Vydání 3/2017

Číslo: 3/2017 · Ročník: XV

3529/2017

Daň z přidané hodnoty: zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty; zneužití práva

Daň z přidané hodnoty: zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty; zneužití práva
k § 95 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty*) (v textu jen „zákon o DPH“)
I. V rozporu s účelem a smyslem zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je registrace k DPH z důvodu uzavření smlouvy o sdružení v situaci, kdy tato smlouva byla ukončena před podáním přihlášky k registraci podle § 95 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty a účastníky sdružení současně nebylo a nemá být uskutečněno zákonem předpokládané zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (včetně vypořádání).
II. Uvedení nepravdivého údaje o účasti ve sdružení bez právní subjektivity v přihlášce k registraci k DPH podle § 95 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a předložení smlouvy o sdružení, která byla zrušena před podáním přihlášky, aniž byla účastníky uskutečněna jakákoliv společná činnost nebo bylo k činnosti sdružení cokoliv poskytnuto, je účelovým zneužitím pravidel DPH směřujícím k dosažení výhody před jinými neplátci DPH, kteří žádají o dobrovolnou registraci.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 4. 2016, čj. 15 Af 134/2013-61)*)
Věc:
Dr.
Stefan T. I. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o registraci žalobce jako plátce daně z přidané hodnoty.
Žalobce podal dne 4. 10. 2010 u Finančního úřadu v Děčíně (správce daně) jako účastník sdružení přihlášku k registraci k DPH, v níž výslovně uvedl datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace 25. 9. 2010 a jako důvod registrace uvedl § 94 odst. 2 zákona o DPH. K přihlášce předložil správci daně smlouvu o sdružení ze dne 25. 9. 2010 uzavřenou podle § 829 a násl. občanského zákoníku z roku 1964**).
Dne 8. 10. 2010 vydal správce daně osvědčení o registraci žalobce jako plátce DPH s účinností od 25. 9. 2010. Z podání ze dne 19. 9. 2011 učiněného v rámci daňové kontroly zástupcem žalobce vyplývá, že zástupce žalobce sdělil v průběhu daňové kontroly, že uvedené sdružení fakticky vůbec nezahájilo svoji činnost a smlouva o sdružení byla ukončena. K podání zástupce žalobce připojil kopii smlouvy o sdružení (totožnou se smlouvou předloženou k přihlášce k registraci) a kopii dohody o ukončení smlouvy o sdružení ze dne 1. 10. 2010. V textu dohody je uvedeno, že se účastníci dohodli, že tuto „
dnešním dnem
“ ukončují a své vztahy upraví smlouvou mandátní.
Rozhodnutím ze dne 17. 8. 2012 správce daně nařídil obnovu řízení o registraci žalobce ukončeného rozhodnutím ze dne 8. 10. 2010, které bylo k odvolání žalobce potvrzeno. Rozhodnutím ze dne 30. 11. 2012 správce daně zamítl registraci žalobce jako plátce daně z přidané hodnoty na základě přihlášky k dani z přidané hodnoty podané dne 4. 10. 2010. Proti rozhodnutí správce daně podal žalobce odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 7. 2013 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Krajský soud žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Krajský soud se dále zabýval otázkou, zda skutečnost, že při podání přihlášky k registraci k DPH byla „
smlouva o sdružení již ukončena
“, byla pro rozhodnutí o registraci žalobce významná. Krajský soud přitom vyšel ze znění § 94 odst. 2 písm. c), který výslovně stanoví, že „[o]
soba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem ke společnému uskutečňování zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, stává se plátcem
dnem uzavření této smlouvy
“ a současně má podle § 95 odst. 2 písm. c) zákona o DPH povinnost předložit přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a povinnost o svém podání přihlášky k registraci informovat ostatní účastníky sdružení. Osoba povinná k dani se tak stává plátcem DPH ze zákona k okamžiku uzavření smlouvy a k tomuto okamžiku jí vzniká povinnost k podání přihlášky, a to bez ohledu na to, zda je sdružení před uplynutím lhůty rozpuštěno, či nikoliv. Jakkoliv doslovné znění zákona nasvědčuje tomu, že následné rozpuštění sdružení pro registraci podstatné není, což je podpořeno i tím, že zákon o DPH v § 96 odst. 2 výslovně stanoví možnost (nikoliv povinnost) požádat o zrušení registrace při vystoupení, vyloučení či rozpuštění sdružení, je dle názoru krajského soudu skutečností pro registraci podstatnou to, že smlouva o sdružení