrově Man v režimu tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly, aby vykonával práci na území České republiky dle pokynů žalobkyně. Příjmy za tuto práci byly pronajatému zaměstnanci na základě smluvního vztahu mezi zahraničním zaměstnavatelem a žalobkyní vypláceny přímo zahraničním zaměstnavatelem.
Žalobkyně namítala, že pronajatý zaměstnanec nesplňoval ani jednu podmínku § 2 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, neboť v rozhodném období neměl na území České republiky trvalý pobyt, ani nebyl zaměstnancem zaměstnavatele, jak jej pro účely veřejného zdravotního pojištění definuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Žalobkyně následně vyložila, jak je dle jejího názoru nutno pojmy, které pro předmětný případ považovala za klíčové [konkrétně „
plátce příjmů
“, „
zaměstnavatel
“ a „
uživatel u mezinárodního pronájmu pracovní síly
“ (dále jen „ekonomický zaměstnavatel“)], vykládat pro účely zákona o daních z příjmů a zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Plátce příjmů není dle žalobkyně v českém právním řádu výslovně definován, a je proto třeba jej chápat jako subjekt, který fakticky vyplácí příjem. Zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 2 definuje zaměstnavatele tak, že je jím především každý plátce příjmu, jakož i každý ekonomický zaměstnavatel. Pojem „
zaměstnavatel
“ ve smyslu zákona o daních z příjmů tedy zahrnuje dvě vzájemně výlučné skupiny – plátce příjmu a ekonomického zaměstnavatele.
Jinak je tomu ovšem u zákona o veřejném zdravotním pojištění, který v § 2 odst. 2 uvádí, že „[z]
aměstnavatelem se
pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků dle zvláštního právního předpisu, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky
“. V poznámce pod čarou č. 1a) pak uvedené ustanovení odkazuje na § 6 zákona o daních z příjmů. Žalobkyně byla přesvědčena, že s ohledem na požadavek jednotnosti právního řádu je třeba pojem „
plátce příjmu
“ pro účely § 2 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění vykládat shodně, jako v případě § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů, tedy jako pojem odlišný (a vzájemně výlučný) od pojmu „
ekonomický zaměstnavatel
“. Taktéž definice pojmu „
zaměstnání
“ dle § 2 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění dle žalobkyně akcentuje, že „
zaměstnavatelem
“ pro účely zdravotního pojištění může být pouze faktický plátce příjmů (a nikoli ekonomický zaměstnavatel), neboť se jím rozumí činnost zaměstnance, ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (zdaňované dle zákona o daních z příjmů). Zaměstnavatelem ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění je tedy dle žalobkyně pouze plátce příjmů, který zaměstnance skutečně zaměstnává a má sídlo na území České republiky.
Žalobkyně namítala nezákonnost rozhodnutí žalovaného z důvodu nesprávného výkladu relevantních právních předpisů. Žalovaný se podle ní nesprávně domnívá, že ekonomický zaměstnavatel se dle § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů považuje za plátce příjmu. Protože se však jedná o dvě vzájemně výlučné skupiny, které dohromady tvoří skupinu „
zaměstnavatelů
“ pro účely zákona o daních z příjmů, je výklad žalovaného chybný.
