Vydání 9/2016

Číslo: 9/2016 · Ročník: XIV

3447/2016

Mezinárodní ochrana: nařízení Dublin III; využití diskrečního oprávnění

Mezinárodní ochrana: nařízení Dublin III; využití diskrečního oprávnění
k čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 604/2013/EU, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (v textu jen "nařízení Dublin III")
Diskreční oprávnění zakotvené v čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (nařízení Dublin III), jež státům dává možnost
atrakce
příslušnosti k rozhodnutí o žádosti o mezinárodní ochranu, lze využít jen v případech, kdy je příslušnost určena dle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, tedy dle kritérií kapitoly III, nikoliv dle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení ("zbytkové" kritérium).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 5. 2016, čj. 6 Azs 67/2016-34)
Prejudikatura:
č. 933/2006 Sb. NSS a č. 1655/2008 Sb. NSS.
Věc:
Jawad H. J. (Irácká republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím žalovaného ze dne 7. 12. 2015 (dále jen "napadené rozhodnutí") bylo rozhodnuto tak, že žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany je dle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nepřípustná a řízení o této žádosti bylo dle § 25 písm. i) téhož zákona zastaveno. Zároveň žalovaný vyslovil, že státem příslušným k posouzení podané žádosti je podle článku 3 nařízení Dublin III Spolková republika Německo (dále jen "SRN"). Žalovaný dospěl k závěru, že v případě žalobce nelze aplikovat žádné z kritérií uvedených v kapitole III nařízení Dublin III, a proto je třeba aplikovat podpůrné kritérium čl. 3 odst. 2 téhož nařízení, podle něhož je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný první členský stát, ve kterém byla žádost podána. Ze záznamu o výsledku porovnání otisků prstů v systému EURODAC jednoznačně vyplývá, že žalobce podal žádost o mezinárodní ochranu v SRN, a to dne 8. 11. 2015. Dále žalovaný dospěl k závěru, že v případě SRN neexistují závažné důvody domnívat se, že dochází k systematickým nedostatkům, pokud jde o azylové řízení a podmínky pro přijetí žadatelů, které by dosahovalo možného rizika nelidského či ponižujícího zacházení. Žalovaný dne 26. 11. 2015 požádal o přijetí žalobce zpět na území SRN. Jelikož SRN dne 3. 12. 2015 uplynutím lhůty uznala svou příslušnost pro posouzení žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany, měl žalovaný za to, že jsou naplněny podmínky článku 18 nařízení Dublin III, a SRN je tak povinna převzít žalobce na své území a posoudit jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany.
Žalobcovu žalobu proti napadenému rozhodnutí Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 3. 4. 2016, čj. 33 Az 25/2015-40 (dále jen "napadený rozsudek"), zamítl. V odůvodnění krajský soud uvedl, že úvaha žalovaného o aplikaci kritéria obsaženého v čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III byla správná. Žalovaný zjistil skutkový stav věci bez důvodných pochybností, přičemž ani žalobce nečiní sporným, že přes SRN cestoval a že mu tam policisté vzali otisky prstů. Žádné jiné kritérium podle článků 7 až 15 nařízení Dublin III nebylo v případě žalobce naplněno, což žalovaný rovněž dostatečně zdůvodnil a tato kritéria v posuzované věci eliminoval. K žalobní námitce týkající se článku 17 nařízení Dublin III, který obsahuje diskreční oprávnění členského státu odchýlit se od dublinských kritérií, uvedl krajský soud následující. Na aplikaci pravidla obsaženého v uvedeném článku není právní nárok, jde pouze o oprávnění členského státu posoudit žádost o mezinárodní ochranu, i když není příslušný, nikoliv o jeho povinnost. Užití tohoto institutu není tudíž vynutitelné. Bylo tedy na žalovaném, zda čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III bude z uvedených důvodů aplikovat, anebo nikoliv. Krajský soud nesdílel žalobcův názor, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné a nepředvídatelné, neboť žalovaný se nevypořádal s tím, proč citované ustanovení neaplikoval. Žalovaný totiž rozhoduje v řízení o udělení mezinárodní ochrany o veřejném subjektivním právu žadatele na udělení mezinárodní ochrany tehdy, je-li k tomu podle citovaných právních předpisů evropského azylového práva příslušný. Příslušnost je podmínkou pro vedení tohoto řízení, a není-li příslušnost dána, musí být řízení zastaveno, jak se tomu stalo i v předmětné věci. Doložka svrchovanosti obsažená v článku 17 nařízení Dublin III zakotvuje na principu volného uvážení právo státu rozhodnout se, že řízení o mezinárodní ochraně provede sám, a přenese tak příslušnost k vyřízení žádosti sám na sebe (tzv.