byla zrušena před podáním přihlášky k registraci (podané v zákonem stanovené 15denní lhůtě od uzavření smlouvy), aniž byla na jejím základě vykonána jakákoliv společná činnost účastníků sdružení nebo bylo k činnosti sdružení cokoliv účastníky poskytnuto (tj. nevznikla potřeba vypořádání). Je-li taková skutečnost správci daně známa, má krajský soud za to, že tento nemůže takovou osobu výlučně z formálních důvodů - uzavření smlouvy o sdružení - k DPH registrovat. Opačné rozhodnutí správce daně by totiž bylo v rozporu s účelem a smyslem zákona o DPH, konkrétně s § 94 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, za který krajský soud považuje zahrnutí plnění vymezených v § 2 společně uskutečněných účastníky sdružení bez právní subjektivity v případech, kdy je alespoň jeden z těchto účastníků plátcem DPH, do systému DPH, když se z důvodu nedostatku právní subjektivity plátcem DPH nemůže stát samo sdružení a plnění uskutečňovaná v rámci sdružení nejsou realizovaná tímto sdružením. Předmětná právní úprava, která stanoví, že uzavřením smlouvy o sdružení bez právní subjektivity s plátcem DPH se plátcem DPH stává i subjekt, který jím dosud nebyl, tak umožňuje podrobit DPH plnění realizovaná společně účastníky sdružení bez obtíží spojených s určováním a prokazováním, zda vůbec a v jakém rozsahu plnění uskutečněná v rámci sdružení podléhají DPH za situace, kdy se na jejich uskutečnění podílí spolu s členy sdružení, kteří jsou plátci DPH, i členové, kteří plátci DPH nejsou. Smyslem této úpravy naopak zcela jistě není „
generování
“ formálních plátců DPH ze subjektů, které pouze splnily formální podmínku stanovenou zákonem (uzavření smlouvy o sdružení), která však odpadla před podáním přihlášky k registraci, uskutečněným ve lhůtě 15 dnů od uzavření smlouvy o sdružení, a je zřejmé, že nebylo a nebude v rámci sdružení uskutečněno žádné zákonem předpokládané zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (ani ve formě vypořádání).
Z uvedených důvodů má krajský soud za to, že pro rozhodnutí o registraci je významné i účelové jednání, kdy plátce daně uvede nepravdivé údaje v přihlášce k registraci (tvrzení, že je členem sdružení vytvořeného za účelem společného podnikání) a předloží přihlášku k registraci na základě zrušené smlouvy, když nemá v úmyslu podnikat společně s plátcem DPH, neboť takové jednání zcela jistě nesleduje naplnění účelu § 94 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, a to jednotného daňového režimu sdružení „
neplátce
“ s plátcem DPH ke společnému podnikání (tj. zdanění společně poskytovaných plnění), kterého v případě sdružení bez právní subjektivity může být dosaženo pouze registrací k DPH všech společně podnikajících účastníků, ale sleduje výlučně jen dosažení vlastní registrace k DPH mimo pravidla uplatňovaná při tzv. dobrovolné registraci. Takové jednání je samo o sobě zneužitím pravidel DPH, které má žalobci zajistit výhodu před jinými osobami - neplátci DPH, kteří žádají o dobrovolnou registraci a jsou podrobeni prokazování splnění zákonem stanovených podmínek (k tomu § 5 zákona o DPH). Je přitom zřejmé, že smyslem registrace žalobce k DPH nebylo nic jiného, než následné využití práv registrovaného plátce DPH ve formě uplatnění odpočtu daně při změně režimu v podobě DPH zaplacené při pořízení nemovitosti. Dosažení dalších cílů tvrzených žalobcem při odůvodnění nastavení obchodních vztahů (získání příjmu z nevyužívané nemovitosti, přenechání nemovitosti do podnájmu prostřednictvím osoby nájemce) totiž skutečnost, že žalobce nebyl zaregistrován jako plátce DPH, nebránila. (...)
Krajský soud s ohledem na shora uvedené shrnuje, že žalobce svým postupem při registraci, tj. uvedením údaje v přihlášce k registraci o tom, že je členem sdružení v době, kdy toto bylo rozpuštěno, aniž v jeho rámci účastníci vykonávali jakoukoliv činnost a aniž vznikla potřeba vypořádání majetku, obcházel zákon, resp. zneužil platné právní úpravy DPH v úmyslu získat výhodu oproti jiným subjektům ve formě registrace mimo podmínky dobrovolné registrace k DPH a následného uplatnění daňové výhody ve formě odpočtu podle § 74 odst. 1 zákona o DPH. (...)
*) S účinností od 1. 1. 2013 změněn zákonem č. 502/2012 Sb.
*)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobce proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 24. 11. 2016, čj. 9 Afs 125/2016-164.
**) S účinností od 1. 1. 2014 nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.