Stejně tak nesprávně žalovaný považuje ekonomického zaměstnavatele za zaměstnavatele dle § 2 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to především z důvodu odkazu formou poznámky č. 1a) na § 6 zákona o daních z příjmů. Žalobkyně však vyjádřila přesvědčení, že aby mohla být zaměstnavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, musela by být současně plátcem příjmů (tedy subjektem, který příjmy zaměstnanci fakticky vyplácí) a dále pronajatého zaměstnance zaměstnávat (tedy by mezi ní a zaměstnancem musel existovat přímý smluvní vztah, ze kterého by zaměstnanci plynul příjem). Žalobkyně však, jakožto ekonomický zaměstnavatel, pronajatému zaměstnanci žádné příjmy nevyplácela ani nezúčtovávala, nemohla tedy být plátcem příjmů. Na tomto závěru nic nemění ani poznámka pod čarou č. 1a), která je dle judikatury Ústavního soudu pouze informativní a orientační pomůckou (srov. nález ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99, č. 14/2000 Sb. ÚS, či nález ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98, č. 173/1999 Sb. ÚS). Ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů navíc pojem „
plátce příjmů
“ vykládá právě tak, že do něj ekonomický zaměstnavatel nemůže spadat, jak je vyloženo výše. Právě tak mezi žalobkyní a pronajatým zaměstnancem v rámci režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly neexistoval žádný přímý smluvní vztah, na základě kterého by pronajatému zaměstnanci plynuly od žalobkyně příjmy. Žalobkyně proto uzavřela, že nesplnila hned dvě nezbytné podmínky pro to, aby mohla být považována za zaměstnavatele ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění, a neměla proto povinnost za pronajatého zaměstnance odvádět zdravotní pojištění.
Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že přijetím zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, došlo s účinností od 1. 1. 2008 ke změně zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to mimo jiné u definice zaměstnání a zaměstnavatele. Uvedenou novelizací došlo k odklonu zdravotního pojištění od pojištění nemocenského a pojem „
zaměstnanec
“ pro účely zdravotního pojištění se přiblížil pojmu „
zaměstnanec
“ pro účely daní z příjmů. Žalovaný uvedl, že ekonomický zaměstnavatel je pro účely zákona o daních z příjmů, na který zákonodárce v § 2 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění výslovně odkazuje, považován za plátce příjmů. Osoby činné v České republice na základě mezinárodního pronájmu pracovní síly jsou považovány za zaměstnance a jejich zaměstnavatelem je tedy ekonomický zaměstnavatel, který odvádí daň z příjmů a je též plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Žalobkyně tedy byla pro účely zákona o veřejném zdravotním pojištění zaměstnavatelem pronajatého zaměstnance, a tedy i plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Dle § 2 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění se zaměstnavatelem „
pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a), zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.1b)
“ Poznámka pod čarou č. 1a) odkazuje na § 6 zákona o daních z příjmů.
Dle § 2 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění se zaměstnáním „
pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance [§ 5 písm. a)], ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle zvláštního právního předpisu1a)
“.
Dle § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění se pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance „
považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu
“ (§ 6 zákona o daních z příjmů), s výjimkami uvedenými v bodech 1. až 7. tohoto ustanovení, které však nejsou pro daný případ
relevantní
.
Dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů se příjmy ze závislé činnosti rozumí „
příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává
“.
Dle § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů „[p]
oplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je dále označen jako ‚
zaměstnanec
‘, plátce příjmu jako ‚
zaměstnavatel
‘. Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3
.“ (...)
Základní rozpor mezi žalobkyní a žalovaným tkví ve výkladu pojmu „
zaměstnavatel
“ pro účely zákona o veřejném zdravotním pojištění dle § 2 odst. 2 tohoto zákona. Uvedený pojem je vymezen třemi definičními znaky, z nichž jeden nebude činit vážnější interpretační potíže („
má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky
“), avšak zbylé dva („
je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu
“ a „
zaměstnává zaměstnance
“) už ano.