atrakce
), o čemž je povinen uvědomit ostatní členské státy. Podle krajského soudu není zdůvodnění, proč tato doložka nebyla aplikována,
obligatorní
součástí rozhodnutí o zastavení řízení o mezinárodní ochraně, neboť nařízení Dublin III pro tuto volnou úvahu nestanoví žádné podmínky, které by žalovaný musel zkoumat. Diskreční ustanovení v článku 17 nařízení Dublin III tak nelze považovat za jedno z dublinských kritérií pro určení příslušnosti členského státu.
Navíc podle názoru krajského soudu výsledné
"rozhodnutí"
o tom, že článek 17 nařízení Dublin III nebyl aplikován a z jakých důvodů, by ani tak nemohlo být věcně soudně přezkoumatelné. Volná správní úvaha může být přezkoumatelná pouze z hlediska principu zákazu svévole (libovůle), nikoliv však co do svého obsahu, zejm. správní soudy nejsou oprávněny správní úvahu nahrazovat. Pokud tedy žalobce snesl skutkové i právní argumenty pro to, aby zdůvodnil, že žalovaný měl
"rozhodnout"
o přenesení příslušnosti k projednání jeho žádosti na Českou republiku z důvodu přetížení německého azylového systému a prokazatelných rodinných vazeb žalobce k území ČR, pak tyto argumenty nemůže z uvedených důvodů krajský soud při přezkumu napadeného rozhodnutí o zastavení řízení jakkoliv zohlednit. Krajský soud závěrem dodal, že podle čl. 17 odst. 2 nařízení Dublin III by SRN mohla požádat Českou republiku k převzetí s cílem sloučit i jiné členy rodiny, i když Česká republika není příslušná podle dublinských kritérií, a to za předpokladu souhlasu dotčených osob. Ze správního spisu však nevyplývá, že by taková žádost byla z německé strany podána.
Proti napadenému rozsudku podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. V ní uvedl, že krajský soud pochybil, když neshledal napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů ve vztahu k článku 17 nařízení Dublin III. Na aplikaci tohoto ustanovení skutečně není právní nárok a jeho uplatnění závisí na uvážení správního orgánu. Míra volnosti správního uvážení je však i v tomto případě omezena zákazem libovůle. Správní orgán musí vycházet z dostatečných podkladů, jeho uvážení musí být logické a správné a správní orgán se musí dostatečně vypořádat s osobní situací žadatele. Napadené rozhodnutí tato kritéria nesplňuje. Správní orgán měl zohlednit specifickou situaci stěžovatele, jelikož ten má na území České republiky příbuzné, kteří by se o něj postarali. Žalovanému byly tyto skutečnosti známy. Stěžovatel, na rozdíl od krajského soudu, zastává názor, že správní orgán má obligatorně odůvodnit, zda shledal v konkrétním případě důvod pro postup v souladu s uvedeným článkem alespoň v případě, že by aplikací tohoto článku mohlo dojít ke sloučení rodinných příslušníků, příbuzných či jiných členů rodiny nebo pokud jsou zde možné důvody solidarity. Pokud se správní orgán nemusí zabývat možností aplikace tohoto článku, otevírá se tak prostor pro libovůli. Nelze poté ani posoudit, zdali správní orgán respektuje zásadu rozhodovat ve skutkově shodných nebo podobných případech bez důvodných rozdílů. Správní orgán neodůvodňuje svoje rozhodnutí ani v případě, že se zmíněný článek rozhodne aplikovat. Tím pak dochází k narušení principu legitimního očekávání (k tomu stěžovatel odkázal na odbornou literaturu a judikaturu Ústavního soudu).
