Vydání 3/2017

Číslo: 3/2017 · Ročník: XV

3530/2017

Daňové řízení: změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů

Daňové řízení: změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů
k § 131 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění zákona č. 428/2011 Sb.
Rozhodnutí o změně místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů podle § 131 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, musí předcházet zahájení řízení ve smyslu § 91 odst. 1 daňového řádu a musí obsahovat přezkoumatelnou úvahu správce daně odůvodňující určení konkrétního dne, k němuž ke změně místní příslušnosti dojde.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2016, čj. 22 Af 46/2015-42)
Věc:
Společnost s ručením omezeným HORPEX proti Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj o změnu místní příslušnosti registrovaného daňového subjektu.
Žalovaný dne 24. 4. 2015 rozhodl o změně místní příslušnosti žalobkyně jako registrovaného daňového subjektu ve smyslu § 131 odst. 1 daňového řádu, a to tak, že dnem 21. 10. 2015 je místně příslušným správcem daně žalobkyně Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně správní žalobu, ve které namítala následující:
1) Skutkový stav, který vzal žalovaný za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve správním spise, přičemž žalobkyně si není vědoma toho, že by měl správce daně důkazy pro změnu místně příslušného správce daně až ode dne 21. 10. 2015. Žalobkyně se ani k žádnému případnému důkazu nevyjadřovala, ač jí to umožňuje čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
2) Došlo k porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí, neboť žalobkyně nebyla v duchu zásady součinnosti nijak seznámena s důvody, které vedly žalovaného ke změně místní příslušnosti až od 21. 10. 2015, ani s tím, zda jsou tyto důvody opodstatněné.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že napadené rozhodnutí není meritorním rozhodnutím a nemá povahu úkonu ve smyslu § 65 s. ř. s. Navrhl proto odmítnutí žaloby. Dále poukázal na rozdílnost rozhodnutí o změně místní příslušnosti registrovaného daňového subjektu ve smyslu § 131 odst. 1 daňového řádu a rozhodnutí o změně místní příslušnosti na základě
delegace
ve smyslu § 18 daňového řádu, přičemž tento druhý případ není ze soudního přezkumu vyloučen (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7. 2008, čj. 7 Afs 13/2007-54). Pro vydání rozhodnutí podle § 131 odst. 1 daňového řádu je rozhodující změna sídla, které je směrodatné pro určení místní příslušnosti právnických osob ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Žalovaný dále uvedl, že lze důvodně předpokládat, že nově příslušný správce daně nezačne správu daní vykonávat okamžitě, tj. bezprostředně od samotné změny sídla, ale až ode dne uvedeného v rozhodnutí, které vydá dosud příslušný správce daně právě podle § 131 odst. 1 daňového řádu.
Krajský soud usnesením ze dne 4. 2. 2016, čj. 22 Af 46/2015-17, žalobu odmítl. Toto usnesení bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2016, čj. 2 Afs 65/2016-38, a věc byla vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Zrušující rozsudek Nejvyššího správního soudu nabyl právní moci dne 15. 7. 2016. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že rozhodnutí o určení dne, od kterého nastávají účinky změny místní příslušnosti správce daně podle § 131 odst. 1 daňového řádu, je rozhodnutím podléhajícím soudnímu přezkumu.
V dalším řízení byl krajský soud vázán vysloveným právním názorem.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Obsahem napadeného rozhodnutí, jakož i vyjádřeními účastníků řízení má soud za prokázané, že ke změně sídla žalobkyně došlo. Dle veřejně dostupných údajů z obchodního rejstříku změna sídla žalobkyně z původního sídla Milotice nad Opavou byla zapsána na současné sídlo Praha 1-Nové Město dne 14. 2. 2015.
Ustanovení § 131 odst. 1 daňového řádu zmocňuje správce daně pro případ, kdy daňový subjekt nesplní zákonem stanovenou registrační povinnost, jej zaregistrovat z úřední povinnosti. I když je toto řízení zahájeno z moci úřední, je nezbytné, aby ve smyslu § 91 odst. 1 daňového řádu byl o jeho zahájení daňový subjekt informován. Takový postup považuje krajský soud za nezbytný pro zachování právní jistoty daňového subjektu, zvláště pak za situace, kdy proti rozhodnutí o změně místní příslušnosti podle § 131 odst. 1 daňového řádu se nelze odvolat. Je proto nutné, aby daňový subjekt měl povědomí o existenci zahájení a vedení takového řízení a aby mohl uplatnit svá procesní práva účastníka řízení. V posuzované věci se tak nestalo, jelikož žalovaný bez předchozího jednání vydal napadené rozhodnutí a určil jím den, k němuž přechází místní příslušnost na nového správce daně.
Podle § 131 odst. 1 daňového řádu dosavadní příslušný správce daně stanoví vydaným rozhodnutím den, k němuž přechází místní příslušnost na nového správce daně. V souladu s § 102 odst. 2 a 3 daňového řádu musí i toto rozhodnutí správce daně obsahovat odůvodnění a v něm uvedené důvody výroku rozhodnutí. Jelikož předmětem výroku je určení dne, k němuž má být ke správě daně příslušný nový správce daně, je nezbytné, aby odůvodnění rozhodnutí obsahovalo úvahu odůvodňující určení konkrétního dne, k němuž ke změně místní příslušnosti dojde. Jelikož se tak v posuzované věci nestalo, krajskému soudu nezbývá než vyslovit závěr o nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí. Ve své úvaze krajský soud zohlednil také § 131 odst. 2 daňového řádu, podle něhož „[d]
ojde-li do dne, k němuž přechází místní příslušnost na nového správce daně, ke změně okolností, za kterých bylo podle odst. 1 rozhodnuto, rozhodne správce daně, který rozhodnutí vydal, o jeho zrušení nebo změně".
Krajský soud má za to, že je-li v § 131 daňového řádu takováto
klauzule
, musí být přezkoumatelné, zda se změnily okolnosti, za nichž bylo vydáno rozhodnutí podle § 131 odst. 1 daňového řádu a zda je tedy opodstatněné zrušení nebo změna takového rozhodnutí. S ohledem na dikci § 131 odst. 1 daňového řádu nelze než za okolnosti rozhodné pro eventuální postup dle odstavce 2 téhož ustanovení považovat také důvody, které vedly správce daně k určení rozhodného dne, k němuž dojde k přechodu místní příslušnosti na nového správce daně.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.