Městský soud nemohl přisvědčit výkladu žalobkyně, dle kterého zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 2 zavádí pojem zaměstnavatel, do něhož jsou zahrnuty dvě vzájemně výlučné skupiny „
plátce příjmu
“ a „
ekonomický zaměstnavatel
“. Navzdory formulaci, která neodpovídá legislativním pravidlům vlády (která však v době vydání zákona o daních z příjmů neexistovala), je zřejmé, že označení „
zaměstnavatel
“ zavedené v § 6 odst. 2 větě první zákona o daních z příjmů je legislativní zkratkou, nikoli zavedením nového právního termínu. Účelem legislativní zkratky je nahrazení slovního spojení, které se v právním předpise vícekrát opakuje. Legislativní zkratka proto není, jak mylně naznačuje žalobkyně, pojmem, do něhož by zákonodárce následně mohl zahrnovat další jevy a situace (dle žalobkyně jak „
plátce příjmu
“, tak „
ekonomického zaměstnavatele
“). Zákon o daních z příjmů proto v § 6 odst. 1 větě první stanoví (mj.) právě to, že od tohoto okamžiku je slovní spojení „
plátce příjmu
“ nahrazeno slovem „
zaměstnavatel
“. Říká-li § 6 odst. 2 věta druhá zákona o daních z příjmů, že zaměstnavatelem je též ekonomický zaměstnavatel, neznamená to, že pojem „
zaměstnavatel
“ zahrnuje vzájemně výlučné pojmy „
plátce příjmu
“ a „
ekonomický zaměstnavatel
“, nýbrž právě a pouze to, že ekonomický zaměstnavatel je plátcem příjmu.
S pojmem „
plátce příjmu
“, jak již bylo uvedeno, pracuje též § 2 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Formou poznámky pod čarou č. 1a) přitom odkazuje právě na § 6 zákona o daních z příjmů. Žalobkyně sice správně poznamenává, že poznámky pod čarou nemají normativní povahu a slouží spíše jako legislativní pomůcka, to ovšem neznamená, že jsou při výkladu právních předpisů zcela bez významu. V daném případě poznámka pod čarou vyjadřuje jednoznačný záměr zákonodárce učinit jedním z definičních znaků „
zaměstnavatele
“ pro účely zákona o veřejném zdravotním pojištění skutečnost, že se jedná o plátce příjmu dle zákona o daních z příjmů (označovaného v tomto právním předpise legislativní zkratkou „
zaměstnavatel
“, jak je vyloženo výše). S ohledem na § 6 odst. 2 větu druhou zákona o daních z příjmů je tedy plátcem příjmu ve smyslu zákona o daních z příjmů i zákona o veřejném zdravotním pojištění i ekonomický zaměstnavatel. To je také v souladu se zásadou jednotnosti právního řádu a ostatně sama žalobkyně ve čtvrté části své žaloby argumentuje tím, že pojem plátce příjmu v § 2 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění nelze vykládat jinak, než jak je používán v § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
Druhým problematickým definičním znakem, který by měl ekonomický zaměstnavatel naplnit, aby spadal do definice „
zaměstnavatele
“ dle § 2 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, je „
zaměstnávání zaměstnance/ů
“. Žalobkyně vykládá tento definiční znak skrze § 2 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění, v němž je pro účely tohoto zákona definováno „
zaměstnání
“. Tento postup je nicméně problematický. Za prvé nelze dle městského soudu směšovat či zaměňovat podstatné jméno „
zaměstnání
“ se slovesem „
zaměstnávat
“. Především by se ale jednalo definici kruhem, neboť výklad pojmu zaměstnání dle § 2 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění užívá právě pojem „
zaměstnavatel
“. Uvedené ustanovení proto logicky nemůže spolehlivě sloužit k výkladu pojmu „
zaměstnavatel
“, který je v něm zároveň obsažen. Uvedený problém nicméně nenastane u druhé poloviny spojení „
zaměstnává zaměstnance
“, kterou je spíše třeba pokládat za určující, neboť je jednoznačně (a bez použití zpětného odkazu na pojem „
zaměstnavatel
“) definována v § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnancem ve smyslu § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění přitom pronajatý zaměstnanec bezesporu je, a to především také s ohledem na opětovný odkaz na § 6 zákona o daních z příjmů (v poznámce pod čarou), jehož odst. 1 písm. d) bezesporu míří právě na režim pronájmu pracovní síly. Zaměstnávání je pak třeba s ohledem na absenci přímé definice pojmu a na široké vymezení zaměstnance v § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění chápat jako obecný výraz pro vztah založený na osobním výkonu činnosti jednoho subjektu podle pokynů subjektu druhého. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.