Stěžovatel má za to, že lze rozhodování o aplikaci článku 17 nařízení Dublin III přirovnat k posouzení splnění podmínek pro udělení azylu podle § 14 zákona o azylu. Na udělení azylu podle tohoto ustanovení také není právní nárok, správní orgán však musí své rozhodnutí odůvodnit i v případě, že neshledá důvody pro udělení humanitárního azylu. V případě, že by správní orgán ve svém rozhodnutí neodůvodnil, proč neshledal důvody pro udělení humanitárního azylu, jednalo by se o nepřezkoumatelné rozhodnutí, které by muselo být soudem zrušeno. Ustanovení bodu 17 preambule nařízení Dublin III umožňuje členským státům, aby se od závazných kritérií nařízení odchýlily mimo jiné z humanitárních důvodů, případně z důvodu solidarity s jiným členským státem. Stěžovatel se domnívá, že v jeho případě lze shledat oba důvody pro tento postup. V České republice pobývají jeho příbuzní, kteří se o něj postarají do doby, než by se vyřešil
status
stěžovatele, naučil se jazyk a našel si zaměstnání. Mohl by pobývat v pronajatém bytě a nebyl by odkázán na pomoc ze strany státu. Zároveň bylo podle stěžovatele nutné také zohlednit, zda aplikace diskreční
klauzule
nebyla vhodná i z důvodu solidarity s příslušným členským státem. Počet žadatelů o udělení mezinárodní ochrany je totiž v SRN 290násobně větší než počet žadatelů v České republice. Stěžovatelovou cílovou zemí není SRN, ale Česká republika. Stěžovatel by nepotřeboval výraznou podporu ze strany České republiky, neboť jeho příbuzní ponesou náklady spojené s jeho pobytem na území, aplikace diskreční
klauzule
by tak v jeho případě byla humanitárním a solidárním postupem bez toho, aby došlo k zatížení správního orgánu.
Stěžovatel zároveň nesouhlasí s odůvodněním krajského soudu, dle něhož může SRN po přemístění stěžovatele do Německa požádat Českou republiku o převzetí stěžovatele podle čl. 17 odst. 2 nařízení Dublin III. Přestože nařízení Dublin III takovému postupu nebrání, je velmi nepravděpodobné, že by SRN požádala Českou republiku o převzetí příslušnosti za posouzení žádosti stěžovatele, když Česká republika mohla sama o převzetí příslušnosti rozhodnout a neučinila tak. Je také nepravděpodobné, že i kdyby SRN takovou žádost České republice zaslala, žalovaný by s převzetím stěžovatele souhlasil, když už jednou se rozhodl tuto možnost nevyužít. Postup, kdy by došlo k přemístění stěžovatele z České republiky do SRN, aby mohla SRN požádat Českou republiku o jeho převzetí z důvodu solidarity a za účelem sloučení s příbuznými, by ani nemohl být shledán efektivním a ekonomickým.
Ve vyjádření ke kasační stížnosti žalovaný uvedl, že napadené rozhodnutí i napadený rozsudek jsou v souladu s právními předpisy. K námitce stěžovatele týkající se článku 17 nařízení Dublin III žalovaný odkázal na jeho vyjádření k žalobě a na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 3. 2015, čj. 49 Az 18/2015-48, z něhož podle žalovaného vyplývá, že správní orgán není povinen vysvětlovat a odůvodňovat, proč uvedené ustanovení neaplikoval. Žalovaný nesouhlasí s tvrzením stěžovatele, že by postup žalovaného byl libovůlí. Správní orgán reaguje na námitku týkající se aplikace diskreční
klauzule
v případě sloučení rodinných příslušníků. K tomu se žalovaný taktéž vyjádřil, přičemž osobní situaci stěžovatele zhodnotil dostatečně a dospěl k závěru, že v jeho případě nebylo naplněno žádné z kritérií uvedených článků nařízení Dublin III. K námitce stěžovatele týkající se toho, že je nepravděpodobné, že by SRN požádala Českou republiku o převzetí stěžovatele dle čl. 17 odst. 2 nařízení Dublin III, žalovaný uvedl, že SRN je příslušná k projednání žádosti stěžovatele a žalovanému nepřísluší předjímat, jak bude SRN dále postupovat.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
II.
Posouzení Nejvyšším správním soudem
Kasační stížnost je podána včas a je proti napadenému rozsudku přípustná. Jelikož napadené rozhodnutí je rozhodnutím ve věci mezinárodní ochrany, zabýval se Nejvyšší správní soud otázkou, zda kasační stížnost podstatně přesahuje svým významem vlastní zájmy stěžovatele ve smyslu § 104a s. ř. s. Pokud by tomu tak nebylo, musela by být podle citovaného ustanovení kasační stížnost odmítnuta jako nepřijatelná.
Zákonný pojem
"přesah vlastních zájmů stěžovatele"
, který je podmínkou přijatelnosti kasační stížnosti, představuje typický neurčitý právní pojem. Do soudního řádu správního byl zaveden novelou č. 350/2005 Sb. s účinností ke dni 13. 10. 2005. Jeho výklad, který demonstrativním výčtem stanovil typická kritéria nepřijatelnosti, byl proveden např. usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Sb. NSS. Jako jeden z možných případů Nejvyšší správní soud ve zmíněném usnesení shledal, že o přijatelnou kasační stížnost se jedná, když se kasační stížnost dotýká právních otázek, které dosud nebyly vůbec či nebyly plně řešeny judikaturou Nejvyššího správního soudu. Ačkoliv stěžovatel žádné konkrétní důvody přijatelnosti netvrdil, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je přijatelná, neboť se dotýká právní otázky, která dosud nebyla judikaturou Nejvyššího správního soudu řešena. Touto právní otázkou je výklad čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III. Pro úplnost Nejvyšší správní soud uvádí, že třetí senát tohoto soudu se již dříve zabýval aplikací čl. 17 odst. 2 nařízení Dublin III, nikoliv však odst. 1 tohoto ustanovení, resp. se jím zabýval pouze okrajově (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2015, čj. 3 Azs 15/2015-50).
Ustanovení čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III zní:
"Odchylně od čl. 3 odst. 1 se může každý členský stát rozhodnout posoudit žádost o mezinárodní ochranu, kterou podal státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, i když podle kritérií stanovených tímto nařízením není příslušný. Členský stát, který se rozhodl, že posoudí žádost o mezinárodní ochranu podle tohoto odstavce, se stává příslušným členským státem a přebírá povinnosti s tím spojené. V případě potřeby uvědomí prostřednictvím elektronické komunikační sítě ‚DubliNet', zřízené podle článku 18
[nařízení Komise č. 1560/2003/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států],
původně příslušný členský stát, členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, nebo členský stát, kterému byla podána žádost o převzetí nebo přijetí zpět. Členský stát, který se stal příslušným podle tohoto odstavce, uvede v systému Eurodac v souladu s
[nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 603/2013/EU o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva]
datum, kdy se rozhodl, že posoudí žádost o mezinárodní ochranu."
Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení Dublin III poté zní:
"Členské státy posuzují jakoukoli žádost o mezinárodní ochranu učiněnou státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti na území kteréhokoli z nich, včetně na hranicích nebo v tranzitním prostoru. Žádost posuzuje jediný členský stát, který je příslušný podle kritérií stanovených v kapitole III."
Ustanovení čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III výslovně uvádí, že odchýlit se lze pouze od příslušnosti stanovené ve smyslu čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení. Nejvyšší správní soud ověřil, že to stejné uvádí i anglické znění nařízení Dublin III. Za použití jazykového a systematického výkladu tak podle Nejvyššího správního soudu jednoznačně vyplývá, že diskreční oprávnění
atrakce
příslušnosti lze případně využít pouze v situaci, kdy je příslušnost určena ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení Dublin III, tedy pouze v případech, kdy je určena na základě kritérií obsažených v kapitole III tohoto nařízení (článku 7, resp. 8 až 15). Pokud je příslušnost určena na základě
"zbytkového"
kritéria obsaženého v čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III, nelze diskrečního oprávnění zakotveného v čl. 17 odst. 1 tohoto nařízení vůbec využít. Ostatně již v uvedeném rozsudku čj. 3 Azs 15/2015-50 Nejvyšší správní soud uvedl, že
"[p]ostup podle čl. 17 odst. 1 [nařízení Dublin III] představuje výjimku z aplikace obecného principu určení příslušnosti k řízení o žádosti o mezinárodní ochranu dle čl. 3 odst. 1 nařízení"
. Dříve platné nařízení Rady č. 343/2003/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států*), jež bylo nahrazeno nařízením Dublin III, umožňovalo členským státům využít diskrečního oprávnění (tzv.
klauzule
suverenity) i v případech, kdy byla příslušnost stanovena na základě
"zbytkového"
kritéria. Toto
"zbytkové"
kritérium bylo totiž zahrnuto v kapitole III, od které se členské státy mohly za pomocí
klauzule
suverenity odchýlit. Nařízení Dublin III to již neumožňuje, neboť ono
"zbytkové"
kritérium bylo z kapitoly III unijním normotvůrcem vyčleněno do kapitoly II, přičemž odchýlit se členské státy mohou stále pouze od kritérií uvedených v kapitole III.
Pro úplnost musí Nejvyšší správní soud uvést, že si je vědom bodu 17 preambule nařízení Dublin III, jenž zní:
"Kterýkoli členský stát by měl mít možnost odchýlit se od kritérií příslušnosti, zejména z humanitárních důvodů a z důvodu solidarity, aby bylo možné sloučit dohromady rodinné příslušníky nebo příbuzné nebo jiné členy rodiny a posoudit žádost o mezinárodní ochranu, která byla podána tomuto nebo jinému členskému státu, i když pro toto posouzení není příslušný podle závazných kritérií stanovených tímto nařízením."
Na základě takto obecné formulace by se mohlo na první pohled zdát, že členské státy mohou diskrečního ustanovení využít ve všech případech. Nejvyšší správní soud je však toho názoru, že tak tomu není. Nejprve je nutné zdůraznit, že citovaný text působí spíše proklamativně a může sloužit jako výkladové vodítko. Avšak ani ze znění této části preambule nelze v kontextu nyní projednávaného dovozovat, že by diskreční ustanovení bylo případně využitelné ve všech případech stanovení příslušnosti. Toto proklamativní a obecné ustanovení je totiž omezeno právě zněním čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III, který diskreční oprávnění
atrakce
zcela jednoznačně vymezuje pouze pro případy příslušnosti stanovené ve smyslu čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, který odkazuje na kapitolu III. Nejvyšší správní soud se domnívá, že pokud by unijní normotvůrce zamýšlel vztáhnout diskreční oprávnění i na případy příslušnosti stanovené na základě čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III (
"zbytkové"
kritérium), neomezil by výslovně znění čl. 17 odst. 1 tohoto nařízení tak, jak je výše uvedeno, resp. by nevyčlenil
"zbytkové"
kritérium z kapitoly III.
Žalovaný správně a dostatečně posoudil, že stěžovatel nesplňuje žádné z kritérií vyjmenovaných v kapitole III nařízení Dublin III, a proto je v jeho případě nutné aplikovat
"zbytkové"
kritérium obsažené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení, podle něhož platí, že
"[p]okud nemůže být na základě kritérií vyjmenovaných v tomto nařízení určen příslušný členský stát, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný první členský stát, ve kterém byla žádost podána"
. Tímto státem byla právě SRN, přičemž žalovaný dostatečně posoudil i další podmínku uvedenou v čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III, když dospěl k závěru, že neexistují závažné důvody se domnívat, že dochází k systematickým nedostatkům, pokud jde o azylové řízení a o podmínky přijetí žadatelů v daném členském státě, které s sebou nesou riziko nelidského či ponižujícího zacházení ve smyslu článku 4 Listiny základních práv EU. Příslušná pro posouzení stěžovatelovy žádosti tak byla SRN, přičemž od tohoto závěru se nebylo lze jakkoliv odchýlit. Krajský soud pak správně dospěl k závěru, že posouzení žalovaného je v tomto ohledu bezchybné. V tomto ohledu posouzení krajského soudu stěžovatel v kasační stížnosti ani nikterak nezpochybňoval.
Jestliže tedy žalovaný nemohl čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III v projednávaném případě vůbec aplikovat (neměl diskreční oprávnění), je zřejmé, že v situaci, kdy se stěžovatel ve správním řízení jeho aplikace přímo nedovolával, nemusel žalovaný výslovně v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvádět, že toto ustanovení je v projednávaném případě neaplikovatelné. Bylo by zcela
absurdní
po správních orgánech požadovat, aby i bez příslušné námitky uváděly veškerá, ze samotné povahy věci neaplikovatelná ustanovení právních předpisů. Všechny námitky stěžovatele směřující do nedostatečnosti odůvodnění napadeného rozhodnutí ve vztahu k diskrečnímu ustanovení jsou tak liché. Námitky směřující do jiných částí napadeného rozsudku, až na výjimku uvedenou dále, kasační stížnost neobsahuje.
S ohledem na uvedené musel však Nejvyšší správní soud následovně korigovat právní názor krajského soudu. Pokud si totiž krajský soud neuvědomil, že v projednávaném případě žalovaný diskrečního oprávnění nemohl vůbec využít, a zároveň se dále věnoval problematice související s možnou aplikovatelností tohoto oprávnění (odůvodnění jeho nevyužití), dopustil se nesprávného právního posouzení. Toto pochybení však nemělo vliv na výsledek věci. Krajský soud totiž dospěl ke stejnému výsledku, ke kterému by byl býval dospěl i v případě, že by správně dovodil, že o aplikovatelnosti čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III nelze v projednávaném případě vůbec uvažovat, tedy k výsledku, že napadené rozhodnutí je přezkoumatelné (nemusí obsahovat odůvodnění, proč nebylo uvedené ustanovení aplikováno). Napadený rozsudek tak sice obsahuje nesprávné odůvodnění, je však přezkoumatelný a zamítavý výrok krajského soudu je správný. Proto Nejvyšší správní soud pouze korigoval názor krajského soudu, aniž by nadbytečně rušil napadený rozsudek (k tomuto postupu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2006, čj. 2 Afs 100/2005-106, či ze dne 4. 6. 2015, čj. 9 Azs 84/2015-35).
Nejvyšší správní soud se tak nemohl zabývat závěry krajského soudu týkajícími se toho, zdali je správní orgán obecně povinen odůvodňovat, z jakých důvodů v případě, kdy diskrečního oprávnění využít může (tedy v případech, kdy byla stanovena příslušnost ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení Dublin III), toto oprávnění nevyužil. To totiž s ohledem na shora vyslovený názor Nejvyššího správního soudu nebylo pro věc jakkoliv rozhodné a Nejvyšší správní soud nemohl jít nad rámec přezkumu. (...)
Pokud jde o stěžovatelovu námitku rozporující tvrzení krajského soudu, že podle čl. 17 odst. 2 nařízení Dublin III by SRN mohla požádat Českou republiku k převzetí s cílem sloučit i jiné členy rodiny, i když Česká republika není příslušná podle dublinských kritérií, uvádí k tomu Nejvyšší správní soud následující. Uvedený závěr krajský soud vyslovil pouze nad rámec potřebného odůvodnění (
obiter dictum
). Pro posouzení věci tak nebyl rozhodující. Polemizuje-li stěžovatel toliko s právním názorem krajského soudu vysloveným o určité otázce jen
obiter dictum
, a nenapadá vlastní rozhodovací důvod, jako kasační důvody uplatňuje důvody jiné než uvedené v § 103 s. ř. s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2007, čj. 8 As 52/2006-74, č. 1655/2008 Sb. NSS). Taková kasační stížnost (nebo její část) je ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná. Správnost tohoto závěru tedy Nejvyšší správní soud neověřoval.
*)
S účinností od 1. 1. 2014 nahrazeno nařízením č. 604/2013/EU